De afstammelingen van de Graven van Loon tot omstreeks 1500

Inleiding

Dr. Jan Vaes publiceerde in 2016 bij het Davidsfonds een prachtig boek "De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs". Het is een alles omvattend boekwerk van 384 bladzijden dat buitengewoon rijkelijk geÔllustreerd werd. Het bevat ook een stamboom van de Graven van Loon met 264 personen. In onderstaande parenteel (= alle afstammelingen zowel langs mannelijke als langs vrouwelijke lijn) zitten 327 afstammelingen en hun dikwijls volledig uitgeschreven gezinnen. Alles samen  worden bijna 1.000 personen vermeld in onderstaande tekst!
Ivo's bestand GRAVENNW waaruit onderstaande tekst gegenereerd werd, werd volledig vergeleken met Vaes' stamboom p.149 en volgende. De personen die in J.Vaes' werk opgesomd worden, worden in onderstaande tekst gemerkt met codes zoals "v003" die na hun naam gedrukt worden. Ze betekenen "v(aes), persoon 3, in Vaes' stamboomtabellen".

Mijn bestand GRAVENNW steunt natuurlijk op de werken van de specialisten ter zake zoals J. Daris en J. Baerten, maar ook op de twee genealogische bestanden van Frans Roelvink uit Breda: "Vorsten" en "MidVorst", samengesteld in de jaren 1993-1999. Deze bestanden horen bij het genealogieprogramma PRO-GEN van de Nederlanders J. Mulderij & D. Scholte in't Hoff. F. Roelvink publiceerde ruim 17 jaar eerder dan J.Vaes de Loonse genealogieŽn. Ere wie ere toekomt.

Parenteel van de Graven van Loon

 I.1    Rudolf II van Haspinga V000, graaf van Haspinga, zoon van Nevelong (Nibelung) van Betuwe, graaf van Betuwe, en N.N. van Henegouwen.
Geboren circa 920, overleden circa 970. Jules Vandeweyer: +967.
Hij mag in geen geval verward worden met zijn oudere naamgenoot, de broer van Reinier III, die in vrouwelijke lijn zijn oom was. (Bron: J.Baerten, Het graafschap Loon, p.12 en L.Vanderkinderen, A propos d'une charte de Balderic d'Utrecht, in Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. Classe des lettres, 1900 blz. 37-53 en op.cit. dl II, blz. 298.).

In Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer, heet men hem "Rudolf van Betuwe +967".

WIKI (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II_van_Haspinga) In de visie van Baerten waren Giselbert, Arnulf en Balderik II van Luik (klein)zonen van Rudolf [noot 1: 21ste-eeuwse historici nemen afstand van de constructie van Baerten. Ook van die van Vanderkindere]. Bovendien zegt men in hetzelfde WIKI-artikel: "Waarschijnlijk had Giselbert geen kinderen, en werd hij daarom opgevolgd door Arnulf, zijn broer of neef [5] Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld (2008). De graven van Loon, deel I - in Het oude land van Loon, 87]. Deze zette de familie wél verder; dit verklaart waarom "Arnulf" of "Arnold" de Leitname van het Loonse gravengeslacht werd. Dit in tegenstelling tot de oude veronderstelling dat de latere graven van Loon enkel van Giselbert "van Loon" konden afstammen."

Noot IvoG en de opsteller van dit bestand GRAVENNW: het prille begin van de Graven van Loon was en is nog steeds duister, de meningen van de historici zijn uiteenlopend, vandaar waarschijnlijk dat Dr. J.Vaes zich in zijn boek De Graven van Loon, p.149 e.v niet waagt aan het geven van een naam aan de stamvader van de Graven van Loon. Hij heet hem "0" (nul) zonder enige bijkomende uitleg maar hij blijft Baerten volgen door te zeggen dat Giselbert (graaf van Loon, °circa 985-+circa 1040), Arnulf (graaf van Haspinga (1034-1040) en Balderik II (bisschop van Luik van 1008 tot +1018) broers zijn.

WIKI: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II_van_Haspinga

Rudolf II van Haspinga (±920 - ±970) was graaf van een gebied dat een groot deel van het huidige Belgisch-Limburg omvatte

Machtsgebied

In 949 was comes Rudolfus aanwezig bij de bevestiging dat de abdij van Susteren aan de abdij Prüm toekwam. Hij heerste over het graafschap Haspinga, waarbij restanten van de Maasgouw gevoegd waren: de Maaslandgouw (950 pago Moselano) en de gouw van Hocht (952 pago Huste). Het is Jean Baerten die de identificatie van Huste met Hocht opperde.[1] Bovendien zou Hocht, centraal en aan de Maas gelegen, de nieuwe hoofdplaats van het graafschap zijn geworden, totdat men na 1000 Borgloon aan de handelsweg Brugge-Keulen verkoos. Hierdoor ging het graafschap "Loon" heten.

Rudolf werd nog genoemd in 966, toen Otto de Grote diens schenking van Lentlo aan de abdij van Nijvel bevestigde. Datzelfde jaar werd echter beschreven dat Rudolfs bezittingen eerder in beslag genomen waren. De meeste historici vermoeden dat de confiscatie al in 958 gebeurde, ten tijde van de verbanning van andere Reiniers, en Rudolf tegen 966 opnieuw aangesteld werd. Anderen menen dat Rudolf zijn bezittingen in 966 voorgoed verloor. Afhankelijk hiervan waren de eerste graven van Loon, Giselbert van Loon en Arnulf van Haspinga, wel of niet verwant aan Rudolf.

Giselbert en Arnulf worden vermeld in verband met de gouwen Haspinga en Hocht. De gouw Maasland lijkt verloren te zijn; de meeste territoria die er ontstonden stonden trouwens in latere eeuwen los van het graafschap Loon. Giselbert en Arnulf regeerden hun gebieden waarschijnlijk samen, zodat deze een condominium vormden. Hierop wijst de omschrijving van Haspengouw als "deel van Giselberts graafschap" (1018) en Giselbert als een "graaf uit Haspengouw" (1036). Misschien stierf Giselbert al kort na 1031, waarna Arnulf tot zijn dood (omstreeks 1040) alleen over beide gebieden heerste.[2]

Afkomst

In 943 werd Rudolf vermeld als broer van de latere Luikse bisschop Balderik I van Luik. Hij was ook een broer van Reinier III van Henegouwen, want een jaar later werd castella Ragnarii ac Rodulfi fratrum (het kasteel van de broers Reinier en Rudolf) belegerd. De namen Balderik en Giselbert in eenzelfde stamboom lijken te wijzen op een huwelijk tussen de Reiniers en de Balderiks (ca. 920). Er zijn twee theorieën die een verband tussen zo'n huwelijk en graaf Giselbert van Loon trachten te leggen:

Uit het huwelijk van Reinier II van Henegouwen met Adelheid Alix (dochter van Richard I van Bourgondië) werd Rudolf geboren, de grootvader van Giselbert.[3]
Uit het huwelijk van Nevelong (een broer van Balderik van Utrecht) met een nichtje van Giselbert van Maasgouw werd Berta geboren, de grootmoeder van Giselbert.[4]

Nakomelingen

In de visie van Baerten waren Giselbert, Arnulf en Balderik II van Luik (klein)zonen van Rudolf.[noot 1] Die werden dan voor 990 geboren. Waarschijnlijk had Giselbert geen kinderen, en werd hij daarom opgevolgd door Arnulf, zijn broer of neef.[5] Deze zette de familie wél verder; dit verklaart waarom "Arnulf" of "Arnold" de Leitname van het Loonse gravengeslacht werd. Dit in tegenstelling tot de oude veronderstelling dat de latere graven van Loon enkel van Giselbert "van Loon" konden afstammen.

Giselbert van Loon

Zie Giselbert van Loon voor het hoofdartikel over dit onderwerp (https://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Loon).
Giselbert of Gijsbrecht is de eerste die als "graaf van Loon" vermeld wordt.

Arnulf van Haspinga

Ook van Arnulf weet men niet wanneer hij precies geboren en gestorven is. Dhr. Verhelst plaatst zijn overlijden in of kort voor 1040. Dat jaar wordt Arnulf voor de laatste maal in oorkondes vermeld. De betreffende oorkonde vermeldt dat Arnulf Haspinga als opgedragen leen aan prins-bisschop Nithard van Luik schonk. Zijn broer Balderik II, een van de voormalige prins-bisschoppen, had hem hiertoe waarschijnlijk aangespoord. Door de overdracht van Haspinga kwam het hele graafschap onder Luikse bescherming.

Arnulfs vermeende zonen waren:

-Emmo van Loon, die hem opvolgde als graaf van Loon
-Herman van Gronsveld
-Otto I van Duras, die door zijn huwelijk met een erfdochter van Avernas de streek van Sint-Truiden en de voogdij over haar abdij verwierf

Balderik II van Loon

Zie Balderik van Loon voor het hoofdartikel over dit onderwerp (https://nl.wikipedia.org/wiki/Balderik_van_Loon).
Balderik II van Loon was prins-bisschop van Luik van 1008 tot 1018.

Bronnen

-Bijsterveld, Arnoud (2015) 'Van Karolingischekernregio tot territoriale lappendeken' in: Limburg. Een geschiedenis tot 1500 (LGOG Maasticht)
-Jongbloed, Hein H. (2008) De Flamenses in de elfde eeuw. Oorsprong en ontplooiing van het Gelders gravenhuis in: BM Gelre XCIX

Noot

-1. 21ste-eeuwse historici nemen afstand van de constructie van Baerten. Ook van die van Vanderkindere.

Referenties

-1. Jean Baerten (1969). Het graafschap Loon - in Maaslandse monografieën, 9. Assen: Van Gorcum.
-2. Karel Verhelst (1985). Een nieuwe visie op de pagus Hasbania - in Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 39.
-3. Genealogie Online: Rudolf van Haspinga.
-4. H.H. Jongbloed (2008). De Flamenses in de 11e eeuw - in Bijdragen en mededelingen Gelre, XCIX.
-5 Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld (2008). De graven van Loon, deel I - in Het oude land van Loon, 87.

Literatuur

-Baerten, Jean (1969) Het graafschap Loon (11e - 14e eeuw), Maaslandse monografieën 9 (Assen Van Gorcum)
-Vanderkindere, L. (1902) La formation territoriale des principautés belges au moyen âge I (Brussel).
 
Gehuwd met N.N. van Vliermaal.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Giselbert van Loon v003 (zie II.1).
   2. m  Baldericus II v005, bisschop van Luik 1008 tot 1018.
Overleden op 29-07-1018.
Hij volgde bisschop Notgerus op die op 10 april 1008 stierf. Het begin van de ambtsperiode van Baldericus II ligt tussen 10 april 1008 en 1 juli 1008 (Bron: Prof. I.Strubbe en L.Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden, p.280-281).
   3. m  Arnold (Arnulf) v006, titularis van het graafschap Haspinga (1034-1040).
Overleden circa 1014.
Het graafschap Haspinga werd in 1040 bij Luik ingelijfd. (Bron: J.Baerten, Het graafschap Loon, p.21 en 31).
De regeringsjaren (1034-1040) komen uit Jan Vaes, De Graven van Loon, p.150.
Het eindjaar 1040 kan volgens Jules Vandeweyer, Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, p.21, niet in overeenstemming gebracht worden met de persoon van Arnulf, graaf van Haspinga aangezien Jules Vandeweyer schat dat die Arnulf reeds rond 1014 overleed.
Gehuwd met Ermengardis v007.
Jan Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon, p.150 alleen "Ermengardis".
   4. v  Catharina van Loon.
Haar bestaan komt uit Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer, p. 21.
Jan vaes spreekt niet over haar in zijn werk De Graven van Loon, stamboom p. 149 ev.

II.1    Giselbert van Loon v003, de 1ste graaf van Loon van 1015/1031-1044/1046, zoon van Rudolf II van Haspinga V000 (zie I.1) en N.N. van Vliermaal.
Vaes: °circa 985. Dat jaar komt in conflict met het overlijdensjaar van zijn vader zoals dat aangegeven wordt door Jules Vandeweyer, Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013, waarin hij zegt: +967. Dat is een verschil van 18 jaar. Overleden voor 1046. Meer bepaald, overleden voor 18-05-1046. In het werk Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer, zegt men p.21 "+1040". Vaes zegt ook: +1040.
In verband met het graafschap Loon bestaan er vier historische standaardwerken:

1-Pater Johannes Mantelius, Historiae Lossensis libri decem, uitgave Laurent Robyns, Luik, 1717.

2-Kanunnik Joseph Daris, Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de Looz suivie de biographies lossaines, 2 delen, Luik 1864-1865.

3-Dr. Jan Baerten, Het graafschap Loon (11de - 14de eeuw), Assen, 1969.
Veel publicaties die handelen over de graven van Loon gebruiken de voornoemde boeken rechtstreeks of onrechtstreeks als bron.

4-Dr. Jan Vaes, De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs. In 2016 gepubliceerd bij het Davidsfonds. Een prachtig, alles omvattend boekwerk van 384 bladzijden dat buitengewoon rijkelijk geïllustreerd werd. Bevat ook een stamboom vanaf de Graven van Loon met 264 personen.
Het bestand GRAVENNW waaruit de tekst die je nu leest gegenereerd werd, werd volledig vergeleken met Vaes' stamboom p.149 en volgende. De 264 personen die in J.Vaes' werk opgesomd worden, werden in het bestand GRAVENNW gemerkt met codes zoals "v003" die na hun naam gedrukt worden. Ze betekenen "v(aes) persoon 3 in Vaes' stamboomtabellen".

Verder zijn er ook de totaaloverzichten:

5-Prof. Dr. Eg. I. Strubbe, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent, en Dr. L. Voet, conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden, 1960, uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, p.376-378.

6-In de genealogische wereld van de Lage Landen circuleren twee grote bestanden, nl. MIDVORST (over Middeleeuwse vorstenhuizen) en VORSTEN (over de vorstenhuizen vanaf 1400 tot circa 1900). Samen bevatten ze meer dan 32.600 personen. Ze zijn van de hand van Frans Roelvink uit Breda. Hij stelde tussen 1994 en 1999 de bestanden samen aan de hand van een indrukwekkend aantal gedrukte bronnen.
In zijn bestanden komt een verwijzing naar een specifieke bron voor:
Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Nieuwe uitgave (1980-1998) Banden 1 t/m 18 en Nieuwe uitgave (1998) Band 1, deel 1 en 2.
De verwijzing wordt gebruikt in een afgekorte vorm: ES NF Band VIII Tafel 1 betekent: Europaische Stammtafeln, Neue Folge Band VIII Tafel 1.

Bij de verwerking van Vaes' stamboom viel ons de grote overeenkomst op met de bestanden MIDVORST en VORSTEN. De beide auteurs hebben duidelijk zeer dikwijls dezelfde bronnen geraadpleegd. De bestanden MIDVORST en VORSTEN zijn gratis bij het Nederlandse genealogische programma PRO-GEN (http://www.pro-gen.nl).

-------

In 1015 wordt de eerste graaf van Loon voor het eerst vermeld.
Het jaar 1015 slaat op de duistere stichtingstijd van het graafschap Loon. De Benedictijnermonniken van Sint-Jacob te Luik lieten met onechte documenten (falsa) die ze in de 12de eeuw opstelden, de stichtingstijd tussen 1015-1016 doorgaan.

Er bestaat geen documentair bewijs van het bestaan van voor 1031. In 1044 regeerde hij nog, maar in 1046 was hij reeds vervangen. (Bron: J.Baerten, Het graafschap Loon, p.3, 31 en 32).

Jan Vaes brengt echter andere bewijzen aan in verband met het vroegste bestaan van de graven van Loon 'comes Lossensis'.

J.Vaes, De Graven van Loon, p.10 schrijft: "Duizend jaar Loon? In een oorkonde die laat uitschijnen dat ze in 1015 is opgesteld, wordt een graaf van Loon genoemd. Dat zou dan de oudst bekende vermelding zijn, meteen duizend jaar geleden. Deze tekst blijkt echter een bewuste vervalsing uit 1111-1116, van een eeuw later dus. De opsteller wil op dat ogenblik doen geloven dat de grafelijke familie van Loon al in 1015 instemde met een omvangrijke schenking van goederen. De vervalser had daar alle belang bij en daarom antidateerde hij het document. Toch zal ik enkele argumenten aanvoeren om de oudste vermelding van een graaf van Loon 'comes Lossensis' terug te brengen tot het episcopaat van Balderic II, prins-bisschop van Luik, van 1008 tot 1018".

J.Vaes, De Graven van Loon, p.26 e.v.: "Kort na het jaar 1000 duiken dus de graven van Loon op uit de nevelen van de geschiedenis. Wij gaan op zoek naar de eerste getuigenis. In de westbouw van de voormalige abdijkerk van de Saint-Jacques te Luik, de kerk waarover de graven van Loon lange tijd de voogdij uitoefenden, bevindt zich een koperen plaatje met een tekst die de stichting van de abdij door prins-bisschop Balderic II onthult. De plaat was eertijds gehecht aan een steen in de crypte en de (Latijnse) tekst ervan luidt (in het Nederlands): 'In het jaar van de heer 1016, heeft de goddelijke Balderic, leider van Luik, voor u Christus ter ere van de Heilige Jacobus de Mindere dit huis gesticht en deze crypte gezegend waar hij met zijn broer de graaf van Loon werd begraven. De eeuwige rust heeft beider zielen ontvangen'.

J.Vaes, De Graven van Loon, p.27: "Onder aan de grafsteen van dezelfde Balderic II, aan de andere zijde van de kerk en niet meer in situ kan men lezen: 'Luiks leider uit het Loons grafelijk geslacht, die dit heiligdom stichtte onder keizer Hendrik in 1014, rust hier'.

Beide bronnen geven aan dat Balderic, van wie we (via andere documenten) met zekerheid weten dat hij bisschop van Luik was van 1008 tot 1018, uit het grafelijk huis Loon stamde, 'comes Lossensis'. Balderics huidige grafsteen met opschrift is evenwel niet de oorspronkelijke. Hij dateert van 1646. Omdat het gewelf van de krocht instortte in 1513 is daarna, in 1646, een nieuwe grafsteen gemaakt die plaats kreeg in het koor. De randversiering is in de loop van de 18de eeuw dan nog eens veranderd.

Dat Balderic II op zijn grafsteen ook de titel 'comes Lossensis' meekreeg, kan moeilijk als een 'falsum' bestempeld worden; in 1646 had niemand nog belang bij een geforceerde betiteling. In andere - toevallig de oudste - teksten over de graven van Loon had men immers wel onfrisse motieven, zodat ze met de grootste voorzichtigheid moeten worden gelezen".

J.Vaes, De Graven van Loon, p.30-31: "Los van de charters, de falsa en de latere, niet volledig betrouwbare 'Vita Balderici', blijft er een ernstig argument om de eerste graven van Loon toch onder het episcopaat van Balderic te situeren, dus tussen 1008 en 1018', met name de tekst die steeds weer op de grafsteen van Balderic werd aangebracht tijdens de opeenvolgende fasen die het graf gekend heeft".
Het besluit lijkt mij duidelijk: er heeft een graaf van Loon bestaan voor 1018, heel waarschijnlijk al in 1015. Tot hier dr. Jan Vaes.

Het Graafschap Loon was een oud graafschap in een gebied dat ongeveer overeenkwam met het huidige Belgisch-Limburg, hoewel Diepenbeek, Alken, Sint-Truiden en Tongeren enclaves van het Prinsbisdom Luik waren, Thorn en Rekem rechtstreeks van de Duitse keizer afhingen en Lommel bezit was van de hertog van Brabant. Oorspronkelijk omvatte het graafschap meer dan waarschijnlijk niet meer dan het gebied tussen Maas en Jeker en was toen een leen van het graafschap Haspinga. Ook Rummen heeft tot dit graafschap behoord, totdat het in 1240 aan Willem van Montferrant werd verkocht. De graven wisten hun territorium door oorlogen, bondgenootschappen en huwelijkspolitiek uit te breiden.

De 10 steden van het graafschap: Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-Stad, Maaseik, Peer en Stokkem. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon)

F.Decat, in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.111: "Een vaak vermeld jaartal in dit verband is 1015. Op 21 januari 1018 bevestigde keizer Hendrik II in Frankfurt een goederenruil tussen de abdijen van Burtscheid (bij Aken) en Selligenstadt (aan de Main). In de oorkonde is sprake van een goed dat Burtscheid verwierf "in Haspengouw, gelegen in het ware (!) graafschap van graaf Giselbert" (sita in pago Haspengouue in comitayu vero Gisilberti comitis. Zie J.F. Böhmer, Regesta Imperii, II Sächsisches Haus 919-1024, Vierte Abteilung, 1971, pp. 1056).
 
Gehuwd (1) estim 1010 met Erlande (Herelint) van Jodoigne (van Geldenaken) v004.
Geboren circa 1008, overleden circa 1055.
Jan Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon, p.150: Lutgarde van Namen (°995 en +1030) "OF" Erlande van Geldenaken (°circa 1008 en +1055). Let op: dr. Jan Vaes heeft het slechts over één echtgenote van Giselbert, graaf van Loon. Vandaar dat hij het woordje "OF" gebruikt.
In dit bestand GRAVENNW worden beide dames aangeduid met elk hun eigen huwelijk met Giselbert, graaf van Loon (°circa 985 en +circa 1040).
Waarschijnlijk heeft zij bindingen met de graven van Verdun.
Bron plaats in stamboom en tekst: http://www.personal.psu.edu/users/d/c/dcj121/prosop/counts/countyA/cts03_fr.htm, door Donald Charles Jackman PhD, The Pennsylvania State University, naar Vanderkindere, L. La formation territoriale des principautés Belges. 2 vols. Brussels, 1902-3. De naam "Erland van Jodoigne" komt uit Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer, p.21.
 
Gehuwd (2) na 1014 met Lutgarde (Emergardis) van Namen v004, dochter van Albert I van Namen en Emengarde van Lotharingen.
Geboren 995, overleden 1030.
Jan Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon, p.150: Lutgarde van Namen (°995 en +1030) "OF" Erlande van Geldenaken (°circa 1008 en +1055). Let op dr. Jan Vaes heeft het slechts over één echtgenote van Giselbert, graaf van Loon. Vandaar dat hij het woordje "OF" gebruikt.
In dit bestand GRAVENNW worden beide dames aangeduid met elk hun eigen huwelijk met Giselbert, graaf van Loon (°circa 985 en +circa 1040).
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Emmo van Loon v008 (zie III.1).
   2. m  Otto van Loon v012 (zie III.4).
   3. m  Herman van Loon v011, kanunnik Sint-Lambertus Luik, aartsdiaken (1044-1047).
Alleen J.Vaes spreekt over hem in zijn werk De Graven van Loon, p.150.

WIKI (https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Gronsveld) Herman van Gronsveld heer van Gruelsveld en graaf van de Neder-Maasgau (ca. 1035-). Hij was een zoon van Giselbert (Gijsbert) van Loon 1e graaf van Loon 1015-1045, Maasgau en Haspengau (ca. 975-1045) die getrouwd was met Luitgard Emma van Namen (ca. 1002-). Uit zijn huwelijk werd geboren: Giselbert (Gisbert) van Gronsveld graaf van Gronsveld 1103-1135 (ca. 1065 - na 1135).

III.1    Emmo van Loon v008, de 2de graaf van Loon van 1044/1046-1078/1079, zoon van Giselbert van Loon v003 (zie II.1) en Erlande (Herelint) van Jodoigne (van Geldenaken) v004.
Overleden 1078-1079. Hij is zeker voor 5 februari 1079 overleden.
Mogelijk bestuurde hij samen met zijn broer Otto het onverdeelde graafschap Loon. Beide broers werden samen vermeld als "comites de Los".
 
Gehuwd (1) met Zwanehilde van Schwaben (van Holland (volgens Vaes)) v009.
Geboren 1030.
Zij wordt vermeld in Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer,p. 21. Jan Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon, p.150 Swanehilde van Holland (°1030).
 
Gehuwd (2) met Emengardis van Hoorn v010, dochter van Koenraad van Hoorn en Mechtilde van Gullik.
Zij wordt als tweede echtgenote van Emmo vermeld in een schema in Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, p.21. Dit werk werd uitgegeven in het Frans in 2013 door Jules Vandeweyer.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Sophia van Loon v020, hertogin in Hongarije.
Geboren circa 1060. Vaes: °1070. Overleden circa 1130.
Haar bestaan wordt vermeld in Jules Vandeweyer, Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, p.21.
Gehuwd circa 1090 met Geza I (?) van Hongarije v021, koning van Hongerije/Polen, zoon van Bala I van Hongarije en Richeza van Polen.
Geboren 1044, overleden 1077.
Deze Geisa I van Hongarije staat ook in het bestand MIDVORST van Frans Roelvink. In dat bestand zegt men van hem: koning van Polen, geb. circa 1040 en overleden op 24-04-1077. Gehuwd circa 1070 met Synadene van Byzantium (?) van onbekende herkomst, geb. circa 1040 en overleden circa 1080. Mijn vraag: is Geisa I meerdere malen gehuwd of is die "Synadene van onbekende afkomst" = Sophia van Loon?
   2. m  Theodorik van Loon v018, geboren 1065 (zie IV.3).
   3. m  Arnold I van Loon v016, geboren circa 1070 (zie IV.5).
   4. v  N.N. van Loon v014 (zie IV.8).
   5. v  Mechtilde van Loon v022, abdis van Munsterbilzen.

III.4    Otto van Loon v012, de 2de graaf van Loon van 1046-1078 en ook graaf van Duras, zoon van Giselbert van Loon v003 (zie II.1) en Erlande (Herelint) van Jodoigne (van Geldenaken) v004.
Overleden 1101.
Bron: Strubbe zegt p.376: laatste vermelding in 1080, Baerten zegt dit ook p.35/36, voetnoot 6, maar op p.253 staat dan weer: Otto 1046-1088.
Hij bestuurde samen met zijn broer Emmo het toen vermoedelijk onverdeelde graafschap Loon. Hij was ook voogd van de abdij van Sint-Truiden en graaf van Duras.
 
Gehuwd met Oda van Duras v013.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Giselbert van Duras v023 (zie IV.10).
   2. m  Bovo van Duras v026.

IV.3    Theodorik van Loon v018, heer van Herlaer, zoon van Emmo van Loon v008 (zie III.1) en Zwanehilde van Schwaben (van Holland (volgens Vaes)) v009.
Geboren 1065, overleden 1110.
 
Gehuwd met N.N. N.N. v019.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Uldelhilde van Loon v031.
J.Vaes heet haar p. 150 alleen "Uldehilde" zonder verdere uitleg.

IV.5    Arnold I van Loon v016, de 3de graaf van Loon van 1078/1079-1125/1135 en burggraaf van Mainz (eerste vermelding in 1108 en na een onderbreking terug na 1122), zoon van Emmo van Loon v008 (zie III.1) en Zwanehilde van Schwaben (van Holland (volgens Vaes)) v009.
Geboren circa 1070, overleden 1125-1135.
Volgens Strubbe p. 376 wordt hij het eerst vermeld op 27 maart 1082 en het laatst op 31 maart 1125 met daartussen vermeldingen in 1107 en 1124.
Door zijn huwelijk met de enige dochter van graaf Gerard van Mainz werd hij tevens burggraaf van Mainz (D) in 1115 en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck (D).
F.Decat schrijft in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.121: "...treffen we de graaf van Loon na 1122 opnieuw aan als burggraaf van Mainz".
J.Vaes beschrijft hem in zijn werk, De Graven van Loon, stamboomtabel p.150 als "Arnold i, graaf van Loon (°na 1055 en +1125/1135)".
 
Gehuwd circa 1100.
F.Decat, in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, pp.115 oppert als reden voor dit huwelijk het idee "dat een huwelijkskandidaat uit een verre uithoek van het keizerrijk het minste weerstand zou oproepen. Graaf Arnold I van Loon had inderdaad het voordeel dat hij geen uitgesproken 'kleur' had: hij was erin geslaagd trouw te blijven aan keizer Hendrik IV, zonder diens zoon en rivaal Hendrik V tot vijand te maken".
Dit alles kaderde in de Investituurstrijd en in de strijd tussen vader Hendrik IV (pausvijandig) en zoon Hendrik V (pausgezind) om de keizerskroon. Schoonvader burggraaf Gerard van Mainz zat bij al die conflicten in het oog van die storm (Decat, pp.115). Pas in 1122 bereikten keizer en paus een compromis met het zogenaamde concordaat van Worms.
Echtgenote is Agnes of Adelheid van Mainz v017, dochter van Gerard van Mainz, burggraaf van Mainz en vermoedelijk ook graaf van Reineck, en Bertha N.N.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnold II van Loon en Rieneck v027, geboren circa 1085 (zie V.2).
   2. v  Beatrix van Loon v029.
Gehuwd met Arnout III van Aarschot v030, graaf van Aarschot.

IV.8    N.N. van Loon v014, dochter van Emmo van Loon v008 (zie III.1) en Zwanehilde van Schwaben (van Holland (volgens Vaes)) v009.
 
Gehuwd met Heinrich van Schwalenberg v015.
Geboren circa 1060, overleden circa 1130.
Graaf van Schwalenberg (Waldeck?).
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Widukind van Schwalenberg.
Geboren circa 1090, overleden op 11-06-1136.
Graaf van Schwalenberg.
Gehuwd circa 1120 met Lutrade van Itter.
Geboren circa 1100, overleden op 22-03-1149.

IV.10    Giselbert van Duras v023, graaf van Duras, zoon van Otto van Loon v012 (zie III.4) en Oda van Duras v013.
Overleden voor 1138.
In 1111 voerde hij de titel Graaf van Duras. Hij was voogd van Sint-Truiden.
 
Gehuwd (1) met Lutgarde (Gertrude (volgens Vaes)) van Montaigu v024, dochter van Cono van Montaigu, graaf, en N.N. N.N.
Overleden 1114.
Voor haar bestaan zie Jules Vandeweyer, Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, p.58.
 
Gehuwd (2) met Oda van Chiny v025, dochter van Otto II van Chiny en Adelheid van Namen.
Geboren circa 1090, overleden circa 1143.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Otto II van Duras v032, geboren circa 1100 (zie V.8).
   2. m  Conon van Duras v034, kanunnik in Luik (1135-1155).
   3. m  Giselbert van Duras v035.
   4. m  Garard van Duras v036, abt te Sint-Truiden (1145-1155).
Overleden 1174.
   5. m  Thierry van Duras v037, kanunnik van Saint-Lambert te Luik.
   6. m  Bruno van Duras v038, kanunnik van Saint-Lambert te Luik.
   7. v  N.N. van Duras v039 (zie V.16).
   8.   N.N. van Duras v041.
Uit de stamboomtabel van J.Vaes, De Graven van Loon, p.150 kan geen geslacht afgeleid worden.

V.2    Arnold II van Loon en Rieneck v027, de 4de graaf van Loon van 1125/1135-1138/1141, zoon van Arnold I van Loon v016 (zie IV.5) en Agnes of Adelheid van Mainz v017.
Geboren circa 1085, overleden 1138-1139.
Hij wordt voor het eerst vermeld in 1135. Hij is tevens burggraaf van Mainz (vermeldingen in 1128 en 1135) en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck. Begin 1147 wordt hij voor het laatst vermeld. 1142 (Strubbe, p.376. Baerten preciseert op p.45, voetnoot 3: ten laatste op 6 april 1141)
Hij werd niet meer in de oorkonden vermeld na 10 april 1138, en ten laatste op 6 april 1141 deed hij afstand van het graafschap Loon. Hij was tevens burggraaf van Mainz (D) en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck (D). F.Decat schrijft in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p. 122: "Mainz ... als aartsstiftvoogd kreeg de de graaf van Loon geleidelijk aan minder te zeggen. In 1131 werd Arnold II een laatste keer als titelvoerder vermeld. In de ongeveer 10 jaar dat Arnold II regeerde, gebeurde er hoe dan ook weinig spectaculairs. Noch in het graafschap Loon, noch in de Duitse gebieden, waar hij het voor het zeggen had. Het enige memorabele initiatief van graaf Arnold II was de stichting van de norbertijnenabdij van Averbode (bij Diest)".
 
Gehuwd met Aleidis van Diest v028.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lodewijk I van Loon en Rieneck v042, geboren 1135 (zie VI.1).
   2. m  Gerard van Loon v044.
Gehuwd met N.N. van Mainz v045, burggravin van Mainz.
   3. m  Gottschalk van Loon v046.
   4. v  Imagina van Loon v047, abdis van Susteren in 1174.
   5. m  Johan van Loon v048, heer van Ghoer.
Gehuwd met Sophia N.N. v049.

V.8    Otto II van Duras v032, zoon van Giselbert van Duras v023 (zie IV.10) en Lutgarde (Gertrude (volgens Vaes)) van Montaigu v024.
Geboren circa 1100, overleden circa 1147.
Graaf van Duras van 1141 tot 1146/1147.
 
Gehuwd circa 1123 met Bertha van Bouchain (de Ribemont (volgens Vaes)) v033.
Geboren circa 1100, overleden circa 1150.
J.Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon "Berthe de Ribemont" zonder verdere uitleg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Juliana van Duras v050, geboren circa 1125 (zie VI.10).

V.16    N.N. van Duras v039, dochter van Giselbert van Duras v023 (zie IV.10) en Lutgarde (Gertrude (volgens Vaes)) van Montaigu v024.
 
Gehuwd met N.N. van Oehren v040, heer van Oreye/Oerle.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Alexander van Oehren (van Oreye/Oerle) v052, aartdiaken en bisschop van Luik (1164-1167).
Overleden op 09-08-1167.
Zie ook drs Strubbe en Voet, De Chronologie, p.282: Alexander II van Oeren (Orée), vermelding in maart 1165 en +9/10 augustus 1167.

VI.1    Lodewijk I van Loon en Rieneck v042, de 5de graaf van Loon van 1138/1140-1171 (Vaes: 1145-1171), zoon van Arnold II van Loon en Rieneck v027 (zie V.2) en Aleidis van Diest v028.
Geboren 1135, overleden op 11-08-1171, begraven te Borgloon (Gasthuiskapel). Hij werd er samen met zijn echtgenote Agnes begraven. Kapel en graf zijn nog steeds te bezichtigen te Borgloon, Graethempoort. In 1969 werden er opgravingen uitgevoerd door M. Bussels en G.V. Lux.
Hij was zeker uiterlijk op 11 april 1140 in functie getreden als graaf van Loon. Hij was tevens burggraaf van Mainz (D) en graaf van Rieneck (D). (Bron: Baerten, p.46)
F.Decat schrijft in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p122, "graaf omstreeks 1139". Dezelfde auteur schrijft p.123 dat hij verstek liet gaan voor de 2de kruistocht die de Duitse keizer Koenraad III in het voorjaar van 1147 organiseerde. Wellicht had de Loonse graaf het te druk met de verdediging van Loon en met de uitbouw van zijn Duitse gebieden. In een tijd zonder moderne communicatie- en transportmiddelen was het sowieso een hele klus om de afstand tussen ver van elkaar gelegen territoria te overbruggen".
De tweede kruistocht, waaraan behalve Koenraad III ook de Franse koning deelnam, werd geen succes. Er werd niets veroverd en koning Koenraad III keerde in 1149 roemloos terug naar huis.
In hetzelfde artikel p.124 noteert F.Decat dat Lodewijk I, de graaf van Loon, wél "zou" meedoen aan een strijd die de Duitse keizer Koenraad III in 1151 zou organiseren ten voordele van de Heilige Vader die zelfs Rome had moeten verlaten. Er kwam echter niets van die campagne in huis omdat de keizer overleed in 1152.
Vanaf eind 1155 liet graaf Lodewijk I zich plots betitelen als graaf van "de Rheno of Renegge", een verwijzing naar het onfortuinlijke huis Rheineck (klink ongeveer hetzelfde als Rieneck maar ligt er 240 km vandaan, aan de Rijn tussen Bonn en Koblenz), het machtscentrum van de familie Von Salm. Voor de finesse van die geschiedenis zie: F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p125.
F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p131: terwijl graaf Lodewijk zijn machtspositie in het hartland van het Rijk verder uitbouwde kreeg hij in zijn Loonse gebieden te maken met de toenemende druk van Duras. In 1160 had de graaf van Duras, om onduidelijke redenen, Brustem en enkele andere Loonse dorpen verwoest. Lodewijk had het vooral moeilijk met de stijgende invloed van Duras in de rijke abdijstad Sint-Truiden. De graaf van Duras was immers voogd van de abdij.
Graaf Lodewijk I liet, om de streek beter te kunnen controleren, in zijn eigengoed te Brustem een donjon met verdedigingsmuur bouwen, mogelijk geïnspireerd op die van Rieneck.
In juli 1171 trok de graaf van Loon ten strijde tegen Duras. Wekenlang werd er gevochten en werd Brustem een tweede maal in de as gelegd.
 
Gehuwd circa 1140 met Agnes van Metz v043, dochter van Folmar VI van Metz en Mathilde van Dagsburg.
Geboren circa 1114, overleden 1175-1180.
Zij gaf aan Hendrik van Veldeke, de eerste Dietse dichter, de opdracht tot het schrijven van een Sint-Sevatiuslegende. Hendrik van Veldeke, werd in Spalbeek bij Hasselt in de 12e eeuw geboren. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon).
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agnes van Loon v053, geboren circa 1145 (zie VII.2).
   2. v  Adelheid Laurette van Loon v064, geboren circa 1150 (zie VII.3).
   3. v  Imagina van Loon v062, geboren circa 1150 (zie VII.6).
   4. v  Guda (Bonne/Sophia) van Loon v060.
Geboren circa 1150, overleden circa 1200.
J.Vaes schrijft alleen haar naam "(Bonne/Sophia) Guda van Loon" op p.150 van De Graven van Loon.
Gehuwd circa 1180 met Walter IV van Berthout v061, zoon van Walter III van Berthout en N.N. van Berthout (?).
Geboren circa 1160, overleden circa 1201.
Heer van Grimbergen. J.Vaes omschrijft hem in De Graven van Loon, p.150 als "Wouter II (!, de 2e) Berthout, heer van Grimbergen, voogd van Luik en Mechelen (°1110 en +1180).
   5. v  Sophie van Loon, geboren circa 1155 (zie VII.10).
   6. m  Gerard I van Loon en de II van Rieneck v056, geboren 1159 (zie VII.11).
   7. m  Arnold van Loon v055.
J.Vaes geeft in De Graven van Loon alleen zijn naam zonder enige omschrijving.
   8. m  Hugo van Loon v058.
Gehuwd met N.N. N.N. v059.

VI.10    Juliana van Duras v050, dochter van Otto II van Duras v032 (zie V.8) en Bertha van Bouchain (de Ribemont (volgens Vaes)) v033.
Geboren circa 1125. Vaes: °?1097. Overleden circa 1164.
 
Gehuwd circa 1145 met Godfried van Montaigu v051, zoon van Lambert van Montaigu en N.N. van Lotharingen.
Geboren circa 1125, overleden circa 1161.
Heer van Rochefort, heer van Condroz, graaf van Clermont. Jan Vaes geeft in zijn stamboomtabellen alleen zijn naam zonder verdere uitleg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Juliana van Montaigu.
Geboren circa 1145, overleden circa 1171.
Zij en haar gezin worden niet opgesomd in J.Vaes, De Graven van Loon, stamboom p.149 ev.
Gehuwd circa 1155 met Boudewijn van Bourbourg, zoon van Hendrik van Bourbourg en Beatrix van Aalst.
Geboren circa 1135, overleden circa 1190.
Burggraaf van Bourbourg. Hij wordt niet verleld in J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 ev.
   2. m  Gilles van Montaigu (van Duras) v066.
Geboren circa 1150. Vaes: °voor 1170. Overleden circa 1192. Vaes: +voor 1193.
Graaf van Duras en graaf van Clermont.
Gehuwd circa 1172 met Adelheid Laurette van Loon v064 (zie VII.3). {Zij is later gehuwd circa 1175 met Theobald (Diepold) van Bar Mousson v065, zoon van Reinauld II van Bar Mousson en Agnes van Blois, geboren circa 1158, overleden op 12-02-1214.
Graaf van Bar.}

   3. v  Gerbera van Duras (van Montaigu) v070, geboren circa 1160 (zie VII.20).
   4. m  Conon van Duras v067, graaf van Duras.
   5. m  Pieter van Duras v068.
   6. v  Clarissa van Duras v069.

VII.2    Agnes van Loon v053, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck v042 (zie VI.1) en Agnes van Metz v043.
Geboren circa 1145, overleden op 26-03-1191 te Wartenberg, begraven te Scheyern.
 
Gehuwd circa 1169 met Otto I van Wittelsbach v054, zoon van Otto (IV) van Wittelsbach en Heilica van Lengenfeld.
Geboren circa 1120. Vaes: °1117. Overleden op 11-07-1183 te Pfullendorf, begraven te Scheyern.
Hertog van Beieren. Een van de allerbelangrijkste geslachten van het Heilige Roomse Rijk (zie F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p130).
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sophia van Wittelsbach v073, geboren circa 1170 te Kelheim (zie VIII.2).
   2. v  Mathilde van Wittelsbach.
Geboren circa 1170, overleden circa 1235.
Gehuwd circa 1208 met Rapoto II van Ortenburg, zoon van Rapoto van Sponheim Karintie en Elisabeth van Sulzbach.
Geboren circa 1165, overleden op 19-03-1231.
Graaf van Ortenburg.
   3. v  Richardis van Wittelsbach, geboren circa 1173 (zie VIII.6).
   4. m  Ludwig I van Wittelsbach v072.
Geboren op 23-12-1174, overleden op 15-09-1231 op 56-jarige leeftijd.
Hertog van Beieren.
Gehuwd circa 1204 met Ludmilla van Bohemen, dochter van Friedrich van Bohemen en Elisabeth van Hongarije.
Geboren circa 1170, overleden op 05-08-1240.
Zie ES NF Band I.1 Tafel 91.
{Zij was eerder gehuwd circa 1185 met Adelbert 4 van Bogen, geboren circa 1165, overleden op 20-12-1197.
Graaf van Bogen.}

   5. v  Elisabeth van Wittelsbach.
Geboren circa 1176, overleden circa 1200.
Gehuwd circa 1190 met Berthold van Vohburg, zoon van Berthold van Vohburg en N.N. van Vohburg (?).
Geboren circa 1165, overleden op 25-04-1204.
Markgraaf van Vohburg.

VII.3    Adelheid Laurette van Loon v064, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck v042 (zie VI.1) en Agnes van Metz v043.
Geboren circa 1150, overleden circa 1192. Vaes: +voor 1189.
J.Vaes heet haar in zijn werk De Graven van Loon: Alix/Adelheid van Loon "OF" Lauretta van Loon (+voor 1189).
 
Gehuwd (1) circa 1172 met Gilles van Montaigu (van Duras) v066, zoon van Godfried van Montaigu v051 en Juliana van Duras v050 (zie VI.10).
Geboren circa 1150. Vaes: °voor 1170. Overleden circa 1192. Vaes: +voor 1193.
Graaf van Duras en graaf van Clermont.
 
Gehuwd (2) circa 1175 met Theobald (Diepold) van Bar Mousson v065, zoon van Reinauld II van Bar Mousson en Agnes van Blois.
Geboren circa 1158, overleden op 12-02-1214.
Graaf van Bar.
{Hij is later gehuwd circa 1186 met Isabella van Breteuil, dochter van Hugo van Breteuil en Petronella van Brienne, geboren circa 1170, overleden circa 1211. Hij is later gehuwd circa 1196 met Ermesinde van Namen, dochter van Hendrik (de Blinde) van Namen en Agnes van Gelre, geboren circa 1180, overleden circa 1253.
Erfdochter van Luxemburg.}

 
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Agnes van Bar Mousson.
Geboren circa 1175, overleden op 21-06-1221.
Gehuwd circa 1188 met Friedrich II van Lotharingen, zoon van Friedrich van Lotharingen en Ludmilla van Polen.
Geboren circa 1170, overleden op 10-03-1213.
Hertog van Lotharingen.
Zie ES NF Band I.2 Tafel 205.

VII.6    Imagina van Loon v062, gravin van Leuven, later abdis van Munsterbilzen van voor 1203 tot 1214, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck v042 (zie VI.1) en Agnes van Metz v043.
Geboren circa 1150, overleden op 05-06-1214. Volgens E.Strubbe, De chronologie in de Nederlanden, p.357, overleden 1214-1220. J.Vaes zegt p.150: +1214.
Na het overlijden van haar echtgenoot werd zij abdis van Munsterbilzen van voor 1203 tot 1214.
 
Gehuwd 1172-1175 met Godfried III van Leuven v063, zoon van Godfried II van Leuven en Lutgardis van Sulzbach.
Geboren circa 1140, overleden op 21-08-1190, begraven te Leuven.
Hertog van Neder-Lotharingen en hertog van Brabant.
Zie ES NF Band I.2 Tafel 237 en zie ook Baerten p. 54, voetnoot 5.
{Hij was eerder gehuwd circa 1155 met Margaretha van Limburg, dochter van Hendrik II van Limburg en Mathilde van Saffenberg, geboren circa 1138, overleden circa 1172, begraven te Leuven.
Zie ES NF Band I.2 Tafel 237.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem van Leuven.
Geboren circa 1180, overleden op 01-08-1224.
Heer van Perwez en Ruysbroeck.
Gehuwd circa 1210 met Maria van Orbais.
Geboren circa 1180, overleden op 10-04-1233.
   2. m  Godfried van Leuven.
Geboren circa 1180, overleden op 26-04-1226.
Heer van Leuven, stamvader van de heren van Leuven in Engeland (Lords of Louvain) Zie ES NF III.714.
Gehuwd circa 1199 met Alice van Hastings.
Geboren circa 1180, overleden circa 1220.

VII.10    Sophie van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck v042 (zie VI.1) en Agnes van Metz v043.
Geboren circa 1155, overleden circa 1209.
 
Gehuwd circa 1180 met Walter V van Berthout, zoon van Walter III van Berthout en N.N. van Berthout (?).
Geboren circa 1160, overleden op 25-11-1219.
Heer van Mechelen.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Walter VI van Berthout.
Geboren circa 1180, overleden op 10-04-1243.
Heer van Mechelen.
Gehuwd circa 1220 met Adelheid van Enghien, dochter van Engelbert van Enghien en Ida van Avesnes.
Geboren circa 1190, overleden circa 1245.
   2. m  Egidius van Berthout.
Geboren circa 1180, overleden circa 1216.
Heer van Keerbergen.
Gehuwd circa 1202 met Catharina van Baileul.
Geboren circa 1180, overleden circa 1220.
Zie ES NF Band VIII Tafel 27.
   3. v  N.N. van Berthout.
Geboren circa 1190, overleden circa 1232.
Gehuwd circa 1210 met Hendrik van Boutershem.
Geboren circa 1190, overleden circa 1232.
Heer van Boutershem.
Zie ES NF Band VII Tafel 102.
   4. m  Hendrik van Berthout.
Geboren circa 1190, overleden circa 1260.
Heer van Geel.
Gehuwd circa 1220 met Sophie van Geel?
Geboren circa 1200, overleden circa 1250.
Van onbekende herkomst.

VII.11    Gerard I van Loon en de II van Rieneck v056, de 6de graaf van Loon van 1171-1194, zoon van Lodewijk I van Loon en Rieneck v042 (zie VI.1) en Agnes van Metz v043.
Geboren 1159, overleden 1194 te Palestina (? of ItaliŽ/SiciliŽ), begraven te Kuringen (abdij van Herkenrode).
Op 11 augustus 1171 volgde hij zijn overleden vader op. Hij was tevens burggraaf van Mainz en voogd van Aschaffenburg en graaf van Rieneck, aldaar bekend onder de naam Gerard II.
Gerard van Loon zat opgezadeld met een vergiftigde politieke erfenis - Duras en Sint-Truiden - en mocht hij bij zijn aantreden, samen met zijn moeder gravin Agnes van Metz, beginnen met puin te ruimen. Toch slaagde hij erin vrij snel de vrede te herstellen. Met Sint-Truiden sloot hij een vriendschapsverdrag en aan graaf Egidius van Duras schonk hij zijn oudste zuster ten huwelijk (F.Decat p.131-132).
Gerard werd ernstig ziek, genas en besloot op bedevaart te gaan naar Jeruzalem dat sinds 1099 in christelijke handen was. Naar alle waarschijnlijkheid was Gerard I, de graaf van Loon, het grootste deel van 1172 en gedurende het ganse jaar 1173 in het Heilig Land. Eind maart 1174 ten laatste was Gerard I van Loon weer thuis, aangezien hij op Paasdag in Aken optrad als getuige, in aanwezigheid van de keizer.
Tijdens zijn afwezigheid trad Gerards broer Hugo op als graaf (een ook als echtgenoot, zo wordt gefluisterd) ad interim.
Tijdens de zomer van 1179 vochten graaf Gerard en de Luikse prins-bisschop Rudolf von Zähringen een bloedig conflict uit in verband met de zeggenschap over Sint-Truiden (Luiks gebied) en haar abdij, waarbij veel bloed vloeide, de grafelijke hoofdstad Borgloon geplunderd en in brand gestoken werd en waarbij ook de kerk en de burcht in vlammen opgingen (zie ook Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, dl.2, p.67-68). De tussenkomst van keizer Frederik Barbarossa wist de twee kemphanen te verzoenen. Uiteindelijk zou graaf Gerard I van Rufolf von Zähringen het graafschap Duras cadeau krijgen.
Gerard I schonk in 1182 zijn goed Herkenrode bij Hasselt aan een zekere broeder Hendrik om er een klooster op te richten voor cisterciënzerzusters. Het complex groeide uit tot de abdij van Herkenrode.
In 1189, ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van Herkenrode, stichtte Gerard, samen met o.a. de bisschop van Würzburg, cisterciënzerinnenabdij van Schönau (Gemünden-am-Main) die vooal adellijke dames aantrok, ook afstammelingen van de grafelijke familie Loon-Rieneck.
Gerard vergezelde zijn keizer Frederik Barbarossa toen die in september 1184 in zijn Italiaanse gebieden orde op zaken ging stellen. De campagne deed steden als Milaan, Pavia, Verona, Vicenza en Crema (17-05-1185) aan. Gerard van Loon-Rieneck reisde minstens 8 maanden samen met zijn keizer Frederik Barbarossa door Italië. Wellicht behoorde onze graaf Gerard van Loon-Rieneck tot de 'inner circle' van de keizer.
De stevige band die de Loonse graaf Gerard had met zijn keizer is wellicht een verklaring waarom ook Gerard het kruis aannam in navolging van zijn keizer. Mogelijk legde hij op 27-03-1188 zijn kruisvaartgelofte af te Mainz. Graaf Gerard I van Loon nam dus deel aan de derde kruistocht die voor de Duitse strijdmacht op 11-05-1189 vertrok vanuit Regensburg onder leiding van keizer Frederik Barbarossa en die over land verliep. Barbarossa zou tijdens die kruistocht verdrinken op 10-06-1190 in de rivier de Salef in Klein-Azië.
Namen via een zeeweg ook deel aan die 3e kruistocht: koning Philips-August van Frankrijk en koning Richard Leeuwenhart van Engeland.
Onderweg, mogelijk te Presburg (Bratislava) omstreeks mei 1189, brak onze graaf Gerard I van Loon-Rieneck zijn kruisvaartgelofte omdat zijn Loonse gebieden toen hoogstwaarschijnlijk aangevallen werden door hertog Hendrik I van Brabant. Zijn reactie was snel en energiek. De Brabanders werden verjaagd.
Enkele jaren later moet de Loonse graaf Gerard toch naar het Heilig Land getrokken zijn. Zeker tot 1194 was graaf Gerard in Europa. Overleed hij in 1194 of 1195 op weg naar het Heilig Land? Dat zou betekenen dat hij als gewone pelgrim aan zijn einde is gekomen en niet met het zwaard in de hand.
Aannemelijker is dat graaf Gerard omstreeks 1197 is overleden tijdens de zogenaamde 'Duitse kruistocht' die georganiseerd was door keizer Hendrik VI, de opvolger van Frederik Barbarossa. (F.Decat, p.141-145).

[IvoG, punt van discussie: F.Decat heet de expeditie waarin onze graaf Gerard I van Loon het leven liet de 'Duitse kruistocht'. Maar was die expeditie wel een 'echte kruistocht' naar het Heilig Land? U moet weten dat Hendrik VI (x met Constance van Sicilië) de man is die Duitsland en bijna geheel Italië verenigt. Hierdoor reikte het imperium van Hohenstaufen van de Noord- en Oostzee tot aan Sicilië. Daarvoor onderneemt hij vele expedities richting Italië en Sicilië:
-1191: eerste tocht naar Italië met beleg van Napels
-1194-1195: tweede tocht naar Italië met kroning te Palermo tot koning van Normandische koninkrijk Sicilië
-1196: plan om Sicilië voor altijd met het Duitse keizerrijk te verenigen
-1196-1197: derde tocht naar Italië. Hendrik onderdrukt op Sicilië op gruwelijke wijze een samenzwering van inheemse baronnen en hij sterft op 32-jarige leeftijd aan moeraskoorts.
Zijn droom om via een kruistocht het Heilige Graf te bevrijden en heerser te worden over Byzantium kon hij niet verwezenlijken, omdat hij in 1197 overleed (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen).
Is onze graaf Gerard I van Loon, als trouwe vazal van de Duitse keizer, tijdens zo'n Siciliaanse expeditie om het leven gekomen in plaats van tijdens een 'echte kruistocht'? Heeft de latere geschiedschrijving er een 'kruistocht' van gemaakt? Voor data en tekst zie K.Ploetz, Wereldgeschiedenis in jaartallen, dl.2, p.80].

Graaf Gerards lichaam werd overgebracht en begraven in de abdij van Herkenrode.

Graaf Gerard I van Loon koppelde Loon en Rieneck los van elkaar. De oudste zoon kreeg Loon en zou de geschiedenis ingaan als Lodewijk II van Loon. De tweede zoon erfde Rieneck en werd daar graaf Gerard III van Rieneck.
 
Gehuwd circa 1175 met Maria (Adelheid (volgens Vaes/Decat)) van Gelre (van Oberfranken) v057, dochter van Hendrik II van Gelre en Agnes van Arnstein.
Geboren circa 1140, °1178-1181 volgens J.Vaes, De Graven van Loon, p.150. Overleden 1194. MidVorst: +08-07-1190.
Adelheid van Oberfranken wordt vermeld in 1179 en 1192. Jan Vaes spreekt in zijn stamboomschema niet over 2 aparte vrouwen van Gerard I alias II maar hij combineert schijnbaar de namen Maria "van Gelre" en "Adelheid" van Oberfranken tot één persoon, nl. "Adelheid van Gelre" (°circa 1178/81 en +1194). Zijn beide vrouwen één en dezelfde persoon?
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lodewijk II van Loon v075, de 7de graaf van Loon van 1194/1197-1218.
Geboren circa 1170, overleden op 29-07-1218. Ten gevolge van een vergiftiging.
In 1197 werd hij voor het eerst vermeld in een akte als graaf van Loon. Het verwerven van het graafschap Holland, de erfenis van zijn vrouw Ada, werd zijn levenstaak. Hij heeft Holland echter nooit in zijn bezit gekregen. Erger nog, hij boekte zelfs een groot verlies; in de strijd verloor hij Maastricht en het omliggende gebied.
De Slag van Steps
In het dreigende conflict tussen de Loonse buurstaten Brabant en Luik koos hij resoluut het kamp van de prins-bisschop. In oktober 1213 maakte Lodewijk II een goede beurt, toen hij op de Stepsheuvel bij Montenaken samen met de prins-bisschop hertog Hendrik 1 van Brabant versloeg.
Een tijdgenoot, de Luikse monnik Reinier van Sint-Jacob, schreef: "Nadat de graaf van Loon het uur gekomen achtte om de strijd aan te vatten, reed hij in volle galop naar de vijand toe, gevolgd door zijn strijdmacht. Driemaal riep hij met luide stem zijn strijdkreet, die de naam van zijn graafschap was: 'Loon!' Onversaagd raasde hij als een stormwind door de vijandelijke rangen heen en spoorde hierdoor de andere legereenheden aan zijn voorbeeld te volgen. Haast onmiddellijk bevond de graaf zich in het heetst van de strijd. Zoals ze zich hadden voorgenomen, probeerden de ridders van de hertog hem gevangen te nemen of te doden".
Dat lukte evenwel niet. Alvast één familielid streed samen met de graaf in Steps: "Maar de graaf, dapper als was hij Olivier of Roeland, verweerde zich heftig met schild en zwaard. Zo kon men hem daar bezig zien, te midden van een massa vijanden, alleen bijgestaan door enkele van zijn krijgslieden. Tot Hendrik, zijn broer, de prior van Maastricht, hem sneller dan een adelaar te hulp snelde, samen met de rest van zijn getrouwen. Men zag daar toen geen geestelijke maar een ridder, geen prior maar, naar men zou kunnen zeggen, Hector of Achilles".
Uit F.Decat, in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 3012, p.149.
Gehuwd 1203.
Kort na 4 november 1203.
Echtgenote is Ada van Holland v076, gravin van Holland (1203-1223), gravin van Loon (1188-1223), dochter van Diederik VII van Holland, graaf van Holland, en Aleida van Kleef.
Geboren circa 1187, overleden 1223 (?).
F.Decat beschrijft de Loons-Hollandse successieoorlog in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.146-148.
In een notendop kwam het hierop neer. Als kersverse echtgenoot van Ada van Holland, de enige dochter van de overleden graaf Dirk VII, meende Lodewijk dat hij ook diens rechtmatige opvolger was. Toen het huwelijk begin november 1203 in allerijl voltrokken werd, lag de doodzieke graaf immers op sterven. Het was dan ook zijn echtgenote Aleidis van Kleef die ervoor gezorgd had dat haar 16-jarige dochter en de graaf van Loon elkaar hun jawoord gaven. Gravin Aleidis wilde immers ten allen prijze voorkomen dat Willem van Friesland, de jongere broer van haar echtgenoot, met de grafelijke titel aan de haal ging. Willem erkende de claim van de Loonse graaf op Holland echter niet en nam zijn nichtje, dat zich verschanst had in de burcht van Leiden, gevangen. Na een korte gevangenschap op het eiland Texel werd de kersverse bruid van Lodewijk van Loon door haar oom naar Engeland gezonden. Daar werd ze onder toezicht geplaatst van de Engelse koning Jan zonder Land, met wie Willem goede relaties onderhield. Koning Jan, John Lackland in de Engelse literatuur, was een bondgenoot van Rooms koning Otto IV. Dat gegeven is van groot belang. Immers, Otto voerde oorlog met Filips van Zwaben, de jongste zoon van Frederik Barbarossa, die zich eveneens tot Rooms koning had laten kronen. Eén van Filips' medestanders was Lodewijk II van Loon. De successieoorlog in Holland oversteeg dus duidelijk het regionale niveau.
Graaf Lodewijk, die met een groot leger Holland was binnengevallen en onder meer gesteund werd door de bisschop van Utrecht, was militair dan wel de sterkste partij. Maar hij moest ook op politiek vlak scoren. En dat was veel moeilijker, gezien de internationale situatie. Zo kreeg Lodewijk zijn echtgenote pas vrij nadat hij tegenover de Engelse koning zijn steun had toegezegd aan Otto IV en zijn trouw aan Filips van Zwaben had opgezegd. Ongetwijfeld deed graaf Lodewijk dat met veel tegenzin. Maar de vereniging na meer dan drie jaar met zijn Hollandse echtgenote had duidelijk de bovenhand op de loyaliteitsband met de Staufen-clan. Bovendien moest de graaf zijn jongere broer Arnold als gijzelaar in Engeland achterlaten. Of die dat deed uit broederliefde, dan wel onder druk, is niet bekend.
Vanaf eind 1206 werd dan wel niet meer gevochten, zijn aanspraken op de Hollandse troon gaf Lodewijk niet op. Met Willem van Friesland werd een compromis bereikt, wat erop neerkwam dat Lodewijk vrijwel geheel Holland kreeg en zijn rivaal Zeeland. In de praktijk echter regeerde Willem over het ganse gebied, evenwel zonder dat hij officieel de grafelijke titel voerde. Deze ambigue situatie bleef voortbestaan, grotendeels als gevolg van de chaos aan de top van het keizerrijk. Filips van Zwaben noch Otto IV had voldoende gezag of toonde de wil om de knoop door te hakken. Een groot verschil met Frederik Barbarossa destijds, die zo vaak zijn macht als opperleenheer had doen gelden. Dag na dag werd de situatie complexer, omdat talrijke partijen - met het oog op eigen gewin - aan het machtsspel deelnamen. Behalve de respectievelijke clans van Otto en de Staufer Filips van Zwaben waren dat: de Franse koning, diens tegenstander koning Jan zonder Land, de graaf van Vlaanderen, de prins-bisschop van Luik, de hertog van Brabant, de paus... In dit kluwen van wisselende coalities, schimmige afspraken en dubbele agenda's was het uiteraard moeilijk om de Hollandse erfopvolging op een eenduidige en serene manier af te handelen.
Kinderloos huwelijk.
   2. m  Gerard III van Loon en Rieneck v077, geboren circa 1175 (zie VIII.27).
   3. v  Luitgard van Loon.
Geboren circa 1175, overleden circa 1205.
J.Vaes, De Graven van Loon, stamboomschema p.149 e.v. spreekt niet over haar en over haar gezin. Deze gegevens komen uit het bestand MIDVORST van Frans Roelvink.
Gehuwd circa 1200 met Adolf I van Altena, zoon van Frederik I van Altena en Alveradis van Gulik.
Geboren circa 1185, overleden op 28-06-1249.
Graaf van Altena, graaf van der Mark. J.Vaes, De Graven van Loon, stamboom p.149 e.v., spreekt niet over hem en zijn gezin. Deze gegevens komen uit het bestand MIDVORST van Frans Roelvink.
{Hij is later gehuwd op 07-04-1210 met Irmingard van Gelre (zie IX.4).}
   4. v  Imagina van Loon v085.
Geboren circa 1180, overleden circa 1244.
Gehuwd circa 1208 met Willem van Saint Omer v086, zoon van Willem van Saint Omer en Ida van Avesnes.
Geboren circa 1171, overleden circa 1247.
Burggraaf van Saint Omer.
   5. m  Hendrik I van Loon v079, kanunnik en proost te Maastricht en van het collegiaalstift in Aschaffenburg, de 8ste graaf van Loon in 1218.
Geboren circa 1185, overleden op 01-08-1218.
Eerst was hij een geestelijke. Hij had reeds vóór de dood van zijn broer Lodewijk II zijn kap over de haag gegooid. Dat moet ten vroegste zijn gebeurd in 1213, aangezien hij tijdens de slag van Steps nog meestreed in de hoedanigheid van geestelijke (zie bij Lodewijk II). Hendrik van Loon trad in het huwelijk met de Luxemburgse Mechthilde van Vianden, met wie hij twee dochters kreeg. In juli 1218 werd hij Lodewijks opvolger.
Hij was graaf van Loon in augustus 1218 en ook graaf van Duras. Hij volgde zijn broer Lodewijk II op die vergiftigd werd. Zelf zou hij slechts gedurende 3 dagen (!) graaf van Loon zijn want op 1 augustus 1218 overleed hij zelf. Mogelijk ook vergiftigd.
Gehuwd circa 1220 met Mechtilde van Salm Vianden (van Vianden) v080, dochter van Friedrich van Salm Vianden en Mechtilde van Neuerburg.
Geboren circa 1180. Vaes: °circa 1185. Overleden circa 1238. Vaes: +1241.
{Zij was eerder gehuwd circa 1200 met Lothar van Ahr Hostaden, zoon van Dietrich van Ahr Hostaden en Luitgard van Metz, geboren circa 1175, overleden circa 1217.
Graaf van Ahr Hostaden.}

   6. m  Diederik van Loon v083, seneschalk van Nicomedia.
Overleden na 1206.
Volgens Wikipedia: Nicomedia of Nicomedië was een Romeinse stad op de plaats van het huidige Izmit in Turkije. De stad wordt in 358 door een aardbeving verwoest. Dankzij de ligging aan een knooppunt van Aziatische handelsroutes naar de nieuwe hoofdstad is Nicomedia belangrijk gebleven, zelfs na de stichting van Constantinopel.
In 1202 zou hij deelgenomen hebben aan de vierde kruistocht en hij bekwam een hoge rang in het leger van graaf Boudewijn van Vlaanderen (F.Decat, p.145).
   7. m  Arnold III van Loon v081, de 9de graaf van Loon van 1218-1221.
Overleden 1221. Overleden tussen 12 februari en 20 september 1221 (Baerten, p. 70, voetnoot 6).
Op 1 augustus 1218 volgde hij zijn broer Hendrik I op. Hij was de derde graaf van Loon in minder dan een week tijd! Van 1207 tot 1214 verbleef hij als gijzelaar in Engeland, dit ter compensatie voor de vrijlating van zijn schoonzuster Ada van Holland die door Jan zonder Land gevangen werd gehouden in de Loons-Hollandse oorlog.
Is hij de dader van de vergiftigingen? Zijn broer Lodewijk II, 7de graaf van Loon, stierf op 29 juli 1218 en van zijn ander broer Hendrik I, de ex-kanunnik en proost te Maastricht en 8ste graaf van Loon overleed 3 dagen later op 01-08-1218. Hij, Arnold III van Loon, volgde daarna als 9de graaf van Loon zijn twee vergiftigde broers op. Had de familie hem als gijzelaar in Engeland gedurende 7 lange jaren laten "verrotten" en was zijn wraak bij zijn terugkeer te Borgloon zoet en giftig ? Zie J.Vaes, De Graven van Loon, p.144.
Veel spectaculairs gebeurde er niet onder de regering van Arnold III. Wel verbeterden de relaties met Brabant, niet het minst omdat Arnold gehuwd was met een dochter van de hertog. Na drie jaar echter overleed ook Arnold III, als laatst overgebleven zoon van Gerard van Loon-Rieneck. Die had zijn twee vorstendommen destijds gesplitst omdat hij zijn 'echtelijke plichten' ruimschoots vervuld had en opvolgers op overschot had. Een generatie later leidden biologische factoren net tot het tegenovergestelde. Toen Arnold III in 1221 overleed, zat Loon zonder rechtstreekse troonopvolger. Daarom werd aangeklopt bij de familie in Rieneck.
Uit F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013 p.150.
Gehuwd 1206 met Aleydis van Leuven (van Brabant (Vaes)) v082, dochter van Hendrik I van Leuven en Mathilde van de Elzas.
Geboren 1190, overleden 1261-1278. Vaes: +1265.
Kinderloos huwelijk.
{Zij is later gehuwd 1225 met Willem XI van Clermont, graaf van Clermont, overleden 1246. Zij is later gehuwd 1251 met Arnold (Arnold II) van Wesemale, baron van Wezemaal (1230-32), veldmaarschalk van de Hertog van Brabant, overheer te Oplinger (Nederhem).}
   8. m  Willem van Loon v084.
Overleden 1206 te Walachije (Roemenië).
J.Vaes, De Graven van Loon, geeft op p.150 alleen zijn naam zonder verdere uitleg.
In 1202 zou hij deelgenomen hebben aan de vierde kruistocht en hij bekwam een hoge rang in het leger van graaf Boudewijn van Vlaanderen (F.Decat, p.145).
   9. v  Mathilde van Are v087, abdis van Munsterbilzen (1220-1249).

VII.20    Gerbera van Duras (van Montaigu) v070, dochter van Godfried van Montaigu v051 en Juliana van Duras v050 (zie VI.10).
Geboren circa 1160, overleden circa 1200.
J.Vaes geeft in zijn stamboomtabellen p. 150 alleen haar naam zonder verdere uitleg.
 
Gehuwd circa 1180 met Wilderik (Wéry) van Walcourt v071, zoon van Dirk van Walcourt en Mathilde van Namen.
Geboren circa 1145, overleden op 29-06-1206.
Heer van Walcourt, graaf van Rochefort. J.Vaes geeft in zijn werk De Graven van Loon, stamboomtabellen p.150, alleen zijn naam zonder verdere uitleg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk van Walcourt, geboren circa 1180 (zie VIII.39).
   2. m  Jacob van Clermont.
Geboren circa 1190, overleden circa 1234.
Graaf van Clermont.

VIII.2    Sophia van Wittelsbach v073, dochter van Otto I van Wittelsbach v054 en Agnes van Loon v053 (zie VII.2).
Geboren circa 1170 te Kelheim. Vaes: °1171. Overleden op 15-07-1238 te Eisenbach.
 
Gehuwd circa 1196 te Wartburg met Hermann I van Thuringen v074, zoon van Ludwig II (de IJzeren) van Thuringen en Jutta Clementia van Hohenstaufen.
Geboren circa 1152, overleden op 25-04-1217 te Grimmenstein, begraven te Reinhardsbrunn.
Pfalzgraaf van Saksen, landgraaf van Thuringen.
{Hij was eerder gehuwd circa 1182 met Sophie van Sommerschenburg (?), geboren circa 1155, overleden circa 1195, begraven te Reinhardsbrunn.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ludwig IV (de Heilige) van Thuringen v089.
Geboren op 28-10-1200, overleden op 11-09-1227 te Otranto op 26-jarige leeftijd, overleden tijdens een kruistocht, begraven te Reinhardsbrunn.
Landgraaf van Thuringen, de Heilige genaamd.
Gehuwd circa 1221 met Elisabeth (de Heilige) van Hongarije v090, landgravin van Thüringen, dochter van Andreas II van Hongarije en Gertrud van Andechs Meran.
Geboren circa 1207 te Saros Patak, overleden op 19-11-1231 te Marburg/Lahn, begraven te Marburg/Lahn.

VIII.6    Richardis van Wittelsbach, dochter van Otto I van Wittelsbach v054 en Agnes van Loon v053 (zie VII.2).
Geboren circa 1173, overleden op 21-09-1231.
 
Gehuwd circa 1183 met Otto I van Gelre, zoon van Hendrik II (de Jongere) van Gelre en Agnes van Arnstein.
Geboren circa 1150, overleden op 22-10-1207.
Graaf van Gelre en Zutphen.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Irmingard van Gelre, geboren circa 1190 (zie IX.4).

VIII.27    Gerard III van Loon en Rieneck v077, zoon van Gerard I van Loon en de II van Rieneck v056 (zie VII.11) en Maria (Adelheid (volgens Vaes/Decat)) van Gelre (van Oberfranken) v057.
Geboren circa 1175, overleden op 15-04-1216.
Graaf van Looz en graaf van Rieneck.
 
Gehuwd circa 1204 met Kunegonde van Zimmern v078.
Geboren circa 1180, overleden circa 1216.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ludwig III van Loon en II van Rieneck v091, geboren circa 1210 (zie IX.5).
   2. v  Imagina van Loon v097, dame van Born.
Geboren circa 1210, overleden circa 1255.
Gehuwd met Goswin van Born v098.
   3. m  Arnold IV van Loon en Chiny v093, geboren circa 1213 (zie IX.9).
   4. m  Gerard van Loon v095.
   5. m  Berthold van Loon v096, kanunnik te Würzburg.
   6. v  Imana von Ahre (Imagina van Loon (?)) v099, abdis van Salzinnes.

VIII.39    Dirk van Walcourt, zoon van Wilderik (Wéry) van Walcourt v071 en Gerbera van Duras (van Montaigu) v070 (zie VII.20).
Geboren circa 1180, overleden circa 1234.
Heer van Walcourt,. graaf van Rochefort.
 
Gehuwd circa 1200 met Geertruy van Chiny, dochter van Lodewijk van Chiny en Sophie van Garlande.
Geboren circa 1180, overleden circa 1240.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Egidius van Walcourt.
Geboren circa 1200, overleden circa 1246.
Heer van Rochefort, Orgeo, Clermont en Walcourt, graaf van Montaigu.
Gehuwd circa 1215 met Helvide van Faing.
Geboren circa 1200, overleden circa 1250.

IX.4    Irmingard van Gelre, dochter van Otto I van Gelre en Richardis van Wittelsbach (zie VIII.6).
Geboren circa 1190, overleden circa 1230.
 
Gehuwd op 07-04-1210 met Adolf I van Altena, zoon van Frederik I van Altena en Alveradis van Gulik.
Geboren circa 1185, overleden op 28-06-1249.
Graaf van Altena, graaf van der Mark. J.Vaes, De Graven van Loon, stamboom p.149 e.v., spreekt niet over hem en zijn gezin. Deze gegevens komen uit het bestand MIDVORST van Frans Roelvink.
{Hij was eerder gehuwd circa 1200 met Luitgard van Loon, dochter van Gerard I van Loon en de II van Rieneck v056 (zie VII.11) en Maria (Adelheid (volgens Vaes/Decat)) van Gelre (van Oberfranken) v057, geboren circa 1175, overleden circa 1205.
J.Vaes, De Graven van Loon, stamboomschema p.149 e.v. spreekt niet over haar en over haar gezin. Deze gegevens komen uit het bestand MIDVORST van Frans Roelvink.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Engelbert van Altena, geboren circa 1220 (zie X.1).

IX.5    Ludwig III van Loon en II van Rieneck v091, de 10de graaf van Loon van 1221-1223/1227, in Rieneck heette hij Ludwig II, zoon van Gerard III van Loon en Rieneck v077 (zie VIII.27) en Kunegonde van Zimmern v078.
Geboren circa 1210. Vaes: °circa 1194. Overleden op 11-08-1236.
Toen Arnold III van Loon in 1221 overleed, zat Loon zonder rechtstreekse troonopvolger. Daarom werd aangeklopt bij de familie in Rieneck.
Daar regeerde graaf Lodewijk. Hij was de oudste zoon van Gerard III van Rieneck (+ 1216) én dus de kleinzoon van Gerard van Loon-Rieneck (+ 1194/97). Hij zou de Loonse tak 'depanneren' en, zoals zijn illustere grootvader, twee grafelijke titels cumuleren: in Loon was hij Lodewijk III, in Rieneck Lodewijk/Ludwig II.
Wellicht was afgesproken dat de Wiedervereinigung een interim-oplossing was. Ten laatste in 1227 stond Lodewijk zijn rechten op Loon af aan zijn jongste broer Arnold, en regeerde hij opnieuw enkel als graaf van Rieneck. In die hoedanigheid stichtte hij in november 1232 aan de Main, samen met zijn echtgenote Adelheid von Henneberg, het klooster Himmelthal. Dat gebeurde naar 'Loonse traditie': ook Himmelthal was een thuishaven voor de orde van de cisterciënzerinnen. Lodewijk II/III overleed vermoedelijk in 1236: hij was de laatste die over beide vorstendommen had geregeerd. Loon en Rieneck waren inmiddels al elk hun eigen weg gegaan. Voorgoed.
Uit F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013 p.150.

Graaf van Loon en graaf van Rieneck. Hij wordt voor het eerst vermeld op 28 september 1221 en doet voor 2 mei 1227 afstand van de titel graaf van Loon. Die titel draagt hij over aan zijn broer Arnold IV (Strubbe, p.377). Bij het overlijden van zijn vader in 1216 wordt hij tevens burggraaf van Mainz (vermelding in 1221) en graaf van Rieneck (vermeldingen in 1222 en 1234). Reineck en Mainz behoudt hij echter wel.
 
Gehuwd circa 1230 met Adelheid van Henneberg v092, dochter van Poppo VII van Henneberg en Elisabeth van Wildberg.
Geboren circa 1210. Vaes: °circa 1215. Overleden circa 1252.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 59. Dit betekent voluit: D. Schwennicke, Europaische Stammtafeln, Neue Folge.
De verwijzing wordt gebruikt in een afgekorte vorm. ES NF Band VIII Tafel 1 betekent: Europaische Stammtafeln, Neue Folge Band VIII Tafel 1.
Indien u over een bepaalde familie meer wilt weten, dan kunt u deze bron gebruiken. Deze banden zijn in te zien bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Kunegonde van Rieneck.
Geboren circa 1232, overleden circa 1288.
Jan Vaes spreekt niet over haar in zijn stamboomschema dat hoort bij zijn boek De Graven van Loon, p.149 e.v.
Gehuwd circa 1243 met Poppo van Wertheim.
Geboren circa 1220, overleden circa 1265.
Graaf van Wertheim. Jan Vaes spreekt niet over hem in het stamboomschema dat hoort bij zijn boek De Graven van Loon, p.149 e.v.
   2. m  Ludwig III van Rieneck v100, geboren circa 1232 (zie X.6).
   3. m  Gerhard IV van Rieneck v102, geboren circa 1235 (zie X.8).
   4. m  Heinrich II van Rieneck v105.
Overleden 1267-1271.
Graaf van Rieneck.
Gehuwd met N.N. N.N. v106.
   5. m  Siboto van Rieneck v104.
Overleden na 1251.
Graaf van Rieneck.

IX.9    Arnold IV van Loon en Chiny v093, de 11ste graaf van Loon van 1223/1227-1276/1278, zoon van Gerard III van Loon en Rieneck v077 (zie VIII.27) en Kunegonde van Zimmern v078.
Geboren circa 1213. MidVorst: °circa 1206. Overleden op 22-02-1273. Hij is overleden tussen 24 november 1272 en oktober 1273, mogelijk overleed hij op 22-02-1273 (Strubbe, p. 377). J.Vaes zegt in De Graven van Loon p.150: +1272/1276.
Op 11 oktober 1226 kreeg hij bij de dood van zijn schoonvader ook de titel Graaf van Chiny, een titel die hij daar voerde tot 1268 (onder de naam van Arnold III).

J.Daris beweerde dat Arnold IV de zoon is van Lodewijk III maar J.Baerten toont aan dat hij ongelijk heeft; Arnold IV en Lodewijk III zijn broers.

Arnold IV van Loon, had dan wel Duitse roots, zijn interesse was niet gericht op de Main-Spessartregio. Met Arnold IV kreeg Loon opnieuw een vorst van betekenis, een figuur die paste in het rijtje van de grote graven-krijgsheren Lodewijk I, Gerard I en Lodewijk II. Arnolds zeer lange regering valt weliswaar buiten het kader van deze bijdrage. Toch mogen twee belangrijke verwezenlijkingen van deze ondernemende zoon van graaf Gerard III van Rieneck niet onvermeld blijven. Vooreerst voerde Arnold IV een actieve stedenpolitiek. Beseffend welke politiek-militaire en economische opportuniteiten dit hem bood, verleende de graaf stadsrechten aan Maaseik, Stokkem en Beringen (samen met de abt van het Noord-Franse Corbie, die er medeheer was). Ook Kuringen, dat vanaf circa 1200 Borgloon verving als grafelijke residentie, kreeg een vrijheidscharter. Kuringen zou echter geen stad worden, vooral dan vanwege de nabijheid van Hasselt. Die stad kreeg in 1232 de officiële bevestiging van vroegere stadsrechten en groeide dankzij de steun van Arnold IV uit tot de belangrijkste plek binnen het graafschap Loon. Ook buiten het Loonse territorium was graaf Arnold IV bijzonder actief. Meer dan een eeuw nadat de 'eerste' Arnold een erg lucratieve huwelijksdeal had gesloten in Mainz, sloeg ook Arnold IV een interessante partij aan de haak. Hij huwde Johanna van Chiny, de erfgename van graaf Lodewijk IV van Chiny. Arnold volgde zijn schoonvader op in 1226, nog vóór hij graaf van Loon werd. De machtswissel kwam vrij abrupt, nadat bekend was geworden dat de graaf van Chiny overleden was in het Zuid-Franse Cahors, tijdens de kruistocht tegen de katharen. Loon en Chiny zouden in personele unie verbonden blijven tot 1364, dus haast tot de annexatie van het graafschap Loon door Luik.
Door het verwerven van Chiny kwamen de graven van Loon terecht in de slipstream van het koninkrijk Frankrijk. Als graaf van Chiny waren zij immers leenplichtig aan de graaf van Bar, een leenman van de Franse koning.
Zie F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.152.
 
Gehuwd circa 1220.
MidVorst: x circa 1225.
Echtgenote is Johanna van Chiny v094, dochter van Lodewijk IV van Chiny en Mathilde van Avesnes.
Geboren circa 1210. Vaes: °1208. Overleden begin 1268. Vaes: +1271.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 57.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan van Loon en Chiny v107, geboren circa 1230 (zie X.13).
   2. m  Lodewijk V van Loon v110, geboren circa 1230 (zie X.16).
   3. v  Aleidis van Loon v117, geboren circa 1230 (zie X.19).
   4. v  Juliana van Loon v123.
Geboren circa 1234.
Gehuwd met Nicolas de Quiévrain v124.
Geboren circa 1230, overleden 1280.
   5. m  Arnold van Loon v112, bisschop van Châlons (1272-1273).
   6. m  Henri van Loon v113.
   7. m  Gerard van Loon v114.
Heer van Chauvency.
   8. v  Elisabeth van Loon v115.
Gehuwd met Thomas van Coucy v116.
   9. v  Margaretha van Loon v120.
Overleden 1304.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. zegt dat zij gehuwd zou zijn met "121. Willem II van Horne" en dat zij samen een kind zouden hebben genaamd "146. Agnes (?) of Margaretha van Perwez".

Over dat huwelijk zoals J.Vaes het voorstelt kan ik geen bijkomende bronnen vinden.
+-----------------------------------------------------------+
| 121.Willem II van Horne x 120.Margaretha van Loon (+1304) |
|                         |                                 |
|         146.Agnes(?)/Margaretha van Perwez                |
+-----------------------------------------------------------+

Er treedt een tegenstrijdigheid op in de bronnen die ik wél heb geraadpleegd. Daarin zegt men steeds dat Agnes van Perwez geen dochter is van Willem II van Horne maar dat zij zijn echtgenote is en de moeder is van zijn kinderen:
+-----------------------------------------+
| Willem II van Horne x Agnes van Perwijs |
|                     |                   |
|               4 kinderen "van Horne"    |
+-----------------------------------------+

Heeft "men" in deze gezinsconstructies dochter en echtgenote door elkaar gehaald? Het is een situatie die alleszins moeilijk te rijmen en te begrijpen valt. Vandaar dat wij in dit bestand GRAVENNW de redenering van J.Vaes niet volgen en 120. Margaretha van Loon (+1304) veiligheidshalve ongehuwd laten. Elke verheldering van deze situatie is uiteraard zeer welkom.
   10.   N.N. van Loon v122.

X.1    Engelbert van Altena, zoon van Adolf I van Altena en Irmingard van Gelre (zie IX.4).
Geboren circa 1220, overleden op 16-11-1277 te Bredevoort.
Graaf van de Mark.
 
Gehuwd (1) circa 1250 met Kunegonde van Metz Blieskastel.
Geboren circa 1220, overleden circa 1264.
 
Gehuwd (2) circa 1265 met Isabella Elisabeth van Kleef, dochter van Dirk II van Kleef Heinsberg v118 en Bertha van Limburg Montjoie.
Geboren circa 1248, overleden circa 1277.
 
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Adelheid van Altena, geboren circa 1272 (zie XI.2).

X.6    Ludwig III van Rieneck v100, zoon van Ludwig III van Loon en II van Rieneck v091 (zie IX.5) en Adelheid van Henneberg v092.
Geboren circa 1232. Vaes: °1243. Overleden op 17-09-1289.
Graaf van Rieneck.
F.Decat stelt zich in: Limburg/Het Oude land van Loon, 2013, p.154-156 de vraag: "En wat met Rieneck zelf?"
Dat was en bleef een klein vorstendom. Bovendien had het eens zo prestigieuze ambt van burggraaf van Mainz tegen het midden van de 13de eeuw elke betekenis verloren. Graaf Ludwig II, de kleinzoon van Gerard II van Loon-Rieneck, was de laatste die het ambt uitoefende én dit combineerde met de titel graaf van Loon.
De graven van Rieneck plooiden zich terug op hun verspreide bezittingen en leengoederen in het Spessartgebergte en bouwden het stadje Lohr-am-Main uit tot hun vaste residentie. Toch was de oude glorie niet geheel verdwenen. Zo wordt de graaf van Rieneck afgebeeld op de Quaternionen. Dat is de iconografische voorstelling van de hiërarchische structuur binnen het Heilig Roomse Rijk in de 15de en 16de eeuw. Niet enkel pronkt de graaf van Rieneck met de oude heraldische kleuren van Loon. Hij staat op de Quaternionen in de hoedanigheid van burggraaf, samen met de burggraven van Neurenberg, Maagdenburg en Stromberg. Dat de vorst van het kleine Rieneck in dit selecte gezelschap de waardigheid van burggraaf symboliseert, toont aan dat zijn naam nog iets betekende. Vele eeuwen na de scheiding van Loon smeedden de Rienecks bovendien interessante huwelijksallianties met hoog adellijke Duitse geslachten. Enkele leden van de familie verwierven hoge kerkelijke en wereldlijke ambten. Maar in 1559 was het afgelopen: in september van dat jaar overleed graaf Philipp III, de laatste Rienecker met Loonse roots.
 
Gehuwd circa 1243 met Udalhild van Grumbach und Rothenfels v101.
Geboren circa 1235. Vaes: °1270. Overleden op 18-07-1300.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van Rieneck v125, geboren circa 1250 (zie XI.4).
   2. m  Thomas I van Rieneck v126, geboren circa 1250 (zie XI.5).
   3. m  Ludwig V van Rieneck en Rothenfels (de Jongere) v127, geboren circa 1255 (zie XI.7).

X.8    Gerhard IV van Rieneck v102, zoon van Ludwig III van Loon en II van Rieneck v091 (zie IX.5) en Adelheid van Henneberg v092.
Geboren circa 1235, overleden circa 1294. Vaes: +1295.
Graaf van Rieneck. Jan Vaes schrijft: "koning?" Voor meer uitleg, zie J.Vaes, De Graven van Loon, p.183.
Daar schrijft Jan Vaes: "Zeer merkwaardig is dat ... Gerard (IV), het bijna tot keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie schopte. Dat blijkt uit een lijst met geboorte- en sterfdata van het geslacht Rieneck, opgesteld in de 16e eeuw. Bij Gerard staat: "1295 in die potenciane Virginis obiit illustris dominus Gerhardus Comes in Rieneck qui fuit electus in regem romanorum". In een tekst uit 1680, die duidelijk zijn inspiratie haalde bij eerstgenoemde bron, staat nog gespecificeerd: "Gerhardus 1295 vivis exemtus, dui per factionem Rex Romanorum electus est" te vertalen als: in 1295 stierf Gerhard, die door partijen/facties tot Rooms koning gekozen werd.
Het is best mogelijk dat Gerard IV van Rieneck, wiens grootvader nog in Borgloon leefde, in aanmerking kwam om tot keizer gekozen te worden. Tijdens de Grote Interrenum (1245-1273) trachtten de Duitse vorsten immers vooral geen sterke figuren tot keizer te kiezen, zoals Richard van Cornwell (1256), Alfonso van Castilië (1257), daarna nog Rudolf van Habsburg (augustus 1291) en Adolf van Nassau (mei 1292). Gerard van Rieneck was in het jaar dat hij in bovengenoemde bron als keizer wordt beschreven ongeveer 65 jaar oud, zeker een voordeel voor dat hoge ambt. Hij was op dat ogenblik bovendien hoofd van de familie, want de titelvoerende graaf van Rieneck, zijn oudere broer, was in 1289 al gestorven en diens zonen waren nog minderjarig. Aangezien geen enkele andere bron gewag maakt van de keuze van een Rieneckse graaf tot keizer, dient men het "argumentum e silentio" in te roepen: misschien is alles "whisful thinking" geweest in het grafelijk geslacht. De familie creëerde nog een andere fictie. Haar afstamming van Lohengrin...
 
Gehuwd circa 1270 met Adelheid van Hohenlohe-Brauneck v103, dochter van Heinrich van Hohenlohe en N.N. van Brauneck (?).
Geboren circa 1245, overleden circa 1326. Vaes: +circa 1323.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Heinrich III van Rieneck v131, geboren circa 1270 (zie XI.10).
   2. v  Adelheid van Rieneck, geboren circa 1275 (zie XI.13).
   3. v  Anna van Rieneck.
Geboren circa 1275, overleden op 27-08-1306.
Vaes spreekt niet over haar en haar gezin.
Gehuwd circa 1290 met Johann van Erbach.
Geboren circa 1270, overleden op 09-06-1296.
Vaes spreekt niet over hem en zijn gezin.
   4. m  Ludwig IV van Rieneck (de Oudere) v129, geboren circa 1275 (zie XI.16).

X.13    Jan van Loon en Chiny v107, de 12de graaf van Loon van 1276/1278-1279 en ook graaf van Chiny, zoon van Arnold IV van Loon en Chiny v093 (zie IX.9) en Johanna van Chiny v094.
Geboren circa 1230, overleden op 19-01-1279.
 
Gehuwd (1) circa 1258 met Mathilde van Gulik v108, dochter van Willem IV van Gulik en Margaretha van Gelre.
Geboren circa 1235, overleden voor 1279. Vaes: +circa 1266.
 
Gehuwd (2) voor 1268 met Isabella van Condé v109, dochter van Jacob van Condé, heer van Condé, en Agnes van Roeulx.
Geboren circa 1240.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135, geboren estim 1259 (zie XI.18).
   2. v  Maria van Loon v133.
Geboren estim 1262.
In mijn oude bestand GRAVEN waren haar ouders Arnold V van Loon en Margaretha van Vianden met de bijzondere vermelding: "Zij kreeg van haar vader de grafelijke domeinen Oostham, Beverlo en Kwaadmechelen en mogelijk ook Peer toegewezen." De bron van die koppeling en uitspraak was: J.Baerten, Het Graafschap Loon., p.133. J.Baerten stelde de gezinsconstructie als volgt samen:

+------------------------------------------------+
|                              Arnold V van Loon |
|                                     |          |
|    Geraard van Diest en Zelem x Maria van Loon |
|                               |                |
|            Hugo van Ailly x Isabella van Diest |
+------------------------------------------------+.

Gehuwd met Gerard van Diest v134, heer van Diest en Zelem.
   3. m  Lodewijk van Loon v137.
Geboren estim 1264.
   4. m  Willem van Loon v138.
Geboren estim 1266.

Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Jan II van Loon en Agimont v139, geboren circa 1268 (zie XI.24).
   6. m  Jacquemin van Loon en Agimont v141.
Geboren estim 1270.

X.16    Lodewijk V van Loon v110, zoon van Arnold IV van Loon en Chiny v093 (zie IX.9) en Johanna van Chiny v094.
Geboren circa 1230, overleden 1299. Meer bepaald tussen 16 september 1299 en 3 december 1299.
Hij erft het graafschap Chiny en voert daar de titel Lodewijk V graaf van Chiny. In juli 1268 wordt hij als eerste keer in die hoedanigheid vermeld. Hij overleed kinderloos en zijn graafschap wordt in 1299 geërfd werd door zijn neefje Arnold V van Loon.
 
Gehuwd circa 1256 met Johanna van Bar Mousson v111, dame van Blâmont, dochter van Heinrich van Bar Mousson en Philippa van Dreux.
Geboren circa 1220, overleden circa 1295.
{Zij was eerder gehuwd op 25-09-1242 met Friedrich I van Salm, zoon van Heinrich II van Salm en Judith van Lotharingen, geboren circa 1200, overleden op 24-07-1257.
Graaf van Salm, heer van Blamont.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Diederik van Loon v142.
   2. m  Godefried van Loon v143.
   3. v  Margaretha van Loon v144.

X.19    Aleidis van Loon v117, dochter van Arnold IV van Loon en Chiny v093 (zie IX.9) en Johanna van Chiny v094.
Geboren circa 1230, overleden circa 1290.
 
Gehuwd (1) circa 1255 met Dirk II van Kleef Heinsberg v118, zoon van Dirk I van Kleef Heinsberg en Beatrix van Kyrburg Dhaun.
Geboren circa 1220, overleden op 15-10-1268 te Keulen, vermoord.
Heer van Valkenburg. J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. heet hem in zijn stamboomtabellen "Dirk van Valkenburg".
{Hij was eerder gehuwd circa 1235, gescheiden circa 1236 van Margaretha van Gelre, dochter van Gerard IV van Gelre en Margaretha van Brabant, geboren circa 1210, overleden circa 1251. Hij was eerder gehuwd op 11-01-1246 met Bertha van Limburg Montjoie, dochter van Walram van Limburg en Elisabeth van Bar Mousson, geboren circa 1225, overleden op 20-04-1254.}
 
Gehuwd (2) circa 1268 met Albrecht van Voorne v119, zoon van Hendrik van Voorne en Catharina van Peteghem Cysoing.
Geboren circa 1240. Vaes: °1235. Overleden circa 1287. Vaes: +1287.
Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland.
{Hij is later gehuwd op 16-12-1280 met Catharina van Limburg, dochter van Gerard van Limburg en Mathilde van Kleef, geboren circa 1255, overleden op 26-09-1328.}
 
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Mabelia van Voorne v145, geboren circa 1270 (zie XI.31).

XI.2    Adelheid van Altena, dochter van Engelbert van Altena (zie X.1) en Isabella Elisabeth van Kleef.
Geboren circa 1272, overleden circa 1305.
 
Gehuwd circa 1290 met Otto van Kleef.
Geboren circa 1278, overleden op 29-09-1310.
{Hij is later gehuwd circa 1308 met Mechtild van Virneburg, dochter van Ruprecht van Virneburg en Kunegonde van Neuenahr, geboren circa 1290, overleden circa 1345.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Irmgard van Kleef, geboren circa 1300 (zie XII.1).

XI.4    Elisabeth van Rieneck v125, dochter van Ludwig III van Rieneck v100 (zie X.6) en Udalhild van Grumbach und Rothenfels v101.
Geboren circa 1250, overleden op 04-11-1303. Vaes: +na 1299.
Jan Vaes spreekt niet over haar echtgenoot Ulrich van Hanau en over haar gezin in zijn stamboomschema p.149, De Graven van Loon. In Vaes' stamboom "lijkt" zij ongehuwd.
 
Gehuwd op 02-10-1272 met Ulrich van Hanau.
Geboren circa 1240, overleden circa 1305.
Graaf van Hanau. Jan Vaes spreekt in zijn stamboomschema niet over hem als echtgenoot van Elisabeth van Rieneck.
Zie ES NF Band XVI Tafel 159.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ulrich van Hanau, geboren circa 1275 (zie XII.2).

XI.5    Thomas I van Rieneck v126, zoon van Ludwig III van Rieneck v100 (zie X.6) en Udalhild van Grumbach und Rothenfels v101.
Geboren circa 1250, overleden circa 1307. Vaes: +1291-1293.
Graaf van Rieneck, De Oudere. Jan Vaes spreekt niet over zijn huwelijk in zijn boek De Graven van Loon p.149. In Vaes' stamboom "lijkt" hij ongehuwd.
 
Gehuwd circa 1283 met Bertha van Katzenelnbogen, dochter van Eberhard van Katzenelnbogen en Elisabeth van Eppenstein.
Geboren circa 1255, overleden circa 1295.
Jan Vaes spreekt niet over haar in zijn stamboomschema p. 149.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Udalhilde van Rieneck, geboren circa 1290 (zie XII.5).

XI.7    Ludwig V van Rieneck en Rothenfels (de Jongere) v127, zoon van Ludwig III van Rieneck v100 (zie X.6) en Udalhild van Grumbach und Rothenfels v101.
Geboren circa 1255. Vaes: °1289. Overleden op 03-07-1333.
Graaf van Rieneck en Rotenfels.
 
Gehuwd (1) circa 1299 met Anna van Sponheim v128, dochter van Johann van Sponheim en Adelheid van Leiningen.
Geboren circa 1270, overleden op 05-08-1311.
 
Gehuwd (2) circa 1315 met Adelheid van Hohenlohe, dochter van Kraft van Hohenlohe en Margarethe van Truhendingen.
Geboren circa 1290, overleden circa 1340.
Jan Vaes spreekt niet van deze 2de vrouw van Ludwig V, de jongere, graaf van Rieneck en Rotehenfels, en het kind, Udalhild van Rieneck, dat hij bij haar heeft.
{Zij was eerder gehuwd circa 1310 met Konrad van Oettingen (der Schrimpt), geboren circa 1276, overleden circa 1313.}
 
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Udalhild van Rieneck.
Geboren circa 1316.

XI.10    Heinrich III van Rieneck v131, zoon van Gerhard IV van Rieneck v102 (zie X.8) en Adelheid van Hohenlohe-Brauneck v103.
Geboren circa 1270. Vaes: °1295. Overleden op 27-07-1343. Vaes: 1342-1343.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd op 12-03-1315 met Adelheid van Ziegenhain v132, dochter van Gottfried van Ziegenhain en Mathilde van Hessen.
Geboren circa 1285, overleden circa 1322.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johann van Rieneck v150, geboren circa 1315 (zie XII.7).
   2. m  Gerard VI van Rieneck v149.
Overleden 1338-1343.

XI.13    Adelheid van Rieneck, dochter van Gerhard IV van Rieneck v102 (zie X.8) en Adelheid van Hohenlohe-Brauneck v103.
Geboren circa 1275, overleden circa 1299.
Jan Vaes spreekt in zijn boek, De Graven van Loon, stamboomschema p. 149 niet over haar en over haar gezin.
 
Gehuwd circa 1295 met Hesso van Baden, zoon van Rudolf van Baden en Kunegonde van Eberstein.
Geboren circa 1268, overleden op 14-02-1297.
Jan Vaes spreekt in zijn werk De graven van Loon niet over hem en over zijn gezin.
{Hij was eerder gehuwd circa 1290 met Clara van Klingen, geboren circa 1268, overleden op 21-03-1297.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rudolf Hesso van Baden, geboren circa 1297 (zie XII.10).

XI.16    Ludwig IV van Rieneck (de Oudere) v129, zoon van Gerhard IV van Rieneck v102 (zie X.8) en Adelheid van Hohenlohe-Brauneck v103.
Geboren circa 1275. Vaes: °1290. Overleden op 09-03-1330.
Graaf van Rieneck en Grunsfeld.
 
Gehuwd op 05-04-1317 met Elisabeth van Hohenlohe-Uffenheim v130, dochter van Albrecht van Hohenlohe en Adelheid van Oettingen.
Geboren circa 1290, overleden op 24-11-1344. Vaes: +1344?.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerhard V van Rieneck v147, geboren circa 1318 (zie XII.12).
   2. m  Godfried van Rieneck.
Geboren circa 1330, overleden op 10-02-1389.
Gehuwd op 06-08-1374 met Anna van Falkenstein.
Geboren circa 1350, overleden circa 1420.

XI.18    Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135, de 13de graaf van Loon van 1279-1323, zoon van Jan van Loon en Chiny v107 (zie X.13) en Mathilde van Gulik v108.
Geboren estim 1259, overleden op 22-08-1328.
Hij regeerde gedurende 44 jaar over het graafschap Loon. Hij deed op 30 december 1323 afstand van de titel graaf van Loon. In 1299 erfde hij bij de dood van zijn oom, Lodewijk V van Chiny, ook het graafschap Chiny. Te Chiny was hij bekend onder de naam Arnold IV van Chiny. In 1313 stond hij Chiny af aan zijn zoon, de toekomstige Lodewijk IV (VI in Chiny). In 1288 nam hij aan de zijde van Brabant met 100 zwaarbewapende en 100 lichtbewapende krijgers deel aan de Slag van Woeringen (Duits: Worringen, is heden ten dage een stadsdeel van Keulen). In 1302 kwam hij op de Groeningerkouter te laat voor de Slag der Gulden Sporen.

F.Decat schrijft over hem in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.152.
Door het verwerven van Chiny kwamen de graven van Loon terecht in de slipstream van het koninkrijk Frankrijk. Als graaf van Chiny waren zij immers leenplichtig aan de graaf van Bar, een leenman van de Franse koning. De kleinzoon van Arnold IV, deze Arnold V, bracht bovendien leenhulde aan de graaf van Vlaanderen, kroonvazal van Frankrijk. Toen Vlaanderen en Frankrijk rond 1300 in conflict raakten, hield Arnold V zich op de achtergrond. De graaf zou in juli 1302 weliswaar troepen sturen naar de Kortrijkse Groeningekouter, maar die kwamen pas toe toen de 'Guldensporenslag' was afgelopen.
Erg sterk was de band tussen de graaf van Loon en zijn Vlaamse leenheer alvast niet. Enkele generaties eerder zou de gedachte alléén al om het 'vreemde' Vlaanderen militair te steunen, waarschijnlijk bij geen enkele graaf zijn opgekomen.
Het mag inmiddels duidelijk zijn. Het tweede kwart van de 131 eeuw was een cruciale periode voor Loon, een periode waarin de graven hun focus op buitenlands-politiek vlak grondig verlegden. Weliswaar bleven de graven vazallen van de keizer en namen zij deel aan de hofdagen, zoals dat al gebeurde sinds de dagen van graaf Giselbert. Maar na het wegvallen van Rieneck nam de belangstelling voor de gebeurtenissen ten oosten van de Rijn sterk af. Deze transformatie voltrok zich geleidelijk tijdens de regering van Arnold IV, die zowat een halve eeuw duurde. De Loonse en Rieneckse tak vervreemdden van elkaar en ontwikkelden zich uiteindelijk tot twee aparte families.
 
Gehuwd op 21-06-1280.
Op die dag werd het huwelijkscontract opgesteld.
Echtgenote is Margaretha van Vianden v136, dochter van Filips van Salm Vianden, graaf van Vianden, en Maria van Perwez.
Overleden op 08-03-1316.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria van Loon, geboren circa 1280 (zie XII.17).
   2. v  Mathilde van Loon v154, geboren 1282 (zie XII.19).
   3. m  Lodewijk IV van Loon en Chiny v152, geboren circa 1285 (zie XII.20).
   4. v  Johanna van Loon v156 (zie XII.24).
   5. v  Margaretha van Loon v159.
Zij krijgt in 1328 van haar vader het graafschap Duras.
Gehuwd op 14-01-1328 met Willem van Neufchateau v160.
   6. m  Willem van Loon v161.
Gehuwd met Isabella van Gelre v162.
   7. m  Gerard van Loon v163, commandeur van Alden Biesen (1317-1324).
   8. v  Yolande van Loon v164.
Gehuwd met Diederik Loef van Wezemaal v165.

XI.24    Jan II van Loon en Agimont v139, zoon van Jan van Loon en Chiny v107 (zie X.13) en Isabella van Condé v109.
Geboren circa 1268. Vaes: °circa 1270. Overleden circa 1310.
Graaf van Looz, heer van Agimont, Civet en Warcq.
 
Gehuwd circa 1285 met Maria de Falvy-Nesle v140, dochter van Jan van Nesle en Maria van Oudenaarde.
Geboren circa 1270, overleden circa 1328. Vaes: +1328.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 58.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan III van Loon-Agimont v168, geboren circa 1285 (zie XII.33).
   2. m  Lodewijk van Loon v166, geboren circa 1290 (zie XII.35).
   3. m  Jacob van Loon, geboren circa 1295 (zie XII.37).
   4. m  Arnold van Loon-Agimont v172, geboren circa 1295 (zie XII.39).
   5. v  Margaretha van Loon-Agimont v170.
Zij is in het schema van J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 niet verbonden met haar ouders. Zij staat solitair in het schema.
Gehuwd met Nicolas de Barbançon v171.

XI.31    Mabelia van Voorne v145, dochter van Albrecht van Voorne v119 en Aleidis van Loon v117 (zie X.19).
Geboren circa 1270, overleden op 26-02-1313.
In J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. staat zij solitair en "lijkt" zij ongehuwd. Door J. Vaes' uiterst compacte weergave van 264 afstammelingen van de Graven van Loon op één blaadje A4 is er begrijpelijk geen plaats om de afstammelingenreeks uitgebreid(er) te beschrijven.
 
Gehuwd circa 1305 met Jan van Arkel, zoon van Jan van Arkel en N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1280, overleden op 24-12-1324.
Heer van Arkel.
Zie ES NF Band V Tafel 168.
{Hij is later gehuwd circa 1310.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis!
Echtgenote is N.N. van Haestrecht? Geboren circa 1290.
Van onbekende herkomst.
Zie Ned. Leeuw 1966.
Hij is later gehuwd circa 1310.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie!
Echtgenote is N.N. de Gruyter (?), geboren circa 1285.
Van onbekende herkomst!
Hij is later gehuwd circa 1320 met Kunegonde van Virneburg, dochter van Ruprecht van Virneburg en Kunegonde van Neuenahr, geboren circa 1300, overleden op 20-06-1328.
Zie ES NF Band V Tafel 168.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan van Arkel, geboren circa 1305 (zie XII.43).
   2. v  Margaretha van Arkel.
Geboren circa 1310, overleden op 23-06-1368.

XII.1    Irmgard van Kleef, dochter van Otto van Kleef en Adelheid van Altena (zie XI.2).
Geboren circa 1300, overleden op 06-08-1362.
 
Gehuwd circa 1327 met Jan van Arkel (zie XII.43). {Hij is later gehuwd circa 1340.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie!
Echtgenote is N.N. van Arkel (?), geboren circa 1310.
Van onbekende herkomst!}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Otto van Arkel, geboren circa 1330 (zie XIII.1).
   2. m  Jan van Arkel.
Geboren circa 1330, overleden op 01-08-1352 te Dordrecht.
   3. v  Mechtilde van Arkel, geboren op 14-03-1330 (zie XIII.6).
   4. v  Elisabeth van Arkel.
Geboren circa 1335, overleden circa 1376.
Gehuwd circa 1365 met Borre van Heemstede.
Geboren circa 1330, overleden circa 1390.

XII.2    Ulrich van Hanau, zoon van Ulrich van Hanau en Elisabeth van Rieneck v125 (zie XI.4).
Geboren circa 1275, overleden op 23-09-1347.
Graaf van Hanau.
 
Gehuwd op 05-05-1310 met Agnes van Hohenlohe, dochter van Kraft van Hohenlohe en Margarethe van Truhendingen.
Geboren circa 1290, overleden circa 1344.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adelheid van Hanau.
Geboren circa 1310, overleden circa 1378.
Gehuwd circa 1325 met Eberhard van Katzenelnbogen.
Geboren circa 1310, overleden circa 1329.
Graaf van Katzenelnbogen.
   2. m  Ulrich 3 van Hanau.
Geboren circa 1310, overleden circa 1370.
Gehuwd op 01-01-1329 met Adelheid van Nassau Wiesbaden.
Geboren circa 1311, overleden op 04-08-1345.
   3. v  Elisabeth van Hanau.
Geboren circa 1315, overleden circa 1365.
Gehuwd circa 1332 met Philipp van Falkenstein, zoon van Philipp van Falkenstein en Johanna van Saarwerden.
Geboren circa 1314, overleden op 10-04-1343.

XII.5    Udalhilde van Rieneck, dochter van Thomas I van Rieneck v126 (zie XI.5) en Bertha van Katzenelnbogen.
Geboren circa 1290, overleden circa 1313.
 
Gehuwd circa 1304 met Philipp van Falkenstein, zoon van Philipp van Falkenstein en Gisela van Kirburg.
Geboren circa 1260, overleden circa 1328.
Heer van Falkenstein.
{Hij was eerder gehuwd circa 1299 met Elisabeth van Ziegenhain, geboren circa 1270, overleden circa 1303. Hij is later gehuwd circa 1313 met Johanna van Saarwerden, geboren circa 1290, overleden circa 1347.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Bertha van Falkenstein, geboren circa 1310 (zie XIII.17).

XII.7    Johann van Rieneck v150, zoon van Heinrich III van Rieneck v131 (zie XI.10) en Adelheid van Ziegenhain v132.
Geboren circa 1315, overleden circa 1367. Vaes: +1363-1365.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd op 23-07-1344 met Heilwig van Isenburg v151, dochter van Lothar van Isenburg en Isengard van Falkenstein.
Geboren circa 1315, overleden circa 1370. Vaes: +na 1353.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ludwig van Rieneck v175, geboren circa 1340 (zie XIII.18).
   2. m  Johann van Rieneck v178.
Geboren circa 1345, overleden op 22-11-1401.
Domproost in Mainz en Wurzburg.

XII.10    Rudolf Hesso van Baden, zoon van Hesso van Baden en Adelheid van Rieneck (zie XI.13).
Geboren circa 1297, overleden op 17-08-1335.
 
Gehuwd circa 1325 met Johanna van Mompelgard, dochter van Reinauld van Bourgondie en Wilhelmina van Neuchatel.
Geboren circa 1295, overleden circa 1349.
{Zij was eerder gehuwd circa 1302 met Ulrich van Pfirt, geboren circa 1280, overleden op 10-03-1324.
Graaf van Pfirt.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha van Baden.
Geboren circa 1326, overleden op 01-09-1367.
Gehuwd circa 1345 met Friedrich van Baden.
Geboren circa 1327, overleden op 02-09-1353.
Markgraaf van Baden.
Zie ES NF Band I.2 Tafel 267.
   2. v  Adelheid van Baden.
Geboren circa 1330, overleden op 19-08-1399.
Gehuwd circa 1345 met Rudolf van Baden.
Geboren circa 1330, overleden op 28-08-1364.
Markgraaf van Baden te Pforzheim.

XII.12    Gerhard V van Rieneck v147, zoon van Ludwig IV van Rieneck (de Oudere) v129 (zie XI.16) en Elisabeth van Hohenlohe-Uffenheim v130.
Geboren circa 1318. Vaes: °1331. Overleden op 26-06-1382. Vaes: +1381.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd circa 1335 met Imagina (Mene) van Bickenbach v148.
Geboren circa 1310, overleden op 10-04-1367.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van Rieneck v174.
Geboren circa 1335, overleden op 30-04-1361.
Gehuwd op 22-06-1358 met Ludwig van Rieneck v175 (zie XIII.18).
Achterneef en achternicht huwen samen.
{Hij is later gehuwd op 19-07-1365 met Kunegonde van Sponheim v176, geboren circa 1335, overleden circa 1400. Hij is later gehuwd na 1400 met Agnes von Schwarzburg v177.}
   2. v  Margarethe van Rieneck.
Geboren circa 1335, overleden op 16-01-1390.
Jan Vaes spreekt in zijn stamboomschema p.149, De Graven van Loon, niet over haar en over haar echtgenoot.
Gehuwd op 13-07-1354 met Johann van Wertheim.
Geboren circa 1335, overleden op 23-06-1407.
Jan Vaes spreekt in zijn werk De Graven van Loon niet over hem en ook niet over zijn echtgenote.

XII.17    Maria van Loon, dochter van Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135 (zie XI.18) en Margaretha van Vianden v136.
Geboren circa 1280.
Zij wordt niet genoemd in ES NF Band XVIII Tafel 57 (Looz).
 
Gehuwd circa 1300 met Eberhard van Mark Altena.
Geboren circa 1250, overleden op 04-07-1308.
Graaf van de Mark.
{Hij was eerder gehuwd op 29-01-1273 met Irmgard van Limburg, geboren circa 1255, overleden op 24-03-1293.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Engelbert van Mark Altena, heer van Loverdal.
Geboren circa 1300, overleden circa 1362.
   2. v  Richarda van Mark Altena.
Geboren circa 1300.
Gehuwd circa 1315 met Johann van Reifferscheidt.
Geboren circa 1240, overleden circa 1317.
{Hij was eerder gehuwd circa 1280 met Kunegonde van Virneburg, geboren circa 1250, overleden circa 1315.}

XII.19    Mathilde van Loon v154, dame van Vogelsang, dochter van Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135 (zie XI.18) en Margaretha van Vianden v136.
Geboren 1282. MidVorst: circa 1285. Overleden 1313. MidVorst: circa 1340.
Erfdochter van de graafschappen Loon en Chiny.
 
Gehuwd circa 1299 met Godefridus van Heinsberg v155, heer van Heinsberg, Blankenberg en Wassenberg, zoon van Dietrich I van Sponheim en Johanna van Leuven Gaasbeek.
Geboren circa 1270, overleden op 02-11-1331.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Diederik van Heinsberg v181, geboren 1300 (zie XIII.32).
   2. m  Jan I van Heinsberg v179, geboren 1300-1305 (zie XIII.34).
   3. m  Godfried van Heinsberg.

XII.20    Lodewijk IV van Loon en Chiny v152, de 14de graaf van Loon van 1323-1336 en sinds 1313 Lodewijk VI graaf van Chiny, zoon van Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135 (zie XI.18) en Margaretha van Vianden v136.
Geboren circa 1285, overleden op 22-01-1336.
Op 30 december 1323 volgde hij zijn vader op als graaf van Loon. Sinds 1313 voerde hij ook de titel Lodewijk VI graaf van Chiny. Merk op: te Loon was hij de 4de Lodewijk, te Chiny de 6de. MidVorst: Na zijn overlijden brak de Loonse Opvolgingsoorlog uit, die door de neven uit de graven van Sponheim Heinsberg werd gewonnen.
 
Gehuwd (1) begin 1313.
MidVorst: x08-11-1313.
Echtgenote is Margaretha van Lorreinen (van Lotharingen) v153, dochter van Thibaut II van Lorreinen (van Lotharingen), hertog van Lorreinen, en Isabelle van Rumigny.
Geboren circa 1285, overleden op 25-09-1349.
{Zij was eerder gehuwd voor 1311 met Gwijde (Guy) van Namen (van Vlaanderen), zoon van Guido (Gwijde, Guy) van Dampierre en Isabella van Luxemburg, geboren circa 1272, overleden 1311. MidVorst: +15-10-1311 te Pavia.
Heer van Renais.}

 
Gehuwd (2).
Dit huwelijk bestaat niet aangezien hun kind een bastaardzoon was.
Partner is N.N. N.N.
 
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Lodewijk van Horpmaal.
Natuurlijke zoon van Lodewijk IV van Loon. Hij was in 1333 voogd van Horpmaal.

XII.24    Johanna van Loon v156, dochter van Arnold V van Loon (Arnold IV van Chiny) v135 (zie XI.18) en Margaretha van Vianden v136.
 
Gehuwd (1) met Willem van Orey en Rummen v158, heer van Rummen.
 
Gehuwd (2) met Arnout van Wezemael v157.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Arnold VI van Rummen v183, de 17de en laatste graaf van Loon van 1361-1366, ook graaf van Chiny.
Overleden 1373. Meer bepaald voor 5 mei 1373. Vaes: +voor mei 1373.
Op 25 januari 1362 volgt hij zijn achterneef Godefried van Dalenbroek op als graaf van Loon van wie hij de rechten gekocht had. Op 23 december 1362 wordt hij door de keizer Karel IV beleend met Loon. Arnold kon zich niet doen erkennen en gehoorzamen in het graafschap Loon. Op 16 juni 1364 verkoopt hij Chiny, dat hij eerder op 18 november 1363 van de weduwe van Godfried van Heinsberg gekocht had, aan Wenceslas van Luxemburg. Vervolgens deed hij op 21 september 1366 (zegt Baerten; op 8 oktober 1366 zegt Strubbe) afstand van het graafschap Loon. Hij kreeg een geldelijke vergoeding van de bisschop van Luik, Jan van Arkel. Het graafschap werd toen definitief ingelijfd bij het prinsbisdom Luik en hield op te bestaan.
Strubbe en Voet, De Chronologie, p.378 23 december 1362: door keizer beleend met Loon. Kon niet in bezit komen van het graafschap dat in handen bleef van de bisschop van Luik.
16 juni 1364: verkoopt Chiny (ingekocht v. weduwe v. Godfried v. Heinsberg, 18 november 1363) a. Wenceslas v. Luxemburg.
8 oktober 1366: verkoopt rechten op Loon aaan Jan van Arkel, bisschop van Luik.
1373, voor 5 mei +.
Gehuwd 1346-1347 met Elisabeth van Lierde (van Vlaanderen) v184, dochter van Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, en N.N. N.N.
Overleden op 27-03-1366.
Zij was een natuurlijke dochter van de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Nevers.
{Zij was eerder gehuwd voor 1346 met Simon van Mirabello, overleden op 09-05-1346.}

XII.33    Jan III van Loon-Agimont v168, zoon van Jan II van Loon en Agimont v139 (zie XI.24) en Maria de Falvy-Nesle v140.
Geboren circa 1285, overleden circa 1316.
Heer van Agimont, Hemricourt, Walhain en Eghezee. Hij is in het schema van J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 niet verbonden met zijn ouders. Hij staat solitair in het schema.
 
Gehuwd op 27-05-1307 met Mathilde van Walhain v169, dochter van Godfried van Walhain en Maria van Hemricourt.
Geboren circa 1280, overleden circa 1323.
Vrouwe van Walhain.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan IV van Loon-Agimont v187, geboren circa 1310 (zie XIII.40).
   2. v  Johanna van Loon.
Geboren circa 1315, overleden circa 1368.
Gehuwd circa 1358 met Johan van Petershem, zoon van Willem van Petershem en Elisabeth van Leefdael Grimbergen.
Geboren circa 1340, overleden circa 1390.
{Hij is later gehuwd circa 1358 met Johanna van Looz, geboren circa 1315, overleden circa 1368. Hij is later gehuwd circa 1370 met Aleidis van Heers Spaubach, geboren circa 1340.}
   3. m  Godfried van Loon.
Geboren circa 1315.
Heer van Lechelle.

XII.35    Lodewijk van Loon v166, zoon van Jan II van Loon en Agimont v139 (zie XI.24) en Maria de Falvy-Nesle v140.
Geboren circa 1290. Vaes: °circa 1310. Overleden op 12-10-1346. Vaes: +1345.
Graaf van Agimont, heer van Neufchateau, Warcq en van Lummen.
 
Gehuwd circa 1336 met Jolanda van Oudenaarde v167, dame van Lummen, dochter van Lodewijk van Lummen en Jolanda van Diest.
Geboren circa 1300, °circa 1319. Overleden circa 1377. Vaes: +1377.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria van Loon v185, geboren circa 1336 (zie XIII.46).

XII.37    Jacob van Loon, zoon van Jan II van Loon en Agimont v139 (zie XI.24) en Maria de Falvy-Nesle v140.
Geboren circa 1295, overleden op 24-01-1374.
Graaf van Looz, heer van Chateau Thierry Balatre en Warcq. J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. spreekt in zijn stamboomtafels niet over hem en zijn gezin.
 
Gehuwd op 12-11-1343 met Kunegonde van Berperg.
Geboren circa 1315, overleden circa 1373.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan van Loon.
Geboren circa 1345, overleden op 02-09-1373.
Heer van Agimont.
   2. v  Maria van Loon, geboren circa 1350 (zie XIII.49).

XII.39    Arnold van Loon-Agimont v172, zoon van Jan II van Loon en Agimont v139 (zie XI.24) en Maria de Falvy-Nesle v140.
Geboren circa 1295, overleden op 02-09-1373.
Heer van Thynes. Hij is in het schema van J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 niet verbonden met zijn ouders. Hij staat solitair in het schema.
 
Gehuwd circa 1338 met Maria van Thynes v173.
Geboren circa 1285.
Vrouwe van Thynes.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha van Loon.
Geboren circa 1340, overleden circa 1405.
Vrouwe van Thynes.

XII.43    Jan van Arkel, zoon van Jan van Arkel en Mabelia van Voorne v145 (zie XI.31).
Geboren circa 1305, overleden op 06-05-1360.
Heer van Arkel.
 
Gehuwd (1) circa 1327 met Irmgard van Kleef (zie XII.1)
Gehuwd (2) circa 1340.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie!
Echtgenote is N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1310.
Van onbekende herkomst!
 
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder XII.1).
 
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Jan van Arkel (van Kervenem).
Geboren circa 1340, overleden circa 1405.
Heeft een bastaardzoon en een bastaarddochter. Zie Ned. Leeuw 1954, kolom 204.
   6. m  Jan van Arkel (van Wolferen), geboren circa 1350 (zie XIII.53).
   7. m  Jan van Arkel (van der Donc).
Geboren circa 1350, overleden circa 1430.
Drossaard in het Land van Loon. Zie Ned. Leeuw 1954.
   8. m  Goedeke van Arkel (de Hoogh).
Geboren circa 1350.
Niet zeker! Zie Ned. Leeuw 1954, kolom 205. vermoedelijk de stamvader van een geslacht De Hoogh.

XIII.1    Otto van Arkel, zoon van Jan van Arkel (zie XII.43) en Irmgard van Kleef (zie XII.1).
Geboren circa 1330, overleden op 26-03-1396.
Heer van Arkel.
 
Gehuwd (1) circa 1355 met N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1330.
Van onbekende herkomst!
 
Gehuwd (2) op 18-10-1360 te Deventer met Elisabeth van Bar Pierrepont, dochter van Thibaut van Bar en Maria van Vlaanderen.
Geboren circa 1340, overleden circa 1410.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hendrik van Arkel (van Nijenstein).
Geboren circa 1355, overleden circa 1420.
Bastaard van Arkel. Hij moet een zoon Hendrik hebben gehad. Zie Ned. Leeuw 1954, kolom 204, 205.
   2. m  Jan van Arkel (van Ravesteijn).
Geboren circa 1360, overleden circa 1436.

Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Jan van Arkel, geboren op 11-05-1362 te Gorinchem (zie XIV.3).

XIII.6    Mechtilde van Arkel, dochter van Jan van Arkel (zie XII.43) en Irmgard van Kleef (zie XII.1).
Geboren op 14-03-1330, overleden circa 1376.
 
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 06-08-1349 met Willem V van Horn, zoon van Willem IV van Horn en Elisabeth van Kleef.
Geboren circa 1336, overleden circa 1358.
Heer van Horn en Altena.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 63.
 
Gehuwd (2) circa 1358 met Boudewijn van Steinfurt, zoon van Ludolf van Steinfurt en Peronette van Bilstein.
Geboren circa 1320, overleden op 08-08-1394.
Heer van Steinfurt.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Willem VI van Horn v217, geboren circa 1358 (zie XIV.6).

Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Pernette van Steinfurt.
Geboren circa 1358, overleden op 29-09-1404.
Gehuwd circa 1371 met Bernhard van Bentheim, zoon van Johan II van Bentheim en Mechtild van Lippe.
Geboren circa 1340, overleden op 30-10-1421.
Graaf van Bentheim.
   3. m  Ludolf van Steinfurt, geboren circa 1360 (zie XIV.9).

XIII.17    Bertha van Falkenstein, dochter van Philipp van Falkenstein en Udalhilde van Rieneck (zie XII.5).
Geboren circa 1310, overleden circa 1342.
 
Gehuwd circa 1330 met Reinhard van Westerburg, zoon van Sifrid van Westerburg en Adelheid van Solms.
Geboren circa 1310, overleden circa 1353.
Heer van Westerburg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johann van Westerburg.
Geboren circa 1332, overleden op 11-07-1370.
Heer van Westerburg.
Gehuwd circa 1353 met Kunegonde van Sayn.
Geboren circa 1337, overleden op 22-07-1383.
   2. v  Adelheid van Westerburg.
Geboren circa 1335, overleden circa 1400.
Gehuwd circa 1357 met Johann van Sayn.
Geboren circa 1330, overleden circa 1400.
Graaf van Sayn.

XIII.18    Ludwig van Rieneck v175, zoon van Johann van Rieneck v150 (zie XII.7) en Heilwig van Isenburg v151.
Geboren circa 1340. Vaes: °1358. Overleden op 29-03-1400. Vaes: +1408.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd (1) op 22-06-1358 met Elisabeth van Rieneck v174, dochter van Gerhard V van Rieneck v147 (zie XII.12) en Imagina (Mene) van Bickenbach v148.
Geboren circa 1335, overleden op 30-04-1361.
Achterneef en achternicht huwen samen.
 
Gehuwd (2) op 19-07-1365 met Kunegonde van Sponheim v176.
Geboren circa 1335, overleden circa 1400.
 
Gehuwd (3) na 1400 met Agnes von Schwarzburg v177.
 
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Thomas van Rieneck v189, geboren circa 1367 (zie XIV.15).

XIII.32    Diederik van Heinsberg v181, de 15de graaf van Loon van 1336-1361 en ook graaf van Chiny, zoon van Godefridus van Heinsberg v155, heer van Heinsberg, Blankenberg en Wassenberg, en Mathilde van Loon v154 (zie XII.19).
Geboren 1300, overleden begin 1361 te Stokkem. Meer bepaald tussen 17 en 21 januari 1361. J.Vaes, De Graven van Loon, p.151 zegt: +1368. Begraven te Hasselt (kerk van de Augustijnen). De abdij van Herkenrode was sinds 1194 de officiële begraafplaats van de Graven van Loon. Ook het stoffelijk overschot van de laatste graaf van Loon, Diederik van Heinsberg werd oorspronkelijk naar de abdij van Herkenrode gevoerd om er ter aarde besteld te worden. Abdis Beatrijs van Loobosch weigerde echter het lichaam van de graaf in de abdijkerk op te nemen omdat hij in de ban van de kerk was geslagen. De lijkstoet verliet de abdij en trok naar Hasselt waar de vorst in de kerk van de Augustijnen begraven werd.
Hij volgt op 19/22 januari 1336 zijn oom Lodewijk IV van Loon op als graaf van Loon. Tevens was hij graaf van Chiny (1336-1350: a. br. Godfried). Op 18 april 1338: na moeilijkheden met Luik, werd hij door scheidrechters als wettelijke graaf erkend.
 
Gehuwd circa 1316 met Cunegundis van der Marck v182, dochter van Eberhard van Mark Altena en Irmgard van Limburg.
Geboren op 02-02-1293, overleden voor 1361. J.Vaes, De Graven van Loon, p.151 zegt: +na 1343. MidVorst zegt: 25-02-1343.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Godfried van Loon Heinsberg v195.
Geboren circa 1321, overleden op 16-10-1342 te Pruisen, gesneuveld, begraven te Mechelen.
Heer van Millen en Maaseik. Volgens Karel de Grote I (Gens Nostra) en de Nederlandse Leeuw heeft hij een natuurlijke zoon, Godfried van Chiny, geboren circa 1340, heer van Gruitrode, overleden ircca 1415. Deze had eveneens een natuurlijke zoon, Godfried van Chiny, geboren circa 1400, schout van Bree, overleden circa 1465.
Gehuwd op 01-11-1336 met Mechtilde van Gelre, dochter van Reinout (de Zwarte) van Gelre en Sofia van Berthout.
Geboren circa 1325, overleden op 21-09-1384 te Huissen.
Zij wordt niet vermeld in J.Vaes, De Graven van Loon, p.151.
{Zij is later gehuwd op 22-02-1348 met Johan van Kleef, zoon van Dirk VIII\VI van Kleef en Margaretha van Habsburg (Kyrburg), geboren circa 1293, overleden op 19-12-1368.
Eerst domheer, later teruggetreden.
Zij is later gehuwd op 14-02-1372 te Arnhem met Jan van Blois Chatillon, zoon van Lodewijk van Blois Chatillon en Johanna van Holland, geboren circa 1340, overleden op 19-05-1381 te Schoonhoven.
Graaf van Blois, heer van Treslong, Gouda en Schoonhoven, stamvader van
het adellijke geslacht Bloys van Treslong (via tweemaal bastaardij, Zie
Ned. Leeuw 1949).}


XIII.34    Jan I van Heinsberg v179, zoon van Godefridus van Heinsberg v155, heer van Heinsberg, Blankenberg en Wassenberg, en Mathilde van Loon v154 (zie XII.19).
Geboren 1300-1305, overleden op 25-07-1337.
Graaf van Sponheim in Dalenbroek.
 
Gehuwd circa 1320 met Catharina van Voorne v180.
Overleden 1366.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Godefried van Dalenbroek v193, geboren 1347 (zie XIV.21).
   2. m  Hendrik.

XIII.40    Jan IV van Loon-Agimont v187, zoon van Jan III van Loon-Agimont v168 (zie XII.33) en Mathilde van Walhain v169.
Geboren circa 1310, overleden op 30-04-1374.
Graaf van Looz Walhain en Agimont.
 
Gehuwd circa 1330 met Johanna van Steenkerke/Gavere v188, dochter van Rasso van Gaveren en Catharina van Aishove.
Geboren circa 1310, overleden circa 1374.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria van Loon v207.
Geboren circa 1330.
Vrouwe van Walhain en dame van Agimont.
Gehuwd met Thierry de Haneffe v208, heer van Seraing-le-Château.
   2. v  Isabella van Loon v204, geboren 1330-1340 (zie XIV.27).

XIII.46    Maria van Loon v185, dame van Lummen, dochter van Lodewijk van Loon v166 (zie XII.35) en Jolanda van Oudenaarde v167, dame van Lummen.
Geboren circa 1336. Vaes: °circa 1339. Overleden op 25-09-1400. Vaes: +1410.
Erfdochter van Lummen, Aigremont en Neufchateau.
 
Gehuwd op 30-01-1351 met Everhard I van der Mark Arenberg v186, zoon van Engelbert van de Mark en Mathilde van Arenberg.
Geboren circa 1305, overleden circa 1387. Vaes: +1387.
Graaf van de Mark, heer van Arenberg, Lummen en Neufchateau.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 19.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan van de Mark Arenberg v196.
Geboren circa 1360. Vaes: °1364. Overleden circa 1398.
Heer van Arenberg. In de stamboomtabeelen van J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 ev. "lijkt" hij ongehuwd.
Gehuwd op 06-04-1392 met Elisabeth van Kerpen.
Geboren circa 1370, overleden op 20-01-1443.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. spreekt niet over haar in zijn stamboom.
   2. v  Diane van de Mark Arenberg.
Geboren circa 1360.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. vermeldt haar niet in zijn stamboomtabellen.
   3. v  Jolanda van de Mark Arenberg v199.
Geboren circa 1365.
   4. v  Isabella van de Mark Arenberg v200.
Geboren circa 1365.
   5. v  Maria van de Mark Arenberg v198.
Geboren circa 1365.
   6. v  Catharina van de Mark Arenberg v201.
Geboren circa 1365.
   7. v  Margaretha van de Mark Arenberg v202.
Geboren circa 1370.
   8. v  Anna van de Mark Arenberg v203.
Geboren circa 1370.
   9. m  Everhard II (le Sanglier) van de Mark Arenberg v197, geboren circa 1375 (zie XIV.38).

XIII.49    Maria van Loon, dochter van Jacob van Loon (zie XII.37) en Kunegonde van Berperg.
Geboren circa 1350, overleden circa 1398.
 
Gehuwd (1) circa 1370 met Arnold van Bolland Houffalize, zoon van Arnold van Bolland Houffalize en Richardis van Dollendorf.
Geboren circa 1320, overleden op 28-02-1372.
Heer van Bolland en Rolle, heer van Stolzembourg en Chateau Thiery.
 
Gehuwd (2) op 01-11-1375 met Reinhard van Reifferscheidt, zoon van Johann van Reifferscheidt en Mathilde van Randerode.
Geboren circa 1350, overleden circa 1388.
Heer van Reifferscheid.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Kunegonde van Bolland, geboren circa 1370 (zie XIV.43).

Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Mechtilde van Reifferscheid, geboren circa 1375 (zie XIV.45).

XIII.53    Jan van Arkel (van Wolferen), zoon van Jan van Arkel (zie XII.43) en N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1350, overleden circa 1420.
 
Gehuwd circa 1380 met Alijt Ruijs.
Geboren circa 1350.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan van Wolferen.
Geboren circa 1380, overleden circa 1445.

XIV.3    Jan van Arkel, zoon van Otto van Arkel (zie XIII.1) en Elisabeth van Bar Pierrepont.
Geboren op 11-05-1362 te Gorinchem, overleden op 25-08-1425 te Leerdam op 63-jarige leeftijd.
Heer van Arkel en Hagenstein.
 
Gehuwd (1) op 14-jarige leeftijd op 18-10-1376 met Johanna van Gulik, dochter van Willem VI II van Gulik en Maria van Gelre.
Geboren circa 1362, overleden circa 1420.
 
Gehuwd (2) circa 1400.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie!
Echtgenote is N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1370.
Van onbekende herkomst!
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Willem van Arkel, geboren circa 1380 (zie XV.1).
   2. v  Maria van Arkel, geboren circa 1385 (zie XV.4).

Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Otto van Arkel, geboren circa 1400 te Den Haag (zie XV.5).

XIV.6    Willem VI van Horn v217, zoon van Willem V van Horn en Mechtilde van Arkel (zie XIII.6).
Geboren circa 1358, overleden op 25-10-1415 te Azincourt, gesneuveld.
Heer van Horn en Altena.
 
Gehuwd op 19-05-1374 met Johanna van Heinsberg v216 (zie XV.18)
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem VII van Horn, geboren circa 1385 (zie XV.7).
   2. v  Oda van Horn.
Geboren circa 1390, overleden circa 1442.

XIV.9    Ludolf van Steinfurt, zoon van Boudewijn van Steinfurt en Mechtilde van Arkel (zie XIII.6).
Geboren circa 1360, overleden circa 1421.
Heer van Steinfurt.
 
Gehuwd circa 1386 met Lukarde van Schaumburg.
Geboren circa 1360, overleden circa 1412.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mechtild van Steinfurt, geboren circa 1390 (zie XV.10).

XIV.15    Thomas van Rieneck v189, zoon van Ludwig van Rieneck v175 (zie XIII.18) en Kunegonde van Sponheim v176.
Geboren circa 1367. Vaes: °1386. Overleden op 08-02-1431.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd (1) circa 1395 met Elisabeth von Henneberg v190.
Overleden na 1408.
 
Gehuwd (2) na 1408 met Elisabeth von Casteli v191.
Overleden 1419.
 
Gehuwd (3) circa 1420 met Catharina van Hanau v192, dochter van Reinhard II van Hanau en Catharina van Nassau Beilstein.
Geboren op 21-01-1408, overleden op 25-09-1460 op 52-jarige leeftijd.
Zie ES NF Band XVIII Tafel 59.
{Zij is later gehuwd circa 1432 met Wilhelm van Henneberg, geboren op 14-03-1415, overleden op 08-01-1444 op 28-jarige leeftijd.}
 
Uit het derde huwelijk:
   1. m  Philipp van Rieneck (de Oude) v209, geboren circa 1425 (zie XV.11).
   2. m  Philipp van Rieneck (de Jongere) v211, geboren circa 1427 (zie XV.13).

XIV.21    Godefried van Dalenbroek v193, de 16de graaf van Loon van 1361-1362 en graaf van Chiny, zoon van Jan I van Heinsberg v179 (zie XIII.34) en Catharina van Voorne v180.
Geboren 1347. MIDVORST: °circa 1325. Overleden na 1366.
Op 17/21 januari 1361 werd hij graaf van Loon. Er werd fel strijd geleverd voor het Graafschap Loon. Engelbrecht van der Marck, bisschop van Luik, eist het graafschap Loon op voor zijn prinsbisdom Luik. Op 5 april 1361 wordt de vereniging van Loon met Luik geproclameerd. In mei/juni 1361 wordt het graafschap Loon bezet door de legers van de bisschop. Godfried ziet het niet meer zitten en op 25 januari 1362 verkoopt hij de rechten op de graafschappen Loon en Chiny aan Arnold van Rummen.
 
Gehuwd op 17-02-1357.
Huwelijkscontract.
Echtgenote is Filippa van Gulik v194, dochter van Willem VI van Gulik, graaf van Gulik, en Johanna van Holland.
Geboren circa 1320, overleden op 24-08-1390.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria van Heinsberg v214.
Geboren circa 1350.
Gehuwd met Reinhard von Reifferscheidt v215.
   2. v  Johanna van Heinsberg v216, geboren circa 1360 (zie XV.18).
   3. m  Johan II van Heinsberg v218, geboren circa 1360 (zie XV.19).
   4. m  Godfried van Heinsberg v221.
Geboren circa 1360. Vaes: °circa 1362. Overleden circa 1400.
Domheer in Keulen en kanunnik te Utrecht.
   5. v  Catharina van Looz Heinsberg v224, geboren circa 1370 (zie XV.24).
   6. v  Philippa van Heinsberg v222.
Geboren circa 1370. Vaes: °circa 1367. Overleden circa 1430.
Gehuwd (1) circa 1395 met Gumprecht van Neuenahr.
Geboren circa 1370, overleden circa 1430.
Graaf van Neuenahr. Hij wordt in J.Vaes, De Graven van Loon, p.151 niet vermeld. Zijn bestaan komt uit het bestand MIDVORST.
Gehuwd (2) met Gerard van Tomberg-Landkron v223.

XIV.27    Isabella van Loon v204, dochter van Jan IV van Loon-Agimont v187 (zie XIII.40) en Johanna van Steenkerke/Gavere v188.
Geboren 1330-1340, overleden circa 1384.
Vrouwe van Agimont etc.
 
Gehuwd (1) circa 1365 met Johan van der Aa v206.
Geboren circa 1340.
Heer van Grimbergen.
 
Gehuwd (2) met Jan I van Walcourt v205.
Heer van Rochefort. Alleen J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. spreekt over hem.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna van der Aa, geboren circa 1365 (zie XV.29).

Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Jan II van Walcourt v226.

XIV.38    Everhard II (le Sanglier) van de Mark Arenberg v197, zoon van Everhard I van der Mark Arenberg v186 en Maria van Loon v185 (zie XIII.46).
Geboren circa 1375, overleden op 14-10-1440.
Heer van Arenberg, Lummen, Neufchateau. In J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. "lijkt" hij in de stamboom ongehuwd. Geen van zijn 3 vrouwen worden vermeld in dat werk.
 
Gehuwd (1) op 05-08-1405 met Maria van Braquemont.
Geboren circa 1380, overleden circa 1415.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. vermeldt haar niet in zijn stamboomtabellen.
 
Gehuwd (2) circa 1410.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis!
Echtgenote is N.N. van Sprimont (?).
Geboren circa 1390.
Van onbekende herkomst. J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. vermeldt haar niet in zijn stamboomtabellen.
 
Gehuwd (3) op 09-02-1418 met Agnes van Walcourt Rochefort.
Geboren circa 1390, overleden op 22-03-1441.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. vermeldt haar niet in zijn stamboomtabellen.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johan van de Mark Arenberg (Ever van de Ardennen).
Geboren circa 1410, overleden op 08-02-1470.
Heer van Arenberg, stamvader van de heren van Arenberg, prinsen van
Sedan (+1668), Graven van der Mark, Baronnen van Lummen.
Gehuwd circa 1428 met Anna Agnes van Virneburg.
Geboren circa 1410, overleden circa 1480.

Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Godfried van de Mark Arenberg.
Geboren circa 1410, overleden op 23-04-1463.
Heer van Sprimont. Zie Band III Tafel 287.

Uit het derde huwelijk:
   3. m  Lodewijk van de Mark Arenberg.
Geboren circa 1425, overleden circa 1498.
Heer van Neufchateau en Herbeumont, Rochefort en Agimont.
Gehuwd circa 1450 met Nicola van Aspremont.
Geboren circa 1425, overleden circa 1470.

XIV.43    Kunegonde van Bolland, dochter van Arnold van Bolland Houffalize en Maria van Loon (zie XIII.49).
Geboren circa 1370, overleden circa 1410.
Erfdochter van Bolland, Stolzembourg en Chateau Thiery.
 
Gehuwd op 10-01-1396 met Frederik van Brandenbourg Sponheim.
Geboren circa 1365, overleden op 14-07-1405.
Heer van Betzdorf, Bourscheidt.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk II van Brandenbourg.
Geboren circa 1400, overleden circa 1453.
Heer van Stolzembourg, Bolland en Hubinne.
Gehuwd op 23-11-1419 met Agnes de Glymes, dochter van Jan de Glymes en Isabella de Grez.
Geboren circa 1390, overleden circa 1460.
Vrouwe van St Paul sous Wavre.

XIV.45    Mechtilde van Reifferscheid, dochter van Reinhard van Reifferscheidt en Maria van Loon (zie XIII.49).
Geboren circa 1375, overleden circa 1426.
 
Gehuwd circa 1390 met Arnold van Gotterswick, zoon van Everwin van Gotterswick en Hedwig van Bentheim.
Geboren circa 1350, overleden op 09-05-1403.
Heer van Gotterswick.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adelheid van Gotterswick, geboren circa 1395 (zie XV.39).
   2. v  Hedwig van Gotterswick.
Geboren circa 1395, overleden op 12-03-1428.
Gehuwd (1) circa 1415 met Dirk van Wisch, zoon van Stephan van Wisch en Agnes van Voorst.
Geboren circa 1360, overleden op 17-12-1425.
Heer van Wisch.
{Hij was eerder gehuwd circa 1385 met Jutta van Ackoij, geboren circa 1360, overleden circa 1390. Hij was eerder gehuwd circa 1390 met Agnes van Dooreweert, geboren circa 1370, overleden circa 1395.}
Gehuwd (2) circa 1425 met Willem van Bronkhorst, zoon van Gijsbert van Bronkhorst en Hedwig van Tecklenburg.
Geboren circa 1390, overleden op 04-03-1429.
   3. m  Everwin van Gotterswick, geboren circa 1397 (zie XV.43).

XV.1    Willem van Arkel, zoon van Jan van Arkel (zie XIV.3) en Johanna van Gulik.
Geboren circa 1380, overleden op 01-12-1417 te Gorinchem.
 
Gehuwd circa 1410.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke relatie!
Echtgenote is N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1380.
Van onbekende herkomst!
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna van Arkel.
Geboren circa 1410.
   2. v  Isabella van Arkel.
Geboren circa 1410.
   3. v  Wilhelmina van Arkel.
Geboren circa 1410.
   4. v  Anna van Arkel.
Geboren circa 1410.

XV.4    Maria van Arkel, dochter van Jan van Arkel (zie XIV.3) en Johanna van Gulik.
Geboren circa 1385, overleden op 19-07-1415.
 
Gehuwd op 24-06-1409 met Jan II (met de bellen) van Egmond, zoon van Arend van Egmond en Jolanda van Leiningen.
Geboren circa 1385, overleden op 04-01-1451, begraven te Egmond.
Heer van Egmond.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnold van Egmond.
Geboren circa 1410, overleden op 23-02-1473 te Grave, begraven te Grave.
Hertog van Gelre.
Gehuwd op 26-01-1430 te Kleef met Catharina van de Mark Kleef, 12 jaar oud, dochter van Adolf van de Mark Kleef en Maria van Bourgondie.
Geboren op 25-05-1417, overleden op 20-02-1476 te Lobith op 58-jarige leeftijd, begraven te Grave.
   2. m  Willem van Egmond, geboren op 26-01-1412 (zie XVI.7).

XV.5    Otto van Arkel, zoon van Jan van Arkel (zie XIV.3) en N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1400 te Den Haag, overleden op 06-06-1475.
Bastaard van Arkel. Zie Ned. Leeuw 1954, kolom 216.
 
Gehuwd circa 1430 met N.N. van Arkel (?).
Geboren circa 1400.
Van onbekende herkomst!
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem van Arkel.
Geboren circa 1430, overleden circa 1480.

XV.7    Willem VII van Horn, zoon van Willem VI van Horn v217 (zie XIV.6) en Johanna van Heinsberg v216 (zie XV.18).
Geboren circa 1385, overleden op 21-07-1433 te Aken, begraven te Aken.
Heer van Horn.
 
Gehuwd op 23-01-1417 met Johanna van Montigny.
Geboren circa 1390, overleden op 12-09-1427.
Vrouwe van Montigny en Oostervant.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob van Horn, geboren circa 1420 (zie XVI.10).

XV.10    Mechtild van Steinfurt, dochter van Ludolf van Steinfurt (zie XIV.9) en Lukarde van Schaumburg.
Geboren circa 1390, overleden op 12-03-1420.
 
Gehuwd op 28-06-1404 met Everwin van Gotterswick (zie XV.43). {Hij is later gehuwd circa 1435 met Gisberta van Bronkhorst, dochter van Otto van Bronkhorst en Agnes van Solms, geboren circa 1415, overleden circa 1479.}
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Luitgarde van Bentheim, geboren circa 1410 (zie XVI.13).

XV.11    Philipp van Rieneck (de Oude) v209, zoon van Thomas van Rieneck v189 (zie XIV.15) en Catharina van Hanau v192.
Geboren circa 1425. Vaes: °circa 1423-1424. Overleden op 15-12-1488.
Graaf van Rieneck. Jan Vaes geeft hem in zijn schema als moeder Elisabeth von Castell (+1419). Dit kan niet aangezien hij pas circa 1425 geboren is.
 
Gehuwd op 03-01-1445 met Amalia van de Pfalz Mosbach v210, 11 jaar oud, dochter van Otto van de Pfalz en Johanna van Beieren.
Geboren op 22-02-1433, overleden op 15-04-1483 op 50-jarige leeftijd.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dorothea van Rieneck v227, geboren circa 1445 (zie XVI.15).

XV.13    Philipp van Rieneck (de Jongere) v211, zoon van Thomas van Rieneck v189 (zie XIV.15) en Catharina van Hanau v192.
Geboren circa 1427, overleden op 14-07-1497.
Graaf van Rieneck. Jan Vaes geeft hem in zijn schema als moeder Elisabeth von Castell (+1419). Dit kan niet aangezien hij pas circa 1427 geboren is.
 
Gehuwd (1) op 07-06-1460 met Margaretha van Eppenstein v212.
Geboren circa 1430, overleden op 27-10-1463.
 
Gehuwd (2) op 25-05-1465 met Anna van Wertheim v213, dochter van Georg van Wertheim en Anna van Oettingen.
Geboren circa 1430, overleden op 14-06-1497.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anna van Rieneck, geboren op 29-09-1461 (zie XVI.18).
   2. m  Reinhard van Rieneck v228, geboren op 01-09-1463 (zie XVI.19).

Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Kunegonde van Rieneck.
Geboren op 28-09-1469 te Aschaffenburg, overleden op 28-10-1502 op 33-jarige leeftijd.
Jan Vaes spreekt niet over haar in zijn stamboomschema p.149.
   4. m  Thomas van Rieneck.
Geboren op 20-01-1472 te Aschaffenburg, overleden op 28-07-1547 te Keulen op 75-jarige leeftijd.
Jan Vaes spreekt niet over hem in zijn schema p.149.
   5. m  Johann van Rieneck.
Geboren op 20-09-1473, overleden op 08-09-1532 op 58-jarige leeftijd.
Jan Vaes spreekt niet over hem in zijn stamboomschema p.149.
   6. v  Amalia van Rieneck, geboren op 29-11-1478 (zie XVI.25).

XV.18    Johanna van Heinsberg v216, dochter van Godefried van Dalenbroek v193 (zie XIV.21) en Filippa van Gulik v194.
Geboren circa 1360. Vaes: °circa 1352. Overleden op 28-08-1416.
Van Heinsberg.
 
Gehuwd op 19-05-1374 met Willem VI van Horn v217 (zie XIV.6)
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XIV.6).
 
XV.19    Johan II van Heinsberg v218, zoon van Godefried van Dalenbroek v193 (zie XIV.21) en Filippa van Gulik v194.
Geboren circa 1360, overleden op 24-06-1438.
Graaf van Sponheim in Heinsberg, Loon en Chiny, Heer van Loon in Heinsberg en Gulik, heer van Dalenbroek, Leeuwenberg en Heinsberg.
 
Gehuwd (1) circa 1390 met Margaretha van Gennep v219, dochter van Johan van Gennep en Johanna Bot van der Eem.
Geboren circa 1370, overleden op 04-10-1419.
 
Gehuwd (2) op 14-12-1423 met Anna Margaretha van Solms Braunfels v220, dochter van Otto van Solms en Agnes van Falkenstein Bolanden.
Geboren circa 1380. Vaes: 1363 (?). Overleden op 25-11-1433.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelm I van Heinsberg v231, geboren circa 1390 (zie XVI.26).
   2. m  Johan III van Heinsberg v233, geboren circa 1395 (zie XVI.28).
   3. v  Philippa van Heinsberg v230.
Geboren circa 1395, overleden op 14-01-1464.
J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v. geeft alleen haar naam. In zijn schema "lijkt" het alsof zij niet gehuwd is.
Gehuwd op 10-04-1402 met Wilhelm van Isenburg Wied, zoon van Gerlach van Isenburg Wied en Agnes van Isenburg Birstein.
Geboren circa 1380, overleden op 22-10-1462.
Graaf van Isenburg Wied. Hij wordt niet vermeld door J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v., stamboomtafels.
   4. m  Jan VIII van Heinsberg v235, prins-bisschop van Luik.
Geboren 1396, overleden op 19-10-1459.
Volgens Stubbe & Voet, De Chronologie, p.285: verkozen op 16 juni 1419, bekrachtigd door de paus op 20 september 1419, op 10 december 1419 installatie, op 24 december 1419 werd hij priester, gewijd op 16 maart 1420, afstand op 22 november 1455 ten voordele van Lodewijk van Bourbon, op 23 mei 1546 verlaat hij Luik, overleden op 18/19 oktober 1459.
   5. v  Jacoba van Heinsberg v236, abdis van Thorn (1446-1454).
Geboren estim 1400.

Uit het tweede huwelijk:
   6. v  Maria van Loon Heinsberg v237, geboren circa 1424 (zie XVI.35).
   7. v  Johanna van Heinsberg v239.
In J.Vaes, De Graven van Loon, maakt men een drukfoutje door de nummers 238 en 239 met elkaar te verwisselen op p.151. Johanna van Heinsberg moet volgens het schema nummer 239 krijgen en Jan IV van Nassau-Dillenburg nummer 238.

XV.24    Catharina van Looz Heinsberg v224, dochter van Godefried van Dalenbroek v193 (zie XIV.21) en Filippa van Gulik v194.
Geboren circa 1370, overleden circa 1420.
 
Gehuwd circa 1389 met Gijsbert van Buren v225, zoon van Alard van Buren en Elisabeth van Bronkhorst.
Geboren circa 1370, overleden circa 1420.
Heer van Buren.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan van Buren.
Geboren circa 1400, overleden op 11-05-1439.
Heer van Buren.
Gehuwd op 19-10-1421 met Eleonora van Borselen, dochter van Floris van Borselen en Oda van Boutershem.
Geboren circa 1400, overleden op 09-06-1485.

XV.29    Johanna van der Aa, dochter van Johan van der Aa v206 en Isabella van Loon v204 (zie XIV.27).
Geboren circa 1365, overleden circa 1410.
 
Gehuwd circa 1390 met Hendrik van Boutershem, zoon van Hendrik van Boutershem en Beatrix van Polanen.
Geboren circa 1360, overleden circa 1419.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna van Boutershem.
Geboren circa 1390, overleden op 05-12-1430.
Erfdochter van Bergen op Zoom en Grimbergen.
Gehuwd circa 1418 met Jan de Glymes, zoon van Jan de Glymes en Isabella de Grez.
Geboren circa 1390, overleden op 07-10-1427.
Heer van Bergen op Zoom en Glymes. De grootvader van zijn grootvader,
Johan Cordeken (Kordekyn) was een bastaardzoon van hertog Jan II van
Brabant. Zie Isenburg NF VII.103.
Zie ES NF Band VII Tafel 103.

XV.39    Adelheid van Gotterswick, dochter van Arnold van Gotterswick en Mechtilde van Reifferscheid (zie XIV.45).
Geboren circa 1395, overleden op 03-06-1448.
 
Gehuwd circa 1415 met Johan van Culemborg, zoon van Gerrit van Culemborg en Bertha van Egmond.
Geboren circa 1380, overleden op 01-04-1452.
Heer van Culemborg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Bertha van Culemborg, geboren circa 1415 (zie XVI.42).
   2. v  Arnolda van Culemborg.
Geboren circa 1420, overleden op 30-03-1481.
Gehuwd op 28-04-1432 met Jan van Homoet.
Geboren circa 1410, overleden op 13-02-1441.
Heer tot Homoet en Wisch.
   3. v  Mechtilde van Culemborg.
Geboren circa 1420, overleden op 19-05-1492.
Gehuwd op 12-06-1449 met Elbert van Alpen Honnepel, zoon van Johan van Alpen Honnepel en Wessela van de Boetzelaer.
Geboren circa 1390, overleden op 19-07-1455.
Heer van Honnepel.
{Hij was eerder gehuwd circa 1424 met Gertrud van Appeltern, geboren circa 1400, overleden circa 1441.}
   4. m  Gerrit van Culemborg.
Geboren circa 1420, overleden op 09-03-1480.

XV.43    Everwin van Gotterswick, zoon van Arnold van Gotterswick en Mechtilde van Reifferscheid (zie XIV.45).
Geboren circa 1397, overleden op 04-03-1454.
Graaf van Bentheim.
 
Gehuwd (1) op 28-06-1404 met Mechtild van Steinfurt (zie XV.10)
Gehuwd (2) circa 1435 met Gisberta van Bronkhorst, dochter van Otto van Bronkhorst en Agnes van Solms.
Geboren circa 1415, overleden circa 1479.
 
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder XV.10).
 
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Arnold van Bentheim.
Geboren circa 1435, overleden op 16-11-1466.
Graaf van Bentheim in Steinfurt.
Gehuwd circa 1458 met Catharina van Gehmen.
Geboren circa 1425, overleden circa 1470.
   3. m  Bernhard van Bentheim, geboren circa 1435 (zie XVI.50).

XVI.7    Willem van Egmond, zoon van Jan II (met de bellen) van Egmond en Maria van Arkel (zie XV.4).
Geboren op 26-01-1412, overleden op 19-01-1483 te Grave op 70-jarige leeftijd, begraven te Grave.
Heer van Egmond, Leerdam, Schoonderwoerd, Haastrecht en IJsselstein.
 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-01-1437 met Walburga van Meurs, dochter van Friedrich van Meurs en Engelberta van de Mark Kleef.
Geboren circa 1415, overleden circa 1459, begraven te Den Haag.
Vrouwe van Baer en Lathum.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna van Egmond, geboren circa 1440 (zie XVII.1).

XVI.10    Jacob van Horn, zoon van Willem VII van Horn (zie XV.7) en Johanna van Montigny.
Geboren circa 1420, overleden op 03-05-1488 te Weert, begraven te Weert.
Heer, later graaf van Horn, Altena, Weert, Nederweert etc.
 
Gehuwd circa 1448 met Johanna van Meurs Saarwerden, dochter van Friedrich van Meurs en Engelberta van de Mark Kleef.
Geboren circa 1420, overleden op 02-04-1461.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob van Horn, geboren circa 1450 (zie XVII.2).

XVI.13    Luitgarde van Bentheim, dochter van Everwin van Gotterswick (zie XV.43) en Mechtild van Steinfurt (zie XV.10).
Geboren circa 1410, overleden op 21-05-1445.
 
Gehuwd op 10-11-1429 met Willem van Polanen, 25 jaar oud, zoon van Otto van Polanen en Sophia van Berg 's Heerenberg.
Geboren op 22-02-1404, overleden op 25-11-1465 op 61-jarige leeftijd.
Heer van de Lek, Berg, Hedel, Bylandt en Millingen.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mechteld van Berg 's Heerenberg.
Geboren circa 1435, overleden circa 1500.
Gehuwd circa 1459 met Nicolaas van Tecklenburg, zoon van Otto van Tecklenburg en Ermgard van Hoya.
Geboren circa 1430, overleden op 08-06-1508.
Graaf van Tecklenburg.

XVI.15    Dorothea van Rieneck v227, dochter van Philipp van Rieneck (de Oude) v209 (zie XV.11) en Amalia van de Pfalz Mosbach v210.
Geboren circa 1445. Vaes: °1440. Overleden op 24-03-1503.
Jan Vaes spreekt over haar maar niet over haar twee echtgenoten en haar gezin. In zijn schema p. 149 "lijkt" het alsof zij ongehuwd is gebleven.
 
Gehuwd (1) op 02-10-1467 met Friedrich van Leuchtenberg.
Geboren circa 1430, overleden op 19-05-1487.
 
Gehuwd (2) op 07-01-1489 met Erasmus van Wertheim, zoon van Wilhelm van Wertheim en Agnes van Isenburg Budingen.
Geboren circa 1460, overleden op 28-02-1509.
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johann van Leuchtenberg, geboren circa 1470 (zie XVII.6).

XVI.18    Anna van Rieneck, dochter van Philipp van Rieneck (de Jongere) v211 (zie XV.13) en Margaretha van Eppenstein v212.
Geboren op 29-09-1461, overleden op 13-12-1525 op 64-jarige leeftijd.
Jan Vaes spreekt niet over haar en haar gezin in zijn stamboomschema p.149.
 
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 04-05-1478 met Ernst van Schonburg Glauchau.
Geboren circa 1456, overleden op 29-01-1488.
Heer van Schonburg Waldenburg Hartenstein Lichtenstein und Glauchau. Jan Vaes spreekt niet over hem en zijn gezin in zijn schema p.149.
Zie ES NF Band IV Tafel 146.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna van Schonburg Glauchau.
Geboren circa 1479, overleden op 28-05-1533.
Gehuwd circa 1497 met Anton van Holstein Schauenburg, zoon van Otto van Holstein Schauenburg en Elisabeth van Honstein.
Geboren circa 1439, overleden op 22-12-1526.
Graaf van Holstein Schauenburg.
{Hij was eerder gehuwd circa 1491 met Sophie van Saksen Lauenburg, geboren circa 1470, overleden circa 1496.}
   2. m  Ernst 2 van Schonburg Glauchau, geboren circa 1486 (zie XVII.10).
   3. v  Margaretha van Schonburg Glauchau, geboren circa 1489 (zie XVII.13).

XVI.19    Reinhard van Rieneck v228, zoon van Philipp van Rieneck (de Jongere) v211 (zie XV.13) en Margaretha van Eppenstein v212.
Geboren op 01-09-1463, overleden op 17-12-1518 op 55-jarige leeftijd.
Graaf van Rieneck.
 
Gehuwd met Agnes von Gleichen v229.
Overleden 1519.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Philips III van Rieneck v240.
Geboren 1504, overleden ??-09-1559.
Laatste graaf van Rieneck.
F.Decat schrijft in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.154-156: "Maar in 1559 was het afgelopen met de graven van Rieneck: in september van dat jaar overleed graaf Philipp III, de laatste Rienecker met Loonse roots. Philipp, die zich in zijn jonge jaren bekeerd had tot het lutheranisme, had geen nakomelingen, en op Loon kon uiteraard geen beroep worden gedaan. Na een felle juridische strijd tussen een aantal adellijke families uit de regio, de bisschop van Würzburg en de aartsbisschop van Mainz wist de laatstgenoemde het graafschap Rieneck te bemachtigen. Twee eeuwen na Loon viel nu ook Rieneck onder het oppergezag van een machtige kerkvorst".
Gehuwd met Margaretha von Erpach v241.
Geboren 1508, overleden 1574.

XVI.25    Amalia van Rieneck, dochter van Philipp van Rieneck (de Jongere) v211 (zie XV.13) en Anna van Wertheim v213.
Geboren op 29-11-1478, overleden circa 1543.
Jan Vaes spreekt niet over haar en haar gezin in zijn schema p.149.
 
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 17-11-1495 met Philipp van Isenburg Budingen, 28 jaar oud, zoon van Ludwig II van Isenburg Budingen en Maria van Nassau Wiesbaden.
Geboren op 20-03-1467, overleden op 22-02-1526 op 58-jarige leeftijd.
Jan Vaes spreekt niet over hem en over zijn gezin in het schema p.149.
Zie ES NF Band XVII Tafel 61.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna van Isenburg Budingen, geboren circa 1495 (zie XVII.17).
   2. m  Anton van Isenburg Budingen, geboren op 02-08-1501 (zie XVII.18).
   3. v  Elisabeth van Isenburg Budingen, geboren circa 1508 (zie XVII.20).

XVI.26    Wilhelm I van Heinsberg v231, zoon van Johan II van Heinsberg v218 (zie XV.19) en Margaretha van Gennep v219.
Geboren circa 1390, overleden op 24-04-1438.
Graaf van Loon, Gulik en Blankenheim.
 
Gehuwd op 14-07-1406 met Elisabeth van Blankenheim v232.
Geboren circa 1390, overleden op 22-07-1459.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerard van Loon Heinsberg v242, geboren circa 1410 (zie XVII.21).

XVI.28    Johan III van Heinsberg v233, zoon van Johan II van Heinsberg v218 (zie XV.19) en Margaretha van Gennep v219.
Geboren circa 1395, overleden op 01-05-1443.
Graaf van Loon Heinsberg.
 
Gehuwd circa 1414 met Walpurgis van Meurs (van Moers) v234, dochter van Friedrich van Meurs en Walpurgis van Saarwerden.
Geboren circa 1390, overleden op 20-04-1453.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan IV van Heinsberg v246, geboren circa 1420 (zie XVII.23).
   2. v  Margaretha van Loon Heinsberg v244, geboren op 25-07-1426 (zie XVII.26).

XVI.35    Maria van Loon Heinsberg v237, dochter van Johan II van Heinsberg v218 (zie XV.19) en Anna Margaretha van Solms Braunfels v220.
Geboren circa 1424, overleden op 20-04-1502 te Breda, begraven te Breda.
 
Gehuwd op 07-02-1440 met Jan IV van Nassau Dillenburg v238, 29 jaar oud, zoon van Engelbert van Nassau Dillenburg en Johanna van Polanen van der Leck.
Geboren op 01-08-1410 te Breda, overleden op 03-02-1475 te Dillenburg op 64-jarige leeftijd, begraven te Breda.
Graaf van Nassau Dillenburg. J.Vaes, De Graven van Loon, p.151 geeft hem in zijn stamboomtabellen de naam "238. Johanna van Heinsberg". Indien wij dit letterlijk nemen dan zou het hier gaan om een lesbisch huwelijk in 1440 :-). De drukker heeft zich hier van nummertje vergist in de combinatie grafisch schema/verklarende tabellen want een lijntje lager op p.151 lezen wij "239. Jan IV van Nassau-Dillenburg (°1410-+1475)".
{Hij is later gehuwd circa 1445.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis.
Echtgenote is Aleid van Loemel, geboren circa 1420, overleden circa 1475.
Zie ES NF Band III Tafel 261a en ES NF Band I Tafel 81b.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna van Nassau Dillenburg v248, geboren circa 1441 (zie XVII.28).
   2. v  Johanna van Nassau Dillenburg v250, geboren circa 1444 (zie XVII.31).
   3. v  Odilia van Nassau Dillenburg.
Geboren circa 1445, overleden op 22-04-1493 te Alkmaar.
   4. v  Adriana van Nassau Dillenburg v252, geboren op 07-02-1449 te Breda (zie XVII.34).
   5. m  Engelbert II van Nassau Dillenburg v254.
Geboren op 17-05-1451 te Breda, overleden op 31-05-1504 te Brussel op 53-jarige leeftijd, begraven te Breda.
Graaf van Nassau, heer van Breda, Diest, Sichem, Zelhem, Burggraaf van Antwerpen, Roosendaal, Wouw. Hij heeft 2 bastaardkinderen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 19-12-1468 te Koblenz met Cimburga van Baden Baden v255, 18 jaar oud, dochter van Karl van Baden Baden en Katharina van Oostenrijk.
Geboren op 15-05-1450, overleden op 05-07-1501 te Breda op 51-jarige leeftijd, begraven te Breda.
   6. m  Jan V van Nassau Dillenburg v256, geboren op 09-11-1455 te Breda (zie XVII.37).

XVI.42    Bertha van Culemborg, dochter van Johan van Culemborg en Adelheid van Gotterswick (zie XV.39).
Geboren circa 1415.
 
Gehuwd circa 1435 met Johan van Arkel van Heukelom, zoon van Otto van Heukelom en Elisabeth van Lynden.
Geboren circa 1400, overleden circa 1465.
Heer van Heukelom en Millingen en Lienden.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Otto van Arkel van Heukelom.
Geboren circa 1435, overleden circa 1503.
Gehuwd op 28-08-1481 met Walravina van Broekhuijsen, dochter van Johan van Broekhuijsen en Elisabeth van Haeften.
Geboren circa 1460.

XVI.50    Bernhard van Bentheim, zoon van Everwin van Gotterswick (zie XV.43) en Gisberta van Bronkhorst.
Geboren circa 1435, overleden circa 1473.
Graaf van Bentheim in Bentheim.
 
Gehuwd circa 1460 met Anna van Egmond (zie XVII.1)
Uit dit huwelijk:
   1. m  Everwin van Bentheim.
Geboren circa 1461, overleden op 13-12-1530.
Graaf van Bentheim in Bentheim.

XVII.1    Anna van Egmond, dochter van Willem van Egmond (zie XVI.7) en Walburga van Meurs.
Geboren circa 1440, overleden circa 1479.
 
Gehuwd circa 1460 met Bernhard van Bentheim (zie XVI.50)
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XVI.50).
 
XVII.2    Jacob van Horn, zoon van Jacob van Horn (zie XVI.10) en Johanna van Meurs Saarwerden.
Geboren circa 1450, overleden op 08-10-1530 te Weert.
Graaf van Horn, stamvader van de jonkheren van Heurne, via zijn bastaardzoon Johan van Heurne, bij jonkvrouwe van Kerckem (Ned. Adelboek 1995).
 
Gehuwd circa 1475.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis!
Echtgenote is N.N. van Kerckem (?).
Geboren circa 1450.
Van onbekende herkomst.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan van Horn.
Geboren circa 1479, overleden op 29-08-1526 te Mohacz.
Bastaard van Horne.
   2. v  Johanna van Horn.
Geboren circa 1480.

XVII.6    Johann van Leuchtenberg, zoon van Friedrich van Leuchtenberg en Dorothea van Rieneck v227 (zie XVI.15).
Geboren circa 1470, overleden op 01-09-1531.
 
Gehuwd circa 1502 met Margarethe van Schwarzburg, dochter van Gunther 38 van Schwarzburg en Katharina van Querfurt.
Geboren circa 1482, overleden circa 1518.
Zie ES NF Band XVI Tafel 97.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Georg van Leuchtenberg, geboren op 13-12-1502 (zie XVIII.4).
   2. v  Anna van Leuchtenberg.
Geboren op 31-05-1506, overleden op 22-10-1555 op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 07-11-1522 met Martin van Oettingen, 15 jaar oud.
Geboren op 11-11-1506, overleden op 18-08-1549 op 42-jarige leeftijd.
   3. v  Elisabeth van Leuchtenberg.
Geboren circa 1508, overleden op 14-04-1560.
Gehuwd op 05-11-1524 te Oettingen met Karl Wolfgang van Oettingen Oettingen.
Geboren circa 1484, overleden op 03-10-1549.

XVII.10    Ernst 2 van Schonburg Glauchau, zoon van Ernst van Schonburg Glauchau en Anna van Rieneck (zie XVI.18).
Geboren circa 1486, overleden op 12-09-1534 te Dresden.
Heer van Schonburg Glauchau.
 
Gehuwd circa 1526 met Amalia van Leisnig Penig, dochter van Hugo van Leisnig Penig en Dorothea van Landsberg.
Geboren circa 1508, overleden op 23-02-1560 te Bornstedt.
Erfdochter van Penig und Rochsburg.
{Zij is later gehuwd op 24-02-1536 met Philipp van Mansfeld, geboren circa 1502, overleden op 09-07-1546.
Graaf van Mansfeld Bornstedt.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Georg van Schonburg Glauchau.
Geboren circa 1529 te Glauchau, overleden op 13-09-1585 te Gresslau.
Heer van Schonburg zu Glauchau, Graslitz und Neu Schonburg.
Gehuwd (1) op 25-12-1547 met Dorothea van Mansfeld.
Geboren circa 1520, overleden op 23-04-1550.
Gehuwd (2) op 12-02-1551 te Glauchau met Dorothea van Reuss Plauen.
Geboren circa 1523, overleden op 23-09-1585 te Glauchau.
   2. m  Hugo van Schonburg Waldenburg.
Geboren op 08-09-1530 te Glauchau, overleden op 04-02-1566 te Waldenburg op 35-jarige leeftijd.
Heer van Schonburg Waldenburg zu Lichtenstein und Neu Schonburg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1556 met Anna van Gleichen Remda.
Geboren circa 1530, overleden op 22-04-1570 te Waldenburg.
   3. m  Wolfgang van Schonburg Waldenburg.
Geboren op 30-10-1532 te Glauchau, overleden op 08-09-1581 te Rochsburg op 48-jarige leeftijd.
Heer van Schonburg zu Glauchau, Waldenburg und Wechselburg.
Gehuwd circa 1552 met Anna Schenk van Landsberg.
Geboren circa 1534, overleden op 13-09-1568.
Zie ES NF Band IV Tafel 151.

XVII.13    Margaretha van Schonburg Glauchau, dochter van Ernst van Schonburg Glauchau en Anna van Rieneck (zie XVI.18).
Geboren circa 1489, overleden circa 1535.
 
Gehuwd circa 1509 met Philipp van Gleichen Tonna, zoon van Siegmund van Gleichen Tonna en Elisabeth van Isenburg Budingen.
Geboren circa 1483, overleden circa 1549.
Graaf van Gleichen.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Georg van Gleichen Tonna.
Geboren circa 1509, overleden op 24-09-1570.
Gehuwd (1) circa 1550 met Elisabeth van Plesse.
Geboren op 18-06-1531, overleden circa 1556.
Gehuwd (2) circa 1558 met Waldburga van Spiegelberg.
Geboren circa 1530, overleden op 22-07-1599.

XVII.17    Anna van Isenburg Budingen, dochter van Philipp van Isenburg Budingen en Amalia van Rieneck (zie XVI.25).
Geboren circa 1495, overleden circa 1557.
 
Gehuwd op 09-01-1515 met Johann van Salm Dhaun, zoon van Johann van Salm Dhaun en Johanna van Meurs Saarwerden.
Geboren circa 1493, overleden op 11-12-1531.
Graaf van Salm, Wild- und Rheingraf in Kirburg, Morchingen und Tronecken.
Zie ES NF Band IV Tafel 105.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna van Salm Kirburg.
Geboren circa 1515, overleden circa 1595.
Gehuwd circa 1539 met Georg van Fleckenstein.
Geboren circa 1510, overleden op 27-10-1553.
Zie ES NF Band VII Tafel 26.
   2. v  Adelheid van Salm Kirburg.
Geboren circa 1520, overleden op 12-10-1580.
Gehuwd circa 1543 met Karl van Limpurg Speckfeld.
Geboren op 17-03-1498, overleden op 02-09-1558 op 60-jarige leeftijd.
Heer van Limpurg Speckfeld.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1523 met Odilia van Schwarzburg, 27 jaar oud, geboren op 11-09-1495, overleden circa 1541.}
   3. v  Antonia van Salm Kirburg.
Geboren circa 1520, overleden circa 1589.
Gehuwd op 15-06-1545 met Wirich van Criechingen.
Geboren circa 1510, overleden op 15-07-1587.
Zie ES NF Band XI Tafel 43.
   4. v  Maria van Salm Kirburg.
Geboren circa 1520, overleden op 24-07-1601.
   5. m  Johann van Salm Kirburg.
Geboren circa 1522, overleden circa 1548 te Finstingen.
Graaf van Salm Morchingen.
Gehuwd op 14-01-1540 te Waldenburg met Anna van Hohenlohe Waldenburg.
Geboren circa 1520 te Waldenburg, overleden op 07-03-1593.
{Zij is later gehuwd circa 1549 met Johann van Sayn Hachenburg, geboren circa 1518, overleden op 20-03-1560.
Graaf van Sayn Hachenburg.}

   6. m  Thomas van Salm Kirburg.
Geboren circa 1529, overleden circa 1553.
Graaf van Salm in Kirburg.
Gehuwd circa 1549 met Juliana van Hanau Munzenberg, dochter van Philips 2 van Hanau Munzenberg (zie XIX.2) en Juliana van Stolberg Wernigerode v263.
Geboren op 30-03-1529, overleden op 08-07-1595 op 66-jarige leeftijd.

XVII.18    Anton van Isenburg Budingen, zoon van Philipp van Isenburg Budingen en Amalia van Rieneck (zie XVI.25).
Geboren op 02-08-1501, overleden op 25-10-1560 op 59-jarige leeftijd.
Graaf van Isenburg Budingen.
 
Gehuwd circa 1522 met Elisabeth van Wied Runkel (zie XIX.28)
Uit dit huwelijk:
   1. m  Georg van Isenburg Budingen.
Geboren op 10-09-1528, overleden op 29-06-1577 op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1552 met Barbara van Wertheim.
Geboren circa 1530, overleden circa 1600.
   2. v  Katharina van Isenburg Budingen.
Geboren op 11-04-1532, overleden op 16-04-1574 op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-04-1562 met Nicolaus van Salm Neuburg.
Geboren circa 1530, overleden op 26-11-1580.
   3. m  Wolfgang van Isenburg Budingen.
Geboren op 12-06-1533, overleden op 20-12-1597 op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 26-10-1563, gescheiden circa 1573 van Johanna van Hanau Lichtenberg.
Geboren op 04-04-1543, overleden op 03-12-1599 op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 16-12-1577 met Ursula van Solms Braunfels.
Geboren circa 1535, overleden op 21-01-1585 te Kelsterbach.
Gehuwd (3) op 52-jarige leeftijd op 19-09-1585 te Wachtersbach met Ursula van Gleichen Remda.
Geboren circa 1565, overleden op 20-09-1625.
{Zij is later gehuwd op 12-02-1604 met Otto van Solms Braunfels, 32 jaar oud, geboren op 03-01-1572, overleden op 23-07-1610 op 38-jarige leeftijd.
Graaf van Solms.}

   4. v  Anna van Isenburg Budingen.
Geboren op 06-07-1536, overleden op 30-10-1565 op 29-jarige leeftijd.
   5. m  Heinrich van Isenburg Budingen.
Geboren op 13-09-1537, overleden op 31-05-1601 op 63-jarige leeftijd.
   6. v  Sybille van Isenburg Budingen.
Geboren op 01-06-1540, overleden op 21-05-1608 te Farnroda op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1562 te Farnroda met Sigmund van Kirchberg Farnrode, 31 jaar oud.
Geboren op 07-05-1531 te Farnroda, overleden op 31-10-1570 te Farnroda op 39-jarige leeftijd.
Burggraaf van Kirchberg.

XVII.20    Elisabeth van Isenburg Budingen, dochter van Philipp van Isenburg Budingen en Amalia van Rieneck (zie XVI.25).
Geboren circa 1508, overleden op 14-05-1572.
 
Gehuwd op 19-11-1528 met Gunther 40 van Schwarzburg Blankenburg, 29 jaar oud, zoon van Heinrich 31 van Schwarzburg Blankenburg en Magdalena van Honstein.
Geboren op 31-10-1499 te Sondershausen, overleden op 10-11-1552 te Gehren op 53-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Blankenburg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gunther van Schwarzburg Blankenburg.
Geboren op 25-09-1529 te Arnstadt, overleden op 23-05-1583 te Antwerpen op 53-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Blankenburg.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-11-1560 met Catharina van Nassau Dillenburg, 16 jaar oud, dochter van Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262 (zie XVIII.74) en Juliana van Stolberg Wernigerode v263.
Geboren op 29-12-1543 te Dillenburg, overleden op 25-12-1624 te Rudolstadt op 80-jarige leeftijd.
   2. v  Magdalena van Schwarzburg.
Geboren op 06-09-1530, overleden op 07-09-1565 op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-10-1552 met Johann Albrecht van Mansfeld, 30 jaar oud.
Geboren op 21-08-1522 te Heldrungen, overleden op 08-07-1586 te Eisleben op 63-jarige leeftijd.
Graaf van Mansfeld Arnstein.
   3. m  Johann Gunther van Schwarzburg Sondershausen.
Geboren op 20-12-1532 te Sondershausen, overleden op 28-10-1586 te Arnstadt op 53-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Sondershausen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-02-1566 te Delmenhorst met Anna van Oldenburg Delmenhorst, 26 jaar oud.
Geboren op 03-04-1539 te Oldenburg, overleden op 25-08-1579 te Sondershausen op 40-jarige leeftijd.
   4. m  Wilhelm van Schwarzburg.
Geboren op 04-10-1534, overleden op 30-09-1597 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 58-jarige leeftijd op 07-03-1593 met Clara van Brunswijk Lüneburg, 22 jaar oud.
Geboren op 16-01-1571, overleden op 18-07-1658 op 87-jarige leeftijd.
   5. m  Albrecht van Schwarzburg Rudolstadt.
Geboren op 16-01-1537 te Sondershausen, overleden op 10-04-1605 te Rudolstadt op 68-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Rudolstadt.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 14-06-1575 te Dillenburg met Juliana van Nassau Dillenburg, 28 jaar oud, dochter van Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262 (zie XVIII.74) en Juliana van Stolberg Wernigerode v263.
Geboren op 10-08-1546 te Dillenburg, overleden op 31-08-1588 te Rudolstadt op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 02-03-1591 met Elisabeth van Leiningen Westerburg, 22 jaar oud.
Geboren op 29-07-1568, overleden circa 1617.
   6. v  Anna Sybille van Schwarzburg Blankenburg.
Geboren op 25-10-1540, overleden op 03-08-1578 op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1571 met Ludwig 3 van Isenburg Budingen, 42 jaar oud.
Geboren op 30-05-1529, overleden op 07-02-1588 op 58-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 13-08-1581 met Maria van Honstein, geboren circa 1560, overleden circa 1588.}
   7. v  Elisabeth van Schwarzburg Blankenburg.
Geboren op 13-04-1541 te Sondershausen, overleden op 26-12-1612 op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-07-1576 te Delmenhorst met Johan 16 van Oldenburg Delmenhorst, 35 jaar oud.
Geboren op 09-09-1540, overleden op 12-11-1603 op 63-jarige leeftijd.
Graaf van Oldenburg Delmenhorst.

XVII.21    Gerard van Loon Heinsberg v242, zoon van Wilhelm I van Heinsberg v231 (zie XVI.26) en Elisabeth van Blankenheim v232.
Geboren circa 1410, overleden circa 1460.
Graaf van Loon Blankenheim.
 
Gehuwd op 05-05-1431 met Margarethe van Meurs (van Moers) v243, dochter van Friedrich van Meurs en Engelberta van de Mark Kleef en Gulik.
Geboren circa 1410, overleden circa 1453.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem II van Heinsberg v258, graaf van Blankenheim.
Geboren circa 1430. Vaes: °1411. Overleden op 06-01-1468. Vaes: +1469.
Gehuwd op 10-09-1461 met Maria de Croy v259, dochter van Antoine de Croy (de Grote) en Margarethe van Lotharingen Vaudemont.
Geboren circa 1440, overleden op 24-06-1489.

XVII.23    Johan IV van Heinsberg v246, zoon van Johan III van Heinsberg v233 (zie XVI.28) en Walpurgis van Meurs (van Moers) v234.
Geboren circa 1420, overleden op 27-01-1448.
Graaf van Loon Heinsberg in Sichem.
 
Gehuwd circa 1440 met Johanna van Diest Sichem v247.
Geboren circa 1425, overleden op 08-04-1472.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna van Loon Heinsberg v260.
Geboren op 29-06-1443, overleden op 03-09-1469 te Mainz op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 13-jarige leeftijd op 30-11-1456 met Johan II van Nassau Saarbrucken v261, 33 jaar oud, zoon van Philips van Nassau Weilburg en Isabella van Lotharingen.
Geboren op 04-04-1423 te Saarbrucken, overleden op 25-07-1472 te Vehingen (Wurtemberg) op 49-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Saarbrucken.
{Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 30-10-1470 met Elisabeth van Wurtemberg, 23 jaar oud, geboren op 04-10-1447, overleden op 03-06-1505 te Wernigerode op 57-jarige leeftijd.}

XVII.26    Margaretha van Loon Heinsberg v244, dochter van Johan III van Heinsberg v233 (zie XVI.28) en Walpurgis van Meurs (van Moers) v234.
Geboren op 25-07-1426, overleden op 13-02-1446 te Weilburg op 19-jarige leeftijd.
 
Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 25-09-1440 te Weilburg met Philips II van Nassau Weilburg v245, 22 jaar oud, zoon van Philips van Nassau Weilburg en Isabella van Lotharingen.
Geboren op 12-03-1418 te Saarbrucken, overleden op 19-03-1492 te Mainz op 74-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Weilburg. Dek, Vorstenhuis Nassau.
Zie ES NF Band I Tafel 64.
{Hij was eerder gehuwd circa 1440.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis.
Echtgenote is N.N. van Loehnberg (?), geboren circa 1420, overleden circa 1490.
Van onbekende herkomst.
Hij is later gehuwd circa 1447 met Veronica van Sayn Homburg, dochter van George 1 van Sayn Homburg en Elisabeth van de Mark Arenberg, geboren circa 1430, overleden op 04-07-1511.
Zie ES NF Band I Tafel 64.}

 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan van Nassau Weilburg.
Geboren op 27-06-1441 te Weilburg, overleden op 15-07-1480 te Weilburg op 39-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Weilburg.
Gehuwd circa 1464 te Kassel met Elisabeth van Hessen, dochter van Ludwig (der Friedsame, der Fromme) van Hessen en Anna van Saksen Meissen.
Geboren op 14-12-1453 te Kassel, overleden op 22-04-1489 te Weilburg op 35-jarige leeftijd.

XVII.28    Anna van Nassau Dillenburg v248, dochter van Jan IV van Nassau Dillenburg v238 en Maria van Loon Heinsberg v237 (zie XVI.35).
Geboren circa 1441, overleden op 08-04-1514 te Celle. Vaes: +1515.
 
Gehuwd (1) circa 1467 met Otto van Brunswijk Lüneburg v249, zoon van Friedrich van Brunswijk Lüneburg en Magdalena van Brandenburg.
Geboren circa 1439, overleden op 08-01-1471.
Hertog van Brunswijk Luneburg.
 
Gehuwd (2) op 24-01-1474 met Philips van Katzenelnbogen, zoon van Johan van Katzenelnbogen en Anna van Katzenelnbogen.
Geboren circa 1402, overleden op 28-07-1479.
(Laatste) Graaf van Katzenelnbogen. Hij wordt niet vermeld in J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v., stamboomtabellen.
{Hij was eerder gehuwd op 24-02-1422 met Anna van Wurtemberg, dochter van Eberhard van Wurtemberg en Henriette van Mompelgard, geboren circa 1408, overleden op 16-04-1471.}
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Heinrich van Brunswijk Lüneburg.
Geboren op 15-09-1468, overleden op 19-02-1532 te Wienhausen op 63-jarige leeftijd.
Hertog van Brunswijk Luneburg.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-02-1487 te Celle met Margarete van Saksen Meissen, 17 jaar oud, dochter van Ernst van Saksen Meissen en Elisabeth van Beieren.
Geboren op 04-08-1469, overleden op 07-12-1528 te Weismar op 59-jarige leeftijd.

XVII.31    Johanna van Nassau Dillenburg v250, dochter van Jan IV van Nassau Dillenburg v238 en Maria van Loon Heinsberg v237 (zie XVI.35).
Geboren circa 1444, overleden circa 1468.
 
Gehuwd op 14-10-1464 met Philipp I van Waldeck Wildungen v251, zoon van Wolrad van Waldeck en Barbara van Wertheim.
Geboren circa 1445, overleden circa 1475.
Graaf van Waldeck.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Heinrich van Waldeck Wildungen.
Geboren circa 1465, overleden op 28-05-1513.
Gehuwd circa 1492 met Anastasia van Runkel, dochter van Wilhelm van Runkel en Irmgard van Rollingen.
Geboren circa 1470, overleden circa 1502.

XVII.34    Adriana van Nassau Dillenburg v252, dochter van Jan IV van Nassau Dillenburg v238 en Maria van Loon Heinsberg v237 (zie XVI.35).
Geboren op 07-02-1449 te Breda, overleden op 15-01-1477 op 27-jarige leeftijd.
 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-09-1468 met Philips 1 (de jonge) van Hanau Munzenberg v253, 18 jaar oud, zoon van Reinhard 3 van Hanau Munzenberg en Margaretha van de Pfalz Mosbach.
Geboren op 21-09-1449, overleden op 26-08-1500 op 50-jarige leeftijd.
Graaf van Hanau Münzenberg.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana van Hanau Munzenberg.
Geboren op 01-05-1470, overleden op 12-04-1524 op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1490 met Philipp van Solms Lich, zoon van Kuno van Solms Lich en Walpurgis van Salm Stein.
Geboren circa 1468, overleden op 03-10-1544.
   2. m  Reinhard 4 van Hanau Munzenberg, geboren op 14-03-1473 (zie XVIII.67).

XVII.37    Jan V van Nassau Dillenburg v256, zoon van Jan IV van Nassau Dillenburg v238 en Maria van Loon Heinsberg v237 (zie XVI.35).
Geboren op 09-11-1455 te Breda, overleden op 30-07-1516 te Dillenburg op 60-jarige leeftijd, begraven te Siegen.
Graaf van Nassau Dillenburg Siegen Vianden en Dietz.
 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-02-1482 te Marburg met Elisabeth van Hessen-Marburg v257, 16 jaar oud, dochter van Heinrich (der Reiche) van Hessen en Anna van Katzenelnbogen.
Geboren op 01-01-1466 te Marburg, overleden op 17-01-1523 te Keulen op 57-jarige leeftijd, begraven te Siegen.
Zie ES NF Band I Tafel 72.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik van Nassau Dillenburg.
Geboren op 12-01-1483 te Siegen, overleden op 14-09-1538 te Breda op 55-jarige leeftijd, begraven te Breda.
Graaf van Nassau.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 03-08-1503 met Louise Francisca van Savoye, dochter van Jacobus van Savoye en Maria van Luxemburg Ligny.
Geboren circa 1485, overleden op 17-09-1511.
Gehuwd (2) circa 1510.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis.
Echtgenote is Elisabeth van Roosenbach.
Geboren circa 1485, overleden circa 1540.
Zie ES NF Band III Tafel 262.
Gehuwd (3) circa 1515 met Claudia van Chalon, dochter van Jan van Chalon en Philiberte van Luxemburg Ligny.
Geboren circa 1498, overleden op 31-05-1521 te Diest.
Gehuwd (4) op 41-jarige leeftijd op 27-06-1524 met Mencia de Mendoza van Zanette, 15 jaar oud, dochter van Rodrigo de Mendoza van Zanette, kardinaal, en Maria Fouseca.
Geboren op 30-11-1508, overleden op 04-01-1554 op 45-jarige leeftijd.
Markiezin van Cenete.
{Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-02-1540 met Ferdinand van Aragon, 51 jaar oud, geboren op 15-12-1488 te Andria, overleden op 26-10-1550 te Valencia op 61-jarige leeftijd.
Koning van Napels.}

   2. m  Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262, geboren op 10-04-1487 te Dillenburg (zie XVIII.74).
   3. v  Elisabeth van Nassau Dillenburg, geboren op 01-12-1488 (zie XVIII.77).
   4. v  Maria van Nassau Dillenburg.
Geboren op 01-02-1491 te Vianden, overleden op 01-01-1547 te Siegen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 01-02-1506 met Jobst 1 van Holstein Schauenburg, zoon van Johann van Holstein Schauenburg en Cordula van Gehmen.
Geboren circa 1483, overleden op 05-06-1531.

XVIII.4    Georg van Leuchtenberg, zoon van Johann van Leuchtenberg (zie XVII.6) en Margarethe van Schwarzburg.
Geboren op 13-12-1502, overleden op 21-05-1555 te Grunsfeld op 52-jarige leeftijd.
Landgraaf van Leuchtenberg.
 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-07-1528 te Plassenburg met Barbara van Brandenburg, 32 jaar oud.
Geboren op 24-09-1495 te Ansbach, overleden op 23-09-1552 te Karlsbad op 56-jarige leeftijd.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van Leuchtenberg.
Geboren op 01-03-1537, overleden op 06-07-1579 te Dillenburg op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1559 te Dillenburg met Johann (de Oude) van Nassau Dillenburg, 22 jaar oud, zoon van Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262 (zie XVIII.74) en Juliana van Stolberg Wernigerode v263.
Geboren op 22-11-1536 te Dillenburg, overleden op 08-10-1606 te Dillenburg op 69-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Dillenburg, Katzenelnbogen en Dietz, Siegen Hademar, Beilstein, Stadhouder van Gelderland.
Zie ES NF Band I Tafel 174.
{Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 13-09-1580 te Dillenburg met Cunegonda Jacoba van Pfalz Simmern, 23 jaar oud, dochter van Friedrich 3 van Pfalz Simmern en Maria van Brandenburg, geboren op 09-10-1556 te Simmern, overleden op 26-01-1586 te Dillenburg op 29-jarige leeftijd. Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 14-06-1586 te Berleburg met Johanetta van Sayn Wittgenstein, 25 jaar oud, dochter van Ludwig van Sayn Homburg en Anna van Solms Braunfels, geboren op 15-02-1561, overleden op 13-04-1622 te Dillenburg op 61-jarige leeftijd.}

XVIII.67    Reinhard 4 van Hanau Munzenberg, zoon van Philips 1 (de jonge) van Hanau Munzenberg v253 en Adriana van Nassau Dillenburg v252 (zie XVII.34).
Geboren op 14-03-1473, overleden op 30-01-1512 op 38-jarige leeftijd.
 
Gehuwd circa 1496 met Catharina van Schwarzburg, dochter van Gunther 38 van Schwarzburg en Katharina van Querfurt.
Geboren circa 1475, overleden op 25-11-1514.
 
Uit dit huwelijk:
   1. m  Philips 2 van Hanau Munzenberg, geboren op 17-08-1501 (zie XIX.2).

XVIII.74    Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262, zoon van Jan V van Nassau Dillenburg v256 (zie XVII.37) en Elisabeth van Hessen-Marburg v257.
Geboren op 10-04-1487 te Dillenburg, overleden op 06-10-1559 te Dillenburg op 72-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Dillenburg.
 
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 29-10-1506 te Koblenz met Walburgis van Egmond, 17 jaar oud, dochter van Jan van Egmond en Magdalena van Werdenberg.
Geboren op 29-10-1489, overleden op 07-03-1529 op 39-jarige leeftijd.
Zij wordt niet genoemd in de stamboomtabellen van J.Vaes, De Graven van Loon, p.149 e.v.
 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 20-09-1531 te Siegen met Juliana van Stolberg Wernigerode v263, 25 jaar oud, dochter van Bodo van Stolberg en Anna van Eppstein.
Geboren op 15-02-1506 te Stolberg, overleden op 18-06-1580 te Dillenburg op 74-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-02-1523 met Philips 2 van Hanau Munzenberg, 21 jaar oud (zie XIX.2).}
 
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Magdalena van Nassau Dillenburg.
Geboren op 06-10-1522 te Siegen, overleden op 18-08-1567 te Siegen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 16-07-1538 met Herman van Nieuwenaar Meurs, zoon van Willem van Nieuwenaar en Anna van Wied Runkel.
Geboren circa 1514, overleden op 04-12-1578.
Graaf van Nieuwenaar.

Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Willem (de Zwijger) van Nassau Dillenburg v264.
Geboren op 24-04-1533 te Dillenburg, overleden op 10-07-1584 te Delft op 51-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, prins van Oranje, heer van Breda, de Lek, Steenbergen, Sichem, Diest, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, Gageldonk, Assche, burggraaf van Antwerpen enz. enz.

Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje) schrijft over hem:

Willem (slot Dillenburg, 24 april 1533 - Delft, 10 juli 1584), prins van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de Zwijger, en in Nederland vaak Vader des vaderlands genoemd, was aanvankelijk stadhouder (plaatsvervanger) voor de regerend heer der Nederlanden. Hij begon zijn loopbaan in dienst van de Rooms-Duitse keizer Karel V. Meningsverschillen met Karels opvolger Filips leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog.
Deze oorlog had als eindresultaat dat de Noordelijke Nederlanden in 1648, bij de Vrede van Münster, internationaal erkend werden als onafhankelijke staat. In kronieken, brieven en documenten uit de 16e eeuw wordt soms gesproken over de Opstand. Ook in de hedendaagse literatuur wordt het begin van de Tachtigjarige Oorlog veelal weer aangeduid met de (Nederlandse) Opstand.[3]
De lijfspreuk van de prins was Je maintiendrai (Ik zal handhaven). Aan het eind van zijn leven breidde de prins deze uit: Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loi de Dieu, du Roy, de mes amis et moy (Ik zal de eer, het geloof, de wet van God, van de koning, van mijn vrienden en mij handhaven). De oorspronkelijke lijfspreuk ("Je maintiendrai Chalon") was afkomstig van Oranjes erflater René van Chalon, die deze later wijzigde in "Je maintiendrai Nassau".

Chronologie

1533-1549

24 april 1533: Willem wordt op de Dillenburg geboren als zoon van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg.
22 augustus 1544: Willem verlaat de Dillenburg en vertrekt als erfgenaam van René van Chalon (gesneuveld bij de belegering van Saint-Dizier) naar Brussel. Hij krijgt zijn verdere opvoeding aan het hof in Brussel.

1550-1559

8 juli 1551: de prins van Oranje huwt Anna van Egmont, gravin van Buren. Door dit huwelijk krijgt hij grotere belangen in de Nederlanden.
29 maart 1552: Willem wordt ingehuldigd als baron van Breda.
1552-1555: hij dient als overste in het leger van keizer Karel V.
25 oktober 1555: Karel V doet afstand van de troon. Zijn zoon Filips volgt hem op als heer der Nederlanden.
24 maart 1558: Anna van Egmont, de eerste vrouw van prins Willem, overlijdt.
1558-1559: Willem heeft een buitenechtelijke relatie met Eva Elincx waaruit een buitenechtelijke zoon Justinus van Nassau (later onder andere admiraal) voortkomt.
1559: Willem wordt door Filips benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.

1560-1569

25 augustus 1561: Willem huwt met Anna van Saksen.
11 maart 1563: Willem richt samen met de graven van Horne en Egmont een scherpe brief aan Filips II.
augustus 1563 - maart 1564: prins Willem woont de vergaderingen van de Raad van State niet bij in verband met zijn protest tegen de godsdienstpolitiek van Filips II.
13 maart 1564: Granvelle vertrekt uit het landsbestuur. Oranje bezoekt weer de vergaderingen van de Raad van State.
31 december 1564: Oranje houdt een urenlange rede in de Raad van State over de godsdienstpolitiek, de inquisitie, de Plakkaten en de plaats van de Staten-Generaal. Hij doet publiekelijk de uitspraak: Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over de gewetens heersen.
18 januari 1565: Egmont is in Madrid om verzachting van het beleid te vragen. Filips wijst dit af.
juli 1565: een graantekort dreigt in de Nederlanden. Er is maatschappelijke onrust.
20 oktober 1565: de Brieven van Segovia komen aan in de Nederlanden. Elke vorm van versoepeling van het ingezette beleid wordt radicaal afgewezen.
24 december 1565: oprichting van het Verbond der Edelen onder leiding van Lodewijk van Nassau en Hendrik van Brederode.
23 januari 1566: Willem van Oranje verdedigt in een brief aan Margaretha van Parma een vorm van godsdienstige tolerantie. Protestanten zouden vrijheid van godsdienst moeten hebben.
5 april 1566: het Verbond der Edelen biedt een smeekschrift aan de landvoogdes aan. Haar raadgever Berlaymont typeert de edelen als gueux (bedelaars). Hieruit ontstaat later de naam geuzen.
13 juli 1566: Willem van Oranje bezoekt het onrustige Antwerpen. Hij weet de rust te herstellen, mede door de protestanten een zekere vorm van godsdienstvrijheid toe te staan. Oranje heeft hier de eerste ontmoetingen met de calvinisten.
10 augustus 1566: in Vlaanderen begint de Beeldenstorm. Oranje had dit verwacht en hoopt erop dat Filips nu aan de wensen van het volk zal toegeven. De Beeldenstorm houdt aan tot 21 augustus.
3 oktober 1566: Oranje heeft een onderhoud met Egmont en Horne. Hij merkt dat beide heren zich niet sterk willen maken tegen Filips II.
15 april 1567: Willem vertrekt uit Breda naar Duitsland (Dillenburg). Maximiliaan van Hénin-Liétard wordt Willems opvolger als stadhouder.
22 augustus 1567: Alva komt aan in Brussel. Hij is de nieuwe landvoogd.
september 1567: de Raad van Beroerten wordt ingesteld. Egmont en Horne worden gevangengezet.
16 december 1567: de Raad van Beroerten besluit tot vervolging van Willem van Oranje.
januari 1568: Willem wordt openbaar gedagvaard voor zijn aandeel in de onlusten van 1566. Zijn bezittingen in de Nederlanden worden verbeurdverklaard.
14 februari 1568: Willems oudste zoon Filips Willem wordt opgepakt en naar Spanje overgebracht voor een opvoeding aan het Hof.
4 maart 1568: Willem antwoordt officieel op de dagvaarding met La justification du prince d'Oranges, maar besluit naar de wapens te grijpen en doet "als Luthers geloofsgenoot" beroep op de Duitse vorsten. Ook met agenten van koningin Elizabeth van Engeland in de Nederlanden heeft hij reeds vroeger in het geheim onderhandeld.
Voorjaar 1568: Oranje heeft zich in betrekking gesteld met de Watergeuzen en aan Sonoy en anderen commissie verstrekt om aan de Eemsmonding en op de kust graaf Lodewijk te ondersteunen met een actie.
April 1568: mislukte aanslag op Alva bij Groenendaal.
25 april 1568: Villiers lijdt een eerste nederlaag in de slag bij Dalheim.
Eind april 1568: Lodewijk van Nassau dringt met omstreeks 6000 man Duitse en Waalse huurlingen en emigranten Groningerland binnen. Hij wordt voor Groningen opgehouden.
23 mei 1568: Lodewijk biedt met succes slag bij Heiligerlee tegen het leger van Vlaanderen onder Arenberg, die sneuvelt. Broer Adolf sneuvelt eveneens.
28 mei 1568: Alva laat het paleis van Kuilemberg, waar het verbond der Edelen gesloten was, tot op de grond afbreken. Hij besluit tevens tot een strafexpeditie naar het noorden, na bekentenissen van Villiers die het netwerk van de Prins aan het licht brengen.
1 juni 1568: eerste terechtstelling van edelen in Brussel.
2 juni 1568: terechtstelling van Villiers en van Straelen.
5 juni 1568: Egmont en Horne onthoofd te Brussel.
21 juni 1568: Alva verslaat Lodewijk van Nassau bij Jemmingen, die ternauwernood al zwemmend ontkomt.
28 augustus 1568: Alva vestigt zijn hoofdkwartier ten westen van Maastricht.
31 augustus 1568: Willem van Oranje verzamelt een legermacht van 25.000 man in Rommersdorf en rukt op naar Overmaas
20 oktober 1568: Willem van Oranje verliest de Slag bij Geldenaken.
22-23 oktober 1568: Alvorens de Maas over te steken, verklaart Oranje zich de verdediger van 'de vrijheid des vaderlands'. Met een samenraapsel van iets meer dan 25.000 man aan Duitse soldeniers, Franse Hugenoten, Vlaamse en Waalse Calvinisten als leger verliest hij de slag om Brabant.
5 november 1568: na het vernemen van de nederlaag van een Hugenotenleger onder Genlis besluit Willem van Oranje de aftocht te blazen via Henegouwen.
17 november 1568: Oranjes ontredderde leger steekt plunderend en rovend de Franse grens over om zich met de Hugenoten in Frankrijk te verenigen.
November 1568: een Frans leger betwist hun de doortocht. Ten einde raad voert Oranje zijn leger door Champagne en Lotharingen naar Straatsburg, waar hij het ontbindt.
Eind 1568: met een twaalfhonderdtal ruiters die zich bereid verklaren hem te volgen, trekt hij vergezeld van zijn broers Lodewijk en Hendrik westwaarts richting Gascogne om zich daar bij de strijdende hugenoten te voegen.
Alva stuurt Mansfeld met 1500 ruiters om de koning van Frankrijk bij te staan in zijn strijd tegen de Hugenoten.
1568-1571: prins Willem probeert regelmatig slag te leveren met Alva en de Spanjaarden. Alva heeft echter nadrukkelijk de overhand. Steun van elders blijft uit. Ook ontstaat er geen volksopstand in de Nederlanden. De onderdrukkingspolitiek van Alva lijkt succesvol.
Juni 1569: de prins verenigt zich bij Limoges met de Hugenoten onder admiraal de Coligny die met moeite in Gascogne stand houdt.
September 1569: de prins geeft Adriaan van Bergen commissie als admiraal van de watergeuzen.
Oktober 1569: nieuwe nederlaag der Hugenoten bij Montcontour en bijna gelijktijdige vlucht van Oranje naar Dillenburg.

1570-1579

1570: ontevredenheid in de Nederlanden wordt aangewakkerd via geheime contacten met Oranje. In Spiers richten uitgewekenen zich tot de Rijksdag voor steun van de keizer.
8 februari 1570: Sonoy, die de geheime betrekkingen met Holland en het Sticht leidt, ontvangt een commissie van Oranje voor contributies. Ook met de watergeuzen onderhoudt de prins verder geheime contacten, met zijn broer Lodewijk als tussenpersoon.
5 augustus 1570: door de vrede van Saint-Germain krijgt de prins zijn erfgoed in Orange terug.
Winter 1570-71: dat Willem Filips van Marnix van Sint-Aldegonde definitief in dienst neemt wekt vertrouwen van de calvinisten in hem en maakt samenwerking tussen rekkelijken en preciezen onder de uitgewekenen mogelijk.
1 april 1572: de watergeuzen veroveren Den Briel. Aanhangers van Oranje in de Hollandse en andere steden zijn nog weinig talrijk, maar de Geuzenopstand begint. Op 6 april verklaart Vlissingen zich voor de prins, nadat daar aanzienlijke benden Engelse vrijwilligers aanmeerden. Op 1 mei volgt Terneuzen, op 21 mei, evenwel tegen de zin van de stedelijke regenten, Enkhuizen. Begin juli hebben 26 steden zich voor de prins verklaard. In het najaar van 1572 zijn in Holland en Zeeland alleen Amsterdam, Middelburg en Goes nog in Spaanse handen. Alle andere delen van Holland en Zeeland staan achter de prins.
7 juni 1572: onder het geweld van de geuzen wijkt het Hof van Holland uit den Haag naar Rotterdam, vervolgens naar Amsterdam. De eerst naar Leiden gevluchte Haagse Rekenkamer vlucht verder naar Utrecht met achterlating van haar archieven.
7 juli 1572: Oranjes tweede invasie begint als hij met 24.000 man bij Duisburg de Rijn overtrekt. Enkele dagen later duikt de Franse edelman De Genlis met ongeveer 7500 hugenoten als versterking op in Henegouwen, maar verliest de Slag bij Saint-Ghislain.
9 juli: Lumey en de Martelaren van Gorcum.
15 juli 1572: mislukte poging tot Statenvergadering in den Haag.
19 juli 1572: onwettige vergadering van de Staten in Dordrecht omdat het in Den Haag niet meer lukte. De prins laat er zich vertegenwoordigen door Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
20-23 juli 1572: Oranje erkend door de Statenvergadering als "gouverneur-generaal en luitenant van de koning over Holland, Zeeland, West-Friesland en het Sticht Utrecht". Land- en zeemacht van Holland worden onder zijn bestuur gesteld met Lumey als zijn vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
23 juli 1572: Inname van Roermond door Oranje.
31 juli 1572: aansluiting van Bommel bij het opstandige Holland.
Augustus 1572: nieuwe leden van de Rekenkamer aangewezen evenals rentmeesters, ontvangers en drie oorlogscommissarissen, nominatie samengesteld voor nieuwe leden van het Hof van Holland, waaruit de prins zou kiezen en dat te Delft vergaderde.
27 augustus 1572: het plunderend leger van Oranje steekt de Maas over naar Brabant, waar Tienen en Diest de poorten openen, maar Leuven en Brussel hem halsstarrig de toegang weigeren. Brabant en Vlaanderen zijn niet tot hulp aan de opstand bereid, maar zijn troepen vallen Dendermonde en Oudenaarde binnen.
September 1572: Oranje begeeft zich naar Henegouwen ter hulp van Lodewijk die de belegering van Bergen niet kan volhouden tegenover Alva. Juliano Romero overvalt in een camisada het nachtelijk kamp van de prins, die ternauwernood ontsnapt. Hij keert terug naar Brabant en geeft het ontzet van Bergen op.
Eind september 1572: de moedeloze prins keert van Mechelen met zijn onbetaalde, plunderende, muitende benden naar de Maas af en ontbindt zijn leger te Roermond.
20 oktober 1572: terugkomst prins, intocht in Enkhuizen.
16 november 1572: inname van Zutphen door Alva.
1 december 1572: inname van Naarden.
11 december 1572: half jaar Beleg van Haarlem door Alva gaat in om Holland van Zeeland te scheiden.
9 augustus 1573: Oranje zendt een brief aan de Staten ter aanmoediging van de opstand.
8 oktober 1573: Alkmaar wordt ontzet.
oktober 1573: de prins gaat over tot het calvinisme.
18 december 1573: Alva verlaat de Lage Landen. Zijn opvolger is Requesens.
december 1573: de Spanjaarden slaan het beleg rond Leiden.
Februari 1574: Oranjes derde invasie door Lodewijk van Nassau om de prins op diens verzoek uit zijn netelige positie in Holland te halen mislukt.
19 februari 1574: Middelburg wordt door de watergeuzen genomen.
mei 1574: de Spaanse vloot wordt op de Zuiderzee door de watergeuzen verslagen.
voorjaar 1574: Zeeland, Bommel en Buren sluiten zich door een verbond bij Holland aan.
juni 1574: Requesens stelt het Algemeen Pardon voor, waar de Prins met zijn medestanders en de predikanten van worden uitgesloten. Vooral het overwegend katholieke deel van de bevolking, dat krachtens het pardon op een genadige behandeling rekent, dringt daarna op onderhandelen aan.
3 oktober 1574: Leiden wordt door de watergeuzen, onder leiding van admiraal Lodewijk van Boisot, ontzet.
oktober-november 1574: de prins legt in de Staten van Holland belangrijke verklaringen af over de voortgang van de Opstand en de voorwaarden voor vrede.
voorjaar 1575: er worden opnieuw ernstige onderhandelingen in Breda gestart, die de Prins politiek aanzien verlenen. Rasseghem en Leoninus vertegenwoordigen de landvoogd. Ook een vertegenwoordiger van de keizer is aanwezig.
12 juli 1575: prins Willem treedt in het huwelijk met Charlotte van Bourbon.
8 november 1576: Pacificatie van Gent.
18 september 1577: Oranje bemiddelt bij de spanningen en onrust in Antwerpen.
22 september 1577: Oranje houdt een intocht in Brussel.
4 januari 1578: de prins is in Gent.
6 januari 1579: Unie van Atrecht.
23 januari 1579: Unie van Utrecht.
28 juli 1579: de prins legt tegenover de Staten-Generaal verantwoording van zijn handelen af.

1580-1584

15 maart 1580: Alexander Farnese tekent de ban tegen de prins van Oranje.
13 december 1580: Willem van Oranje biedt de Staten-Generaal zijn Apologie aan. Op 17 december 1580 geven de Staten toestemming de Apologie te laten drukken.
5 juli 1581: de Staten van Holland en Zeeland erkennen de prins van Oranje als de Hoge Overheid.
26 juli 1581: de Staten aanvaarden de Acte van Verlatinghe.
18 maart 1582: Jean Jaureguy doet een vergeefse aanslag op het leven van de prins.
12 april 1583: de prins huwt met Louise de Coligny.
22 juli 1583: de prins moet Antwerpen verlaten.
november 1583: Vlaanderen is geheel in handen van Parma.
29 januari 1584: Frederik Hendrik wordt geboren.
10 juli 1584: de prins wordt door Balthasar Gerards vermoord. De lijkschouwing en balseming van de prins wordt uitgevoerd door zijn lijfarts en vriend Pieter van Foreest samen met Cornelis Busennius.
3 augustus 1584: het lichaam van de prins wordt in het koor van de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet in een tijdelijk grafmonument. Op een onbekend tijdstip is de kist met het lichaam van de prins in een kelder onder het koor bijgezet. Het hart van de prins blijkt bij balseming apart te zijn gehouden, Het werd in een kl
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 08-07-1551 te Buren met Anna van Egmond, 18 jaar oud, dochter van Maximiliaan van Egmond en Francoise de Lannoy.
Geboren op 01-03-1533 te Grave, overleden op 24-03-1558 te Breda op 25-jarige leeftijd, begraven te Breda.
Gravin van Buren, Leerdam. Vrouwe van IJsselstein, St. Maartensdijk etc.
Zie ES NF Band I Tafel 73.
Gehuwd (2) circa 1558.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis.
Echtgenote is Eva Elinx.
Geboren circa 1535, overleden circa 1590.
Zie ES NF Band III Tafel 261b.
Gehuwd (3) op 28-jarige leeftijd op 24-08-1561 te Leipzig, gescheiden circa 1571 van Anna van Saksen Meissen, dochter van Moritz van Saksen Meissen en Agnes van Hessen Kassel.
Geboren op 23-12-1544 te Dresden, overleden op 18-12-1577 te Dresden op 32-jarige leeftijd.
Zie ES NF Band I Tafel 73.
Gehuwd (4) op 42-jarige leeftijd op 12-07-1575 te Den Briel met Charlotte van Bourbon Montpensier, dochter van Louis van Bourbon Montpensier en Jacqueline de Longwy.
Geboren circa 1546, overleden op 05-05-1582 te Antwerpen.
Zie ES NF Band I Tafel 73.
Gehuwd (5) op 50-jarige leeftijd op 24-04-1583 te Antwerpen met Louise de Coligny, 27 jaar oud, dochter van Gaspard de Coligny en Charlotte van Montfort Laval.
Geboren op 23-09-1555 te Chatillon sur Loing, overleden op 13-11-1620 te Fontainebleau op 65-jarige leeftijd.
Zie ES NF Band I Tafel 73.
   3. m  Johann (de Oude) van Nassau Dillenburg.
Geboren op 22-11-1536 te Dillenburg, overleden op 08-10-1606 te Dillenburg op 69-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Dillenburg, Katzenelnbogen en Dietz, Siegen Hademar, Beilstein, Stadhouder van Gelderland.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-06-1559 te Dillenburg met Elisabeth van Leuchtenberg, 22 jaar oud, dochter van Georg van Leuchtenberg (zie XVIII.4) en Barbara van Brandenburg.
Geboren op 01-03-1537, overleden op 06-07-1579 te Dillenburg op 42-jarige leeftijd.
Zie ES NF Band I Tafel 174.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 13-09-1580 te Dillenburg met Cunegonda Jacoba van Pfalz Simmern, 23 jaar oud, dochter van Friedrich 3 van Pfalz Simmern en Maria van Brandenburg.
Geboren op 09-10-1556 te Simmern, overleden op 26-01-1586 te Dillenburg op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 49-jarige leeftijd op 14-06-1586 te Berleburg met Johanetta van Sayn Wittgenstein, 25 jaar oud, dochter van Ludwig van Sayn Homburg en Anna van Solms Braunfels.
Geboren op 15-02-1561, overleden op 13-04-1622 te Dillenburg op 61-jarige leeftijd.
   4. m  Lodewijk van Nassau Dillenburg.
Geboren op 10-01-1538 te Dillenburg, overleden op 14-04-1574 te Mookerheide op 36-jarige leeftijd.
   5. v  Maria van Nassau Dillenburg.
Geboren op 18-03-1539 te Dillenburg, overleden op 18-05-1599 te Ulft op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 11-11-1556 te Meurs met Willem 4 van Berg 's Heerenberg, 18 jaar oud, zoon van Oswald van Berg 's Heerenberg en Elisabeth van Dorth.
Geboren op 24-12-1537 te 's Heerenberg, overleden op 06-11-1586 te Ulft op 48-jarige leeftijd.
Graaf van Berg.
{Hij is later gehuwd circa 1590.
Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis!
Echtgenote is Hilleke Hendrix, geboren circa 1570.}

   6. m  Adolf van Nassau Dillenburg.
Geboren op 11-07-1540 te Siegen, overleden op 23-05-1568 te Heiligerlee op 27-jarige leeftijd.
   7. v  Anna van Nassau Dillenburg.
Geboren op 21-09-1541 te Dillenburg, overleden op 12-02-1616 te Weilburg op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 16-06-1559 te Dillenburg met Albert van Nassau Weilburg, 21 jaar oud, zoon van Philips van Nassau Weilburg en Anna van Mansfeld.
Geboren op 26-12-1537, overleden op 11-11-1593 te Ottweiler op 55-jarige leeftijd.
Graaf van Nassau Weilburg, Ottweiler, Jogenburg, Kirchheim, Lahr, Mahlberg.
   8. v  Elisabeth van Nassau Dillenburg.
Geboren op 25-09-1542 te Dillenburg, overleden op 18-11-1603 te Dillenburg op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 16-06-1559 te Dillenburg met Konrad van Solms Braunfels, 18 jaar oud, zoon van Philipp van Solms Braunfels en Anna van Tecklenburg.
Geboren op 17-06-1540, overleden op 28-12-1592 te Braunfels op 52-jarige leeftijd.
   9. v  Catharina van Nassau Dillenburg.
Geboren op 29-12-1543 te Dillenburg, overleden op 25-12-1624 te Rudolstadt op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 17-11-1560 met Gunther van Schwarzburg Blankenburg, 31 jaar oud, zoon van Gunther 40 van Schwarzburg Blankenburg en Elisabeth van Isenburg Budingen (zie XVII.20).
Geboren op 25-09-1529 te Arnstadt, overleden op 23-05-1583 te Antwerpen op 53-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Blankenburg.
   10. v  Juliana van Nassau Dillenburg.
Geboren op 10-08-1546 te Dillenburg, overleden op 31-08-1588 te Rudolstadt op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-06-1575 te Dillenburg met Albrecht van Schwarzburg Rudolstadt, 38 jaar oud, zoon van Gunther 40 van Schwarzburg Blankenburg en Elisabeth van Isenburg Budingen (zie XVII.20).
Geboren op 16-01-1537 te Sondershausen, overleden op 10-04-1605 te Rudolstadt op 68-jarige leeftijd.
Graaf van Schwarzburg Rudolstadt.
{Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 02-03-1591 met Elisabeth van Leiningen Westerburg, 22 jaar oud, geboren op 29-07-1568, overleden circa 1617.}
   11. v  Magdalena van Nassau Dillenburg.
Geboren op 15-12-1547 te Dillenburg, overleden op 16-05-1633 te Oehrringen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-01-1567 te Dillenburg met Wolfgang van Hohenlohe Neuenstein, 20 jaar oud, zoon van Ludwig Kasimir van Hohenlohe Waldenburg en Anna van Solms Laubach.
Geboren op 14-06-1546 te Waldenburg, overleden op 28-03-1610 te Weikersheim op 63-jarige leeftijd.
   12. m  Hendrik van Nassau Dillenburg.
Geboren op 15-10-1550 te Dillenburg, overleden op 14-04-1574 te Mookerheide op 23-jarige leeftijd.

XVIII.77    Elisabeth van Nassau Dillenburg, dochter van Jan V van Nassau Dillenburg v256 (zie XVII.37) en Elisabeth van Hessen-Marburg v257.
Geboren op 01-12-1488, overleden op 03-06-1559 te Dillenburg op 70-jarige leeftijd.
 
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 01-02-1506 met Johann van Wied Runkel, zoon van Friedrich van Wied Runkel en Agnes van Virneburg.
Geboren circa 1485, overleden op 18-05-1533.
Graaf van Wied.
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van Wied Runkel, geboren circa 1508 (zie XIX.28).

XIX.2    Philips 2 van Hanau Munzenberg, zoon van Reinhard 4 van Hanau Munzenberg (zie XVIII.67) en Catharina van Schwarzburg.
Geboren op 17-08-1501, overleden op 28-03-1529 op 27-jarige leeftijd.
 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-02-1523 met Juliana van Stolberg Wernigerode v263, 17 jaar oud, dochter van Bodo van Stolberg en Anna van Eppstein.
Geboren op 15-02-1506 te Stolberg, overleden op 18-06-1580 te Dillenburg op 74-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-09-1531 te Siegen met Willem (de Rijke) van Nassau Dillenburg v262, 44 jaar oud (zie XVIII.74).}
 
Uit dit huwelijk:
   1. v  Juliana van Hanau Munzenberg.
Geboren op 30-03-1529, overleden op 08-07-1595 op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1549 met Thomas van Salm Kirburg, zoon van Johann van Salm Dhaun en Anna van Isenburg Budingen (zie XVII.17).
Geboren circa 1529, overleden circa 1553.
Graaf van Salm in Kirburg.

XIX.28    Elisabeth van Wied Runkel, dochter van Johann van Wied Runkel en Elisabeth van Nassau Dillenburg (zie XVIII.77).
Geboren circa 1508, overleden op 24-07-1542.
 
Gehuwd circa 1522 met Anton van Isenburg Budingen (zie XVII.18)
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder XVII.18).
 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software